Предпазни мерки в класната стая при епидемия от COVID-19

Съвети за учителите - как да предпазват себе си и своите ученици

УНИЦЕФ
Предпазни мерки в класната стая при епидемия от COVID-19
UNICEF/GEO-2020/Jibuti
22 Септември 2020

С възобновяването на учебните занятия е важно да се вземат предпазни мерки както във, така и извън класните стаи за предотвратяване разпространението на COVID-19. Настоящата статия цели да подпомогне учителите с информация и полезни съвети относно:

 • Спазването на физическа дистанция в училище
 • Прилагането на здравни навици и хигиена на ръцете 
 • Съвети за почистване и дезинфекция на класните стаи 
 • Действия, които се предприемат, ако ученик изглежда болен

Основна поука от пандемията е важната роля, която учителят играе в осигуряване на непрекъснатостта на учебния процес. С възобновяването на учебните занятия от учителите ще зависи дали децата ще са в състояние да продължат своето образование в безопасна и здравословна среда и да наваксат пропуснатите знания и умения.

Като учител, познаването на фактите ще ви помогне да опазите не само себе си, но и вашите ученици. Давайте си сметка за разпространението на фалшива информация и опасни митове за COVID-19, които целят да всяват страх и предразсъдъци. 

Някои от вашите ученици може би се връщат на училище от домакинства, където са чули фалшива информация за COVID-19. Ще трябва да ги осведомите за фактите. 

Постигането на разбирането относно COVID-19, как се разпространява и как може да се предпазим от него, е важна първа крачка към установяването на процедури и правила за действие в класната стая. Учениците трябва да разберат за какво става дума, за да спазват правилата. Изслушвайте техните притеснения и идеи и отговаряйте на въпросите им по начин, съобразен с тяхната възраст. Обсъждайте различните чувства, които може да преживяват, и им обяснявайте, че това са нормални реакции на ненормална ситуация.

Постарайте се да използвате информация за COVID-19 от надеждни източници като УНИЦЕФ и СЗО, както и от здравните власти във вашата страна. Поддържайки информираността си за ситуацията и спазвайки препоръките на експертите в областта на общественото здраве, може да защитим собственото си благополучие и това на околните.

Физическо дистанциране в училище

По отношение на физическото дистанциране е важно да бъдат наложени определени правила за поведение в класните стаи в съответствие с установените от училищната администрация процедури, както и правилата за действие, приети от Министерството на здравеопазването на вашата страна и/или местните здравни органи и власти. Препоръчваните мерки включват:

 • Поддържане на дистанция от минимум 1 метър между всички присъстващи в училището;
 • Увеличаване на разстоянието между чиновете (на поне 1 метър между два чина), стъпаловидна организация на междучасията (ако това не е възможно, като алтернатива учениците могат да се хранят на чиновете си);
 • Ограничаване на смесването на класове за училищни и извънучилищни дейности. Например учениците от паралелките остават в класната си стая през целия ден, а учителите се местят от стая в стая; или класовете може да ползват различни входове, ако това е възможно; или да се спазва ред при влизане и излизане на класовете от сградата/класната стая;
 • Въведете стъпаловидно разписание с различни часове на започване и завършване на учебните занятия за различните класове, за да не се струпват всички учители и ученици по едно и също време; 
 • Обмислете също и възможностите за увеличаване на броя на преподавателите, за да може да има по-малко деца в една класна стая (ако пространството го позволява);
 • Дайте препоръки да не се стига до струпване на родители при оставяне и вземане на деца от училище или детска градина; по възможност да се избягва вземане от по-възрастен член на семейството или общността (напр. баба или дядо). Направете стъпаловиден график на довеждане/вземане на децата (по възрастови групи), за да се избегне струпване на деца по едно и също време;
 • Използвайте вертикална и хоризонтална маркировка, ограничителни ленти, бариери и други средства за осигуряване на еднометрова дистанция в опашките на входовете на училището;
 • Обсъдете организацията на часовете по физическо възпитание и спорт;
 • Изнесете учебните занятия на открито и проветрявайте стаите колкото може повече;
 • Приканвайте учениците да не се събират и общуват на големи групи след тръгване от училище.

Как да постъпите

За да подтикнете вашите ученици да спазват правилата, може би ще е от полза да съставите с тях списък на нещата, които трябва/не бива да се вършат. Съставете заедно списък от правила как учениците да се поздравяват един друг, как да бъдат подредени чиновете, мерките за физическа дистанция по време на обедните почивки (кой с кого ще седи, кой с кого ще играе през почивката, как могат да си разпределят времето с приятели в течение на учебната седмица).

Здраве и хигиена на ръцете

Учителите играят ключова роля в разясняване на учениците какви предпазни мерки трябва да вземат, за да предпазят себе си и околните от COVID-19; важно е вие да им давате личен пример в класната стая.

Миенето на ръце е един от най-лесните, икономични и ефективни начини за борба с разпространението на микроби и опазване здравето на учениците и персонала.

Научете ги на петте стъпки в миенето на ръцете

 1. Намокри си ръцете с чиста течаща вода.
 2. Нанеси достатъчно сапун, за да насапунисаш мокрите си ръце.
 3. Търкай хубаво ръцете навсякъде със сапун – включително отгоре, между пръстите и под ноктите – в продължение на поне 20 секунди. Може да насърчите учениците да си пеят песнички в този момент, за да се превърне това в забавен навик.
 4. Изплакни обилно с течаща вода.
 5. Подсуши ръцете с чиста платнена кърпа или еднократна салфетка.

Ако в училището има ограничен достъп до мивка, течаща вода и сапун, използвайте дезинфектант за ръце, съдържащ поне 60% алкохол.

Знаете ли, че ...? Студената и топлата вода са еднакво ефективни в убиването на микроби и вируси - стига да използвате сапун!

> Прочетете: Всичко, което трябва да знаете за измиването на ръцете, за да се предпазите от коронавирус (COVID-19)


Подтиквайте учениците да свикнат редовно да мият ръцете си и/или ползват дезинфектант за ръце във важни моменти, като например при влизане и излизане от класната стая, след докосване на повърхности, учебни материали и книги, както и след изсекване с еднократна кърпичка.

Учениците трябва винаги да кашлят и кихат в сгъвката на лакътя си. Ако обаче случайно направят това в шепа, дайте им указания незабавно да измият ръцете си или да нанесат дезинфектант. Ако учениците кихат и кашлят в еднократна кърпичка, погрижете се тя да бъде изхвърлена незабавно и да измият ръцете си. Изключително важно е идеята за често и рутинно миене на ръцете да бъде възприета като нещо нормално.

Посъветвайте учениците да не докосват очите, носа и устата си дори с чисти ръце. По измитите им ръце могат да полепнат микроби от тези места и да се разпространят из красната стая.

Подтиквайте ги да мият и дезинфекцират често ръцете си и набавете нужните за целта консумативи. Обособете и поддържайте места за миене на ръце със сапун и вода и ако е възможно, поставете дезинфектанти за ръце на алкохолна основа във всяка класна стая, на входовете и изходите, близо до помещенията за хранене и тоалетните.

Как да постъпите 

Набележете практически стъпки/дейности, които може да осъществите, за да демонстрирате добри хигиенни практики пред вашите ученици. Примерите включват:

 • Да съчините песничка за хигиената на ръцете, която да пеете заедно с вашите ученици;
 • Учениците да нарисуват плакати за хигиената, които да бъдат разлепени в класната стая;
 • Да създадете ритуал за хигиена на ръцете; Може да изберете конкретен час в течение на деня, например преди/след обедната почивка, когато всички да си измият ръцете и/или да нанесат дезинфектант за ръце;
 • Демонстрирайте на практика как се мият ръце и се ползва дезинфектант;
 • Въведете система за присъждане на точки на учениците от класа при всяко измиване на ръцете или нанасяне на дезинфектант;
 • Накарайте учениците да съставят обществено полезни обяви за хигиената на ръцете и ги поставете на видни места в класната стая или в общите помещения на училището. 

Носене на маски в училище

Ако във вашето училище се препоръчва носене на текстилни маски, погрижете се учениците да са запознати с правилата кога да носят маски, както и с всички, свързани с това, училищни политики, например как да изхвърлят безопасно използваните маски, за да избегнат риска от заразяване в класните стаи и на игралните площадки. 

Проучете заедно с учениците си как да използвате и съхранявате правилно маските

Трябва да се положат всички усилия, за да се гарантира, че ползването на маска не пречи на учебния процес. На нито едно дете не бива да се отказва достъп до образование, защото носи маска или защото няма маска поради ограничени средства или липса на наличност.

Ако имате в класа ученици с увреждания като загуба или отслабване на слуха, преценете как може да пропуснат учебен материал поради смущения в чуваемостта при носене на маски, невъзможност да четат по движението на устните и израженията на лицето на говорещия и физическата дистанция. Може да се проучат възможности за адаптиране на маските (използване на прозрачни маски) или използване на шлемове като алтернатива на текстилните маски.

Почистване и дезинфекциране

Информация как да поддържате чистота и да дезинфекцирате класната стая

Ежедневно почистване и дезинфекциране на често докосвани повърхности и предмети, като чинове, плотове, брави на врати, клавиатури, учебни пособия, кранове на чешми, телефони и играчки.

Незабавно почиствайте повърхности и предмети, които изглеждат видимо зацапани. Ако повърхности или премети са зацапани с телесни течности или кръв, използвайте ръкавици и други стандартни предпазни мерки, за да избягвате контакта с течността. Отстранете разлятата течност, след което почистете и дезинфекцирайте мястото.

Съвети за персонала при ползване на почистващи препарати

 • Погрижете се да разберете всички указания на етикетите за безопасното и правилно ползване на почистващия материал;
 • Спазвайте указанията на етикета;
 • Почистващите препарати и дезинфектанти често изискват ползването на ръкавици и предпазни очила. Например винаги трябва да носите ръкавици при работа с разтвори на белина, за да предпазите ръцете си.
 • Не смесвайте почистващи препарати и дезинфектанти освен ако на етикета не пише, че е безопасно. Съчетаването на различни продукти (например хлорна белина и почистващи препарати на амонячна основа) може да доведе до сериозни увреждания на здравето или смърт.
 • Може да се ползват и разредени разтвори на белина за домакински нужди, ако са подходящи за дадена повърхност.
 • Проверете на етикета дали вашата белина е предназначена за дезинфекция и е с концентрация на натриев хипохлорит 0.5%. Проверете дали продуктът не е с изтекъл срок на годност. Някои белини, като предвидените за ползване с цветни дрехи или за избелване, не са подходящи за дезинфекция.
 • Белината за домакински нужди е подходяща за дезинфекция срещу коронавирус, ако бъде подходящо разредена;
 • Спазвайте указанията на производителя за прилагането и правилното проветряване на помещенията. Никога не смесвайте домакинска белина с амоняк и други почистващи препарати.
 • Оставете нанесения разтвор да действа на повърхността поне 1 минута.

Как да постъпите 

 • Предложете с учениците си забавни и креативни идеи и правила за избягване на високорискови, често пипани с ръце зони в училището/класната стая; Например да не пипат парапета, когато се качват и слизат по стълбите, или да оставят вратите на класната отворени, за да не пипат бравата;
 • Съставете заедно в групата правила и ги запишете на страница от флипчарт, която после да закачите в класната стая;
 • Съставете забавни напомнящи обяви/плакати, които да бъдат закачени в коридорите или санитарните помещения, за да подсещат другите ученици.

Как да постъпите, ако някой от учениците ви изглежда болен

Идентифициране на симптомите на COVID-19

Най-характерните симптоми са висока температура, кашлица и отпадналост. Други симптоми може да включват задъхване, болка или натиск в областта на гръдния кош, болки в мускулите и тялото, главоболие, загуба на вкус или обоняние, болки в гърлото, запушване на носа или хрема, диария, гадене и повръщане, коремни болки и обриви по кожата.

Подготовка на училището и какво да правите, ако някой от учениците ви покаже такива симптоми

 • Обособете специално място в училището (напр. близо до входа) като чакалня, където децата може да чакат. В идеалния случай помещението трябва да бъде добре проветрено. Ако училището разполага с медицински сестри, препоръчва се те да бъдат зачислени към чакалнята. Ако ученици се почувстват зле или показват признаци на COVID-19, трябва да изчакат в чакалнята, докато бъдат взети от родителите/настойника си. След това помещението трябва да бъде почистено и дезинфекцирано;
 • По възможност дайте на болния ученик медицинска маска;
 • За да идентифицирате болни ученици или членове на персонала, помислете за ежедневни масови проверки на телесната температура; питайте всички влизащи в сградата дали са вдигали температура, или имали симптоми на треска през последните 24 часа; 
 • Създайте организация за отделяне на болните ученици и членове на персонала от здравите - без да ги стигматизирате - както и процедура за информиране на родителите, консултиране, където е възможно, с доставчици на медицински услуги/здравните власти;
 • Учениците/членовете на персонала може, в зависимост от ситуацията/контекста, да бъдат насочвани направо към здравно заведение или изпращани в къщи;
 • Насърчавайте всички ученици да си остават в къщи и да се самоизолират, ако се почувстват зле;
 • Ако се изискват масови проверки на температурата, създайте организация за това;
 • Споделете процедурата предварително с децата и родителите.


Има редица съобщения за деца, развили мултисистемен възпалителен синдром, вероятно във връзка с COVID-19. Ако забележите обриви, повишено кръвно налягане или остри стомашно-чревни проблеми у вашите ученици, това може да е признак, че развиват мултисистемен възпалителен синдром и трябва незабавно да потърсят лекарска помощ.

Как да постъпите 

Разработете собствен план за контрол на заразяванията. Какви практически стъпки трябва да предприемете, ако ваш ученик сподели, че му е зле по време на учебния ден? Обмислете всички възможни стъпки, които може да предприемете от момента на постъпване на оплакването.

< Обратно към портала UNICEF COVID-19
 
Тази статия се основава на Готови за завръщане: Пакет за подготовка на учители

Свързани ресурси