Етично отразяване на деца в медиите

Професионалната журналистика има ролята и отговорността не само да зачита детските права, но и активно да ги отстоява в медиите

Рисунки на деца с увреждания, деца зад решетки, деца с различен етнически произход
UNICEF Bulgaria/2018/Lozanov

Предизвикателство

Етично отразяване на децата в медиите

Необходимо е укрепване на съзнанието относно правата на детето сред обществеността в България. Медиите продължават да бъдат основното средство за комуникация, застъпничество и мобилизиране на ресурси в подкрепа на правата на детето. Въпреки огромния потенциал на традиционните медии и социалните мрежи да насърчават промените в социалните норми, нагласи и поведения, предизвикателство остава етичното отразяване на проблемите, свързани с деца. Въз основа на изследване, поръчано от УНИЦЕФ България през 2013 г., е направено заключението, че правата на детето често се нарушават в масовите медии (както традиционните, така и цифровите) поради пропуски в професионалния капацитет на журналистите (което налага укрепването му) и поради липса на достатъчно познания относно същността на правата на детето (което налага повишаване на осведомеността).  Необходимо е подобряване на журналистическото отразяване и професионализъм по отношение на децата в най-неблагоприятно и уязвимо положение, така че да се засили приносът на медиите за повлияването върху общественото мнение и възпитаването на благоприятни за децата социални норми. Друго предизвикателство е непропорционално слабото представителство на децата и юношите в медиите. Това е парадоксално предвид данните от ново проучване на УНИЦЕФ, проведено през 2017 г., според което медийното съдържание е сред най-интересните, въздействащи и обсъждани теми сред самите деца и юноши. 
 

Четири от всеки десет деца у нас живеят в материални лишения.

За сравнение, в ЕС този дял е средно едно на всеки 10 деца. Има още много фактори, допринасящи за уязвимостта на децата и тези фактори трябва да бъдат взети предвид от професионалистите, работещи в медиите (напр. етнически произход, религия, увреждания, социален статус, полова идентификация и обществени норми). Според Конвенцията на ООН за правата на детето (най-широко ратифицираният международен договор за човешки права, който България е приела през 1991 г.) и според българското законодателство

дете е всяко човешко същество на възраст под 18 години.

Какво трябва да имаме предвид, когато отразяваме теми, свързани с деца, и насърчаваме и защитаваме правата на децата чрез медиите в България? Даваме ли достатъчна гласност не само на проблемите на децата, но и на техните мнения и идеи като пълноправни членове на обществото?

 

Решението

През 2018 г. УНИЦЕФ стартира в България дългосрочна инициатива за етично отразяване на свързаните с деца проблеми и насърчаване съблюдаването на правата на детето в медиите. Проектът, изпълняван съвместно с Асоциация на европейските журналисти — България, подкрепя гарантирането на правата на децата при контакта им с медиите или при излагането им на публичност в съответствие с Конвенцията за правата на детето, българското законодателство и Етичния кодекс на българските медии.

Той се явява продължение на шестмесечен проект от 2017 г., в резултат на който е сформирана коалиция от журналисти и други имащи отношение професионалисти (експерти по връзки с обществеността, психолози, юристи, вземащи решения и влиятелни фигури), които — чрез подходи, основаващи се на включване на участието на децата и младежите и приобщаването им — направиха възможно създаването на наръчник за етични стандарти и на програми за обучение на журналисти, фото- и видеорепортери. Настоящият проект е в подкрепа на развитието на две нови програми: интерактивен курс за студенти и програма за експерти по връзки с обществеността; както и академии за обучаване на обучаващи, а в последствие — и на професионалисти от медийните среди, експерти по връзки с обществеността и студенти. През месец април 2018 г. ще бъде организирана международна конференция с цел повишаване на осведомеността и развитие на капацитета, която ще положи основите на по-мащабна, дългосрочна комуникационна кампания.

Ингографика за етичното отразяване на децата в медиите
UNICEF