Глобални насоки за отварянето на институциите за предучилищно образование

Септември 2020 година

Деца в предучилищна възраст
UNICEF Bulgaria/2016

Акценти

Когато вземат решения да възстановят присъствената форма в училищата, държавите следва да се съобразят с някои специфични фактори, свързани с институциите за предучилищно образование и да прилагат комплексен подход към грижите и образованието на малките деца. Отварянето на ИПО може да осигури на децата така необходимата им емоционална подкрепа и възможности за учене, както  и да представи надеждни варианти за грижа за децата на работещи родители. Колкото и да са големи предизвикателствата, малките деца са извънредно устойчиви и приспособими. Когато има ясни и последователни насоки  и възпитателна среда, те ще могат да се приспособят и да се чувстват чудесно.

Автор
UNICEF, UNESCO, World Bank
Дата на публикуване
Езици
Български

Files available for download