Достъп на децата до правосъдие

УНИЦЕФ се застъпва, предоставя техническа подкрепа и създава партньорства, за да гарантира справедлив достъп до правосъдие за всяко дете в България

A shadow of a child behind a window with bars. The child is looking through this window.
© UNICEF Bulgaria/2014/Mirela Vavova

Предизвикателството

Децата са изправени пред същите предизвикателства пред достъпа си до правосъдие като всички останали граждани, но в допълнение се сблъскват и с други – специфични правни и социални бариери поради това, че са деца.

Правосъдната система на България все още не е адаптирана към правата и нуждите на децата от подкрепа и закрила. Сложни и дълги процедури, трудна и неясна правна терминология, липса на координация и сътрудничество между социалната система от една страна и полицията, прокуратурата и съда от друга, ограничен достъп до специализирана правна помощ, както и недостатъчно професионалисти, обучени да работят с деца – това са само част от предизвикателствата, пред които се изправят децата в България, когато участват в наказателни, граждански или административни производства.  

Правосъдна система, която не е чувствителна към правата и нуждите на децата, може да ги обезкуражи да търсят закрила за основните си човешки права и да причини повече вреда, вместо да гарантира възстановяване на вредите и справедливост.

Всички деца участници в съдебни и административни производства, независимо дали са свидетели или жертви на насилие и престъпление, разследвани, обвинени или подсъдими за извършване на престъпление или страни по граждански или административни дела трябва да имат достъп до адаптирани и съобразени с нуждите на децата процедури, които да се прилагат от специално обучени професионалисти.

Децата в България трябва да имат по-добър достъп до качествена, специализирана правна помощ, защото тя е от ключово значение за осигуряването на справедлив достъп до правосъдие.

Достъпът на децата до безплатна качествена правна помощ е една от най-важните предпоставки съдебната система да отговаря на нуждите им и да ги защитава. Първичната правна помощ и правното представителство имат съществена роля по отношение на постигане на положителен резултат децата във всички производства, свързани с живота и благосъстоянието им.

В случаи на системни нарушения на правата на детето, воденето на стратегически дела е един от начините за своевременно и ефикасно въздействие за постигане на системни промени.

Националният Омбудсман и Комисията за защита от дискриминация като независими институции за правата на човека имат важна роля за гарантиране на достъпа на децата до правосъдие.

Националният Омбудсман в качеството си на Национален превантивен механизъм извършва наблюдение не само на корекционно възпитателните институции за деца и на детския затвор -поправителния дом в Бойчиновци, но и на всички институции за алтернативна грижа, медицински заведения, центрове за настаняване на деца бежанци и мигранти. Докладите, наблюденията и препоръките му са от решаващо значение за спиране на нарушенията на правата на децата и осигуряване на необходимите правни средства за защита.

Комисията за защита от дискриминацията дава още една възможност за децата да търсят защита за дискриминация от всякакъв вид.   

Решението

УНИЦЕФ в България работи в партньорство с правителството, местните власти, професионалисти от полицията, прокуратурата, съда, както и със социалните услуги, адвокатските колегии, децата,  младите хора, гражданското общество, медиите и бизнеса, за да гарантира, че всяко дете има справедлив достъп до правосъдие.  

Усилията ни са насочени към:

Законодателни промени в съответствие с международните и европейски стандарти, така че най-добрият интерес на всички деца, участници в правни процедури да бъде гарантиран, които включват:

- въвеждане на адаптирани и съобразени с децата процедури и подходяща среда за разпит на деца жертви и свидетели на насилие и престъпления, които да гарантират постигане на целите на разследването като в същото време не водят до неблагоприятни последици за психологическото възстановяване на децата;

- въвеждане на адаптирани процедури, които гарантират правото на всяко дете да бъде изслушано във всички процедури, които засягат живота и благосъстоянието му – наказателни, граждански и административни;

- въвеждане на промени, които гарантират, че децата имат достъп до безплатна качествена правна помощ, осигурена от държавата;

- въвеждане на отклоняването от наказателно производство на децата в конфликт със закона, подхода на възстановителното правосъдие и гаранции, че задържането и лишаването от свобода са крайни мерки, които се изпълняват за възможно най-кратко време;

Укрепване на капацитета на професионалистите

- въвеждане на изисквания за специализация за полицаи, прокурори, съдии и адвокати, които работят с деца;

- разработване на обучителни програми и въвеждане на редовно обучение, свързано с правата на децата, участващи в правни процедури за полицаи, прокурори, съдии и адвокати;

Укрепване на капацитета на независимите институции за права на човека, като Националния Омбудсман, за осъществяване на мониторинг на нарушения на правата на децата и осигуряване на възстановяване на вредите, посредством обучения и обмен на опит. 

Комуникация за социална промяна, насочена към нагласите по отношение на децата в конфликт със закона, които имат нужда от подкрепа и втори шанс

Работим с медии, професионалисти, млади хора, деца и широката публика, за да повлияем на дискриминативните нагласи, да предотвратим стигматизирането и да създадем социална среда, която е отворена към създаването на възможности за подкрепа, интеграция и положителна промяна за младите хора.