Нови насоки за безопасно отваряне на училищата

Съвместно медийно съобщение

УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и Световна продоволствена програма
Ученици в класна стая
UNICEF Bulgaria/2020
30 Април 2020

НЮ ЙОРК/ПАРИЖ/РИМ, 30 април 2020 г. – ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Световната продоволствена програма (СПП) и Световната банка публикуваха нови насоки за безопасното отваряне на училищата, чието продължително затваряне засегна почти 1,3 милиарда ученици по света.

Агенциите предупредиха, че повсеместното затваряне на образователните институции в резултат на пандемията от COVID-19 представлява безпрецедентен риск за образованието и благоденствието на децата, особено на тези от най-уязвимите групи, които разчитат на училището за своето обучение, здраве, безопасност и прехрана. Насоките дават практични съвети на националните и местните власти за осигуряване на безопасността на децата при връщането им обратно в училище.

„Задълбочаване на неравенството, проблеми със здравето, насилие, експлоатация на детски труд и детски бракове са само част от дългосрочните заплахи, пред които са изправени децата, които не могат да посещават училище“ – заяви Хенриета Фор, изпълнителен директор на УНИЦЕФ. „Знаем, че колкото по-дълго отсъстват децата от училище, толкова по-голяма е вероятността да не се върнат никога вече там. Освен ако не започнем приоритетно да отваряме училищата – когато това е безопасно – ще станем свидетели на опустошителен обрат в постиженията, постигнати в областта на образованието.“

В новите насоки се отбелязва, че за разлика от липсата на достатъчно доказателства за измерване на ефекта от затварянето на училищата върху риска от предаване на заболяването, отрицателното въздействие от това затваряне върху безопасността и обучението на децата е добре документирано. Има огромен риск ползите от постигнатия през последните десетилетия по-широк достъп на децата до образование да бъдат заличени, а в най-лошия случай да се постигне и обратен ефект.

„В най-бедните държави децата често разчитат на училищата за своето единствено хранене за деня. Сега, когато толкова много училища са затворени заради COVID, 370 милиона деца са лишени от това жизненоважно за тях хранене, което е единственото спасение за бедните семейства. Освен това те не получават и здравната грижа, която обикновено им се предоставя чрез училището. Това може да доведе до трайни последици, които от своя страна да доведат до невъзможност за възстановяване на програмите за осигуряване на храна и на здравните услуги след завръщането на децата в училище“ – обясни Дейвид Бийзли, изпълнителен директор на СПП.

В насоките се подчертава, че националните и местните власти трябва да се ръководят преди всичко от най-добрия интерес на детето и цялостните съображения за общественото здраве, основани на оценка на свързаните ползи и рискове за образованието, общественото здравеопазване и социално-икономическите фактори, когато вземат решения, свързани с отварянето на училищата.

Училищата трябва да намерят най-добрия подход при отваряне – с по-ефективни учебни процеси и цялостна подкрепа за децата в училище, освен за здравето, храненето и психосоциалното им развитие, така също и за водоснабдяването и санитарно-хигиенните условия.

Тъй като държавите са твърдо решени да започнат да отварят училищата, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, СПП и Световната банка – като част от Глобалната образователна коалиция – насърчават правителствата да извършат оценка и съпоставяне на ползите от обучението в класната стая спрямо тези от дистанционното обучение, както и на рисковите фактори, свързани с връщането в училище, като вземат под внимание недостатъчните данни относно риска от заразяване, свързан с присъственото обучение.

„Поради факта, че много ученици изостават в ученето заради продължителното затваряне на училищата, решението за това кога и как да започне отварянето им, колкото и да е неясно, трябва да бъде приоритет. В момента, в който здравните специалисти дадат зелена светлина, трябва да се въведе пълен набор от мерки, за да се гарантира, че от процеса на отваряне ще може да се възползва всеки един ученик. Тези насоки дават цялостна представа на правителствата и партньорите как да подпомогнат ефективното връщане към присъствения учебен процес на ученици, учители и родители. Споделяме една обща цел: да защитим и утвърдим правото на образование на всеки ученик“, заяви генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле.

Насоките включват:

  • Политическа реформа: Всички измерения на насоките са тясно свързани с конкретни политики, включително ясни правила за отваряне и затваряне на училища по време на извънредни ситуации, засягащи общественото здраве, реформи, необходими за разширяване на равния достъп на децата от уязвими групи и извън образователната система, както и за укрепване и стандартизиране на практиките за дистанционно обучение.
  • Финансови изисквания: Да се обърне внимание на ефектите от COVID-19 върху образованието и да се инвестира в укрепване на образователните системи за подпомагане на тяхното възстановяване и устойчивост.
  • Безопасно функциониране: Да се гарантират условия за ограничаване на разпространението на заразата, да се осигурят важни услуги и консумативи и да се насърчи безопасно за здравето поведение. Това включва достъп до сапун и чиста вода; процедури в случаите, в които персоналът или учениците не се чувстват добре; протоколи за социално дистанциране и добри хигиенни практики.
  • Компенсиране на ученето: Да се обърне внимание на практики, които компенсират загубеното време за преподаване, да се усъвършенстват педагогическите подходи и да се надградят с комбинирани модели за обучение, например чрез интегрирани подходи за дистанционно обучение. Това трябва да включва и знания за разпространението и превенцията на болестта.
  • Благоденствие и закрила: Разширяване на фокуса върху благоденствието на учениците и затвърждаване на закрилата на децата чрез по-добри механизми за насочване към специалисти и осигуряване на основни услуги, предоставяни в училище, включително здравеопазване и хранене.
  • Достигане до най-уязвимите: Да се адаптират политиките и практиките за възобновяване на присъствените занятия с цел разширяване на достъпа до уязвимите групи, в които попадат децата, които не са посещавали училище, разселените деца и деца мигранти и тези от малцинствен произход. Ключовите послания следва да стигат до всички и да бъдат предоставяни на съответните езици и в достъпен формат.

 

„След като започне отварянето на училищата, приоритет трябва да стане безопасното реинтегриране на децата в училищната среда по начин, който позволява бързо възстановяване на учебния процес, особено за децата, които са най-изостанали с учебния материал. Това е изключително важен момент, защото ще бъде трамплин към новите нормални условия, които трябва да бъдат по-ефективни и равнопоставени. За да се справят с отварянето, училищата трябва да разполагат с логистично подготвен преподавателски състав. Необходими са конкретни планове за възстановяване на обучението и на учениците в неравностойно положение. Насоките предлагат рамка за продължаване напред, около която се обединяват основните агенции на ООН“ – споделя Хайме Сааведра, старши директор на сектор „Образование“ към Световната банка.

За УНИЦЕФ
УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Относно Световната продоволствена програма
Световната продоволствена програма към ООН е най-голямата в света хуманитарна организация, която спасява човешки животи в извънредни условия, бори се за просперитет и устойчиво бъдеще за хората, които се възстановяват от конфликти, природни бедствия и въздействията на изменението на климата.

За ЮНЕСКО 
ЮНЕСКО е организацията за образование, наука и култура към ООН. Нейната мисия е поддържане на мира чрез международно сътрудничество в областта на образованието, науката и културата. Програмите на ЮНЕСКО допринасят за постигане на Целите за устойчиво развитие, посочени в План 2030, приет от Общото събрание на ООН през 2015 г.