17 Juli/srpanj 2023

DJEČIJI MONITORING IZVJEŠTAJ O STANJU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Prije 34 godine, na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda usvojena je Konvencija o pravima djeteta.  To je dokument koji je sačinjen sa svrhom da se sve osnovne potrebe djece svijeta pretoče u prava koja će im zemlje potpisnice garantovati i truditi se da postignu što veći kvalitet zaštite i brige. U Konvenciji je sadžano više od 40 prava. Iako se uvijek naglašava da nijedno pravo nije važnije od drugog, četiri prava ipak imaju snagu principa što znači da se moraju uzeti u obzir prilikom tumačenja i primjene svih ostalih prava. Ovim principima vodili smo se i u našem radu tokom kojeg smo analizirali i istraživali kakvo je stanje prava djeteta u našoj zemlji a oni su: Pravo na život, opstanak i razvoj (član 6.) Pravo na nediskriminaciju (član 2.) Najbolji interes djeteta (član 3.) i Pravo na izražavanje mišljenja / učešće (član 12.) Upravo zadnje navedeno pravo da iskažemo svoje mišljenje i stavove čini ovaj izvještaj.  Prvi Dječiji izvještaj o stanju prava djeteta sačinila su djeca, naši prethodnici, 2014. godine a ažuriran je 2018. godine i dostavljen UN Komitetu za prava djeteta u Ženevi. To je tijelo koje čine stručnjaci iz oblasti brige o djeci a koje nadgleda i daje preporuke zemljama kako bi što bolje i više vodili računa o svoj djeci. Susret djece predstavnika iz Bosne i Hercegovine (BiH) sa članovima UN Komiteta za prava djeteta odigrao se u Ženevi u februaru 2019. godine. Tom prilikom naši predstavnici su briljirali i dobili pohvale i zahvale članova Komiteta na sjajno predstavljenim izazovima i poteškoćama sa kojima se djeca u BiH susreću. Ovaj izvještaj ima svrhu da upozna djecu i odrasle u Bosni i Hercegovini sa stanjem prava djeteta iz ugla same djece. Izvještaj će činiti osnovu i resurs za dublje istraživanje i sačinjavanje preporuka za Drugi dječiji izvještaj koji ćemo dostaviti UN Komitetu u 2024. godini. 
27 Oktobar/listopad 2020

Medijske navike djece i stavovi roditelja

U savremenom kompleksnom medijskom okruženju podaci o medijskim navikama djece i stavovima roditelja osnova su za kreiranje odgovarajućih medijskih i obrazovnih politika kao i adekvatnih aktivnosti usmjerenih na osiguravanje sigurnijeg medijskog okruženja i unapređenje medijske i informacijske pismenosti djece, roditelja i drugih koji brinu od djeci, te prosvjetnih radnika. U BiH, prije ovog istraživanja, nije postojao sveobuhvatan izvještaj o upotrebi medija i informaciono-komunikacionih tehnologija i navikama djece iz BiH. Istraživanja iz susjednih zemalja i drugih evropskih zemalja mogu dati indikativne rezultate, ali različit kontekst u BiH uzrokuje drugačija saznanja nego u drugim zemljama. Korištenje medija među djecom se neprestano mijenja, međutim, bolje razumijevanje navika, primarnih izvora informacija i uloge roditelja pruža mogućnost da se odrede prioritetne intervencije i naprave informisane strategije komunikacije usmjerene na djecu, roditelje i druge koji brinu o djeci i prosvjetne radnike. Upravo sa tim ciljem, kao i sa ciljem poboljšanja znanja o interakciji između djece i medija (uključujući online platforme), kao nastavak svoje dugogodišnje saradnje u oblasti djece i medija, Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u BiH i Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) su unajmili Custom Concept (CC), profesionalnu agenciju za ispitivanje javnog mnijenja, istraživanje tržišta i konsalting, da, na osnovu različitih međunarodnih iskustava, prilagođenih trenutnom vremenu i bosanskohercegovačkom (bh.) kontekstu, provede istraživanje u BiH na nacionalno reprezentativnom uzorku djece i roditelja. Cilj istraživanja bio je dobiti podatke o tome kako djeca pristupaju medijima, koje sadržaje gledaju/prate/slučaju/rade, koliko vremena provode uz različite medije, koja pravila postoje vezano za korištenje medija i kako roditelji vrše nadzor, te kako procjenjuju svoje znanje o medijima i iz kojih izvora uče o njima.