Националното богатство не гарантира равенство в образованието

УНИЦЕФ публикува доклада си „Неравен старт в образованието на децата в богатите държави“

УНИЦЕФ
Момче стои на чин с учебници
UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi
27 Ноември 2018

Животът в богата държава не гарантира равен достъп до качествено образование, показва доклад (Иноченти Карта 15) на Центъра за изследване на УНИЦЕФ – Иноченти. Според доклада, децата в по-малко богати страни често се представят по-добре в училище въпреки по-ограничените национални ресурси.  

„Неравен старт“ класира 41 държави от Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие според нивата на образователните неравенства в предучилищното, началното и средното образование. Документът използва последните налични данни, за да изследва връзката между постиженията на децата и фактори като дейност на родителите, миграционен произход, пол и характеристики на училището.

Докладът се фокусира върху два показателя за неравенство. За предучилищното образование показателят е процентът деца, обхванати от детски учебни заведения една година преди официалната възраст за тръгване на училище. Показателят за началното образование (4 клас, около 10-годишна възраст) и за средното (15-годишна възраст) е разликата в резултатите по четене между най-слабо и най-силно представилите се ученици. Класацията за 15-годишните е основен показател в доклада, защото представя нивото на неравенство към края на задължителното образование.

„Нашият доклад показва, че страните могат да предложат на децата най-доброто от двата свята. Те могат да постигнат отлични стандарти в образованието и да имат относителни ниски нива на неравенство“, каза д-р Присила Иделе от Центъра за изследване на УНИЦЕФ –Иноченти. „Но всички богати държави могат и трябва да правят повече за децата от уязвими семейства, тъй като именно те най-често изостават“, допълни тя.  

Страните имат различни степени на образователно неравенство на различните образователни етапи, показва още докладът. Ирландия и Словения са в последната 1/3 от страните по отношение на обхващането в предучилищното образование, но са във втората 1/3 за началното и в първата 1/3 за средното образование. Франция е сред страните с най-високи нива на обхващане в предучилищното образование, но изостава сред последната 1/3 при средното образование. Холандия варира от страната с най-голямо равенство при резултатите по четене в началното училище до 26-о място от 38 страни за децата на 15 години. Латвия, Ирландия и Испания са три от страните с най-голямо равенство към края на задължителното образование. 

В 16 от 29 европейски страни, за които има данни, децата от най-бедната 1/5 от домакинствата по-рядко се обхващат в предучилищното образование от децата от най-богатата 1/5. Тенденцията се запазва и през училищния период. От 15-годишните деца, които се справят еднакво добре в училище, за тези с родители с висококвалифицирани професии е много по-вероятно да продължат образованието си, отколкото тези с родители с по-нискоквалифицирани професии.

В 21 от 25 страни със значителни нива на имиграция децата на 15-годишна възраст, които са първо поколение имигранти, се справят по-лошо в училище от тези, които не са мигранти. В 15 държави децата второ поколение имигранти също се справят по-лошо от тези, които не са.  В Австралия и Канада обаче децата второ поколение имигранти се справят по-добре от тези, които не са. Тези тенденции отразяват различните модели на миграция в различните страни. 

Момичетата се справят по-добре от момчетата в тестовете по четене във всички страни. Тези различия нарастват с увеличаването на възрастта на децата. Между държавите също има големи различия. Сред 15-годишните в Ирландия момичетата се справят само с 2% по-добре от момчетата в четенето, но в България – с 11% по-добре от момчетата.

Други изводи от доклада включват:

 • Литва, Исландия и Франция имат най-високи нива на обхващане в предучилищно образование сред всички страни, включени в анализа. Турция, Съединените щати и Румъния са с най-ниските нива.
 • Холандия, Латвия и Финландия са с най-голямо равенство по отношение на резултатите по четене в началното образование. Малта, Израел и Нова Зеландия са с най-висока степен на неравенство в тази област.
 • Латвия, Ирландия и Испания са с най-голямо равенство по отношение на възможностите при четене сред 15-годишните. В тази група Малта, България и Израел са с най-високо ниво на неравенство.

Препоръки:

Докладът посочва, че осигуряването на равен старт за всички деца днес е ключово за постигането на равенство и устойчивост и че проблемите не са неизбежни, а по-скоро се формират от политиките. Докладът на Иноченти подчертава следните препоръки за намаляването на неравенството в образованието на децата:

 • Гарантиране на висококачествено ранно детско образование и грижа за всички деца;
 • Гарантиране, че всички деца усвояват достатъчно добро минимално ниво на базови умения;
 • Намаляване на социално-икономическите неравенства
 • Намаляване на разликите в постиженията при момчетата и момичетата
 • Наличие на качествени всеобхватни сравнителни данни, включително и пространни и продължителни изследвания за запълване на различията в знанията
 • Фокусиране върху равенството, а не просто върху средните резултати.

Основни данни за България:

България се нарежда на 37-о място от 38-те богати страни в класацията за равенство в средното образование. Страната е на 24-то място от 41 страни в класацията за достъп до предучилищно образование и на 26-о място от 29 страни за умения за четене в началното училище.

Достъп до предучилищно образование

 • В България почти всички деца (95,4%) посещават детски учебни заведения една година преди официалната възраст за тръгване на училище. По този показател България е в средната 1/3 от страните. 
 • В България 13% от децата под 3 години и 75% от децата между 3-годишна възраст и задължителната възраст за тръгване на училище са обхванати в детски учебни заведения най-малко за един час на седмица. 

 Начално образование 

 • В България разликата в резултатите по четене на 10-те процента най-добре и на 10-те процента най-лошо справилите се деца е 213 точки. Този показател варира от 153 в Холандия до 232 в Малта. 
 • 83% от четвъртокласниците (10-годишни) в България постигат добро ниво на четене (средно или по-високо според стойностите на Intermediate International Benchmark).

Средно образование

 • В България разликата в резултатите на 10-те процента най-добре и на 10-те процента най-лошо представили се сред 15-годишните е 300 точки. Това може да се съпостави с най-малката разлика, отчетена в Латвия – 221,  и най-голямата – в Малта, 311.
 • До 15-годишна възраст 59% от децата в България достигат второ базисно равнище на четене (определено от ОИСР като „умения за четене, които им позволяват да участват ефективно и продуктивно в живота”).

В повечето държави има големи разлики в средните резултати по четене между училищата. В България, Унгария и Холандия при 15-годишните има повече разлики в представянето между училищата, отколкото между децата в едно и също училище. От друга страна, има относително малка разлика в представянето между училищата във Финландия, Исландия и Норвегия.

Децата на 3 и повече години е по-малко вероятно да са обхванати от предучилищното образование, ако са от домакинствата с най-ниски доходи.

В България е отчетена втората по големина разлика – 42% от децата от най-бедната 1/5 от домакинствата посещават предучилищни детски заведения, сравнено с 89% от връстниците им от най-богатата една 1/5. Това означава, че е повече от два пъти по-вероятно децата от по-богатите семейства да посещават предучилищни детски заведения.

Степента на обхват за децата от най-богатата 1/5 от домакинствата в България е на същото ниво като средното за Норвегия.

Източници на данни:

Предучилищен образование: Sustainable Development Goals Indicators Global Database (UNESCO, OECD and EUROSTAT Surveys of Formal Education) (See https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/) except Austria, the Czech Republic, Germany and Slovakia (Age 5 enrolment in formal childcare, EU Statistics on Income and Living Conditions 2015) and Canada (Indicator 4.2.2, 2015-16, Government of Canada Sustainable Development Goal Data Hub, https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/goal-objectif04-eng.htm)

Начално образование: Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016, the International Association for the Evaluation of Educational Achievement. See https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/index.html

Средно образование (15-годишни): OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2015. See http://www.oecd.org/pisa/