Всички деца се връщат на училище и участват в учебния процес

Насоки за наблюдение на достъпа до образование и участието в учебния процес по време на пандемия

Всички деца се връщат на училище и участват в учебния процес
UNICEF/UN0243162/Morris VII Photo

Акценти

Настоящият документ има за цел да даде насоки за наблюдение при присъственото завръщането в училище, и участието в учебния процес след затварянето на училищата през пролетта на 2020 г., както и предизвиканите от това последици в образователната система в резултат от пандемията от COVID-19. Той отделя внимание на проблема с отсъствията, отпадането от училище и неучастието в учебни занятия в различни форми на образование, било то формално и неформално, и различните видове учебен процес – присъствен, от разстояние или смесен. Той потвърждава връзката между слабата резултатност от учебния процес и отпадането от системата на образованието. Следователно учениците, избрали да не участват в учебния процес поради пандемията от COVID-19, са изложени на риск от отпадане, особено когато това е съчетано с други рискови фактори.

Настоящите идеи и предложения са адресирани към правителства, служители в министерствата и други ръководни фактори в областта на образованието на национално равнище, в местните власти и училищата.

Те допълват общите насоки на Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия относно възобновяването на учебните занятия: Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19: Съображения за ръководните фактори в областта на образованието на национално, местно и училищно равнище.

 

Всички деца се връщат на училище и участват в учебния процес
Автор
Регионален офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия
Дата на публикуване
Езици
Български

Сваляне на отчета

(PDF, 903,59 KB)