Glas mladih za #SigurnoOkruženje

Mladi ljudi žele da zaustave nasilje u školama. Evo kako.

UNICEF
Glas mladih za #SigurnoOkruženje
UNICEF/UN0232616/Zehbrauskas
18 Juli/srpanj 2019

Širom svijeta, škola je opasno mjesto za prevelik broj učenika. Pitali smo mlade ljude o njihovim iskustvima sa nasiljem u školama i šta oni smatraju da je potrebno da se uradi kako bi se nasilje u školama zaustavilo.

Odgovor, u kome je svoje mišljenje iskazalo više od milion mladih, je bio porazan. U prosjeku, više od dvije trećine mladih je zabrinuto zbog nasilja u školama. Oni imaju i ideje kako učenici, roditelji, učitelji i vlasti mogu pomogći da škole postanu sigurno mjesto za sve učenike.

Okupili smo više od 100 mladih ljudi iz cijelog svijeta kako bi napisali „proglas mladih“ za zaustavljanje nasilja u školama. Evo na koji način oni žele da poprave probleme:

 

OPŠTI PRINCIPI

Različitost i tolerancija

Jednakost je temelj promovisanja različitosti i tolerancije u školama. O jednakosti bi trebalo da se uči i na primjeru kod kuće, a dodatno potvrdi u školama. Moramo razumjeti da smo svi jednaki.

Naše razlike, uključujući kulturu, pol, identitet, invaliditet, seksualnu orjentaciju, nacionalnost, rasu, etničku pripadnost, migracioni status i religiju – one nas čine jedinstvenim i treba da ih slavimo, umjesto što dozvoljavamo da nas razdvajaju.

Naši nastavni planovi i programi, nastavnici, društvo, mediji i institucije poput vlada, snose odgovornost da promovišu, praktikuju, podučavaju i pobrinu se da škole budu sigurno i inkluzivno mjesto za sve.  Na njima je i odgovornost da uklone i spriječe stigmu koja nas koči u ostvarivanju jednakosti u učionicama ali i u svijetu.

Zaštita za sve učenike

U skladu sa principima miroljubivog i dostojanstvenog suživota, kao institucije zahvaljujući kojima se mogu napraviti promjene, škole, u saradnji sa roditeljima, vršnjacima i društvom u cjelini, moraju voditi računa o podršci i zaštiti svih učenika - onih koji doživljavaju nasilje, ali i onih koji se nasilnički ponašaju.

 

MI SE OBAVEZUJEMO DA

Budemo ljubazni

Obavezujemo se da ćemo se na dostojanstven i pažljiv način ophoditi prema našoj zajednici i da ćemo podići naš glas kada je to sigurno. Ljubaznost je obaveza koja počinje sa svakim od nas.

Prijavljujemo nasilje

Obavezujemo se da ćemo razbijati tabue i viktimizaciju kada je u pitanju prijavljivanje nasilja. Potražićemo predstavnike škola kojima vjerujemo, poput nastavnika i pedagoga,  predstavnike zajednice i druge učenike kada budemo svjedoci nasilja u školiili u blizini škole. Takođe, obavezujemo se da ćemo stvoriti kanale komunikacije za prijavljivanje nasilja, koje će voditi mladi.

Pokrenemo aktivnosti

Obavezujemo se da ćemo započeti i podržati inicijative koje promovišu jedinstvo, radoznalost i uzajamno poštovanje kod kuće, u školi, i u našim zajednicama- uključujući i online zajednice. Štitit ćemo jedni druge i „čuvati leđa“ jedni drugima.  [#I’veGotYourBack - #UzTebeSam].

 

ZAHTIJEVAMO – SIGURNO OKRUŽENJE

Da nas shvatite ozbiljno

Zahtjevamo da naši roditelji, staratelji, škole kao institucije, donosici odluka i cijela zajednica razumije suštinu našeg postojanja, našu jednakost, naše pravo na dostojanstvo, naše pravo da živimo u harmoniji i u sigurnom okruženju u kojem nema nasilja u bilo kojoj formi. Zahtijevamo da se tamo gdje postoji nasilje ono rješava hitno i bez dodatnog opterećenja djeteta.

Uspostavljanje jasnih pravila

Zahtjevamo zaštitu i prevenciju od svih oblika i nivoa nasilja u školama, kojima treba da se upravlja jasnim pravilima, propisima i akcionim planovima kako bi se sprovela reforma i omogućilo stvaranje sigurnog okruženja za učenje, za sve učenike.

Kreiranje zakona o ograničavanju oružja

Zahtijevamo od donosilaca odluka da donesu i primijene zakone koji ograničavaju prisustvo i upotrebu u školama bilo kakvih predmeta koji se mogu okarakterisati kao oružje, uključujući noževe, pištolje i sl.

Sigurno okruženje na putu od kuće do škole i od škole do kuće

Zahtijevamo sigurno okruženje na našem putu od kuće do škole i od škole do kuće. Ne želimo da nas iko povrijedi na bilo koji način. Takođe, zahtijevamo da budemo zaštićeni zakonom i kaznama za prekršioce zakona.

Sigurno okruženje u školskim objektima

Zahtjevamo sigurno okruženje za učenje, uključujući zgrade i terene, igrališta i fiksnu opremu. Želimo da hodnici, učionice i toaleti sa rodno neutralnom opcijom budu adekvatno osvjetljeni. Očekujemo bezbjednosne mjere kao što su ograde, kamere i osoblje adekvatno osposobljeno za osiguravanje bezbjednosti tamo gdje je potrebno. Školskom osoblju i učenicima su potrebna upustva o tome šta da rade u slučaju opasnosti.

Obuku za nastavnike i pedagoge

Zahtjevamo da nastavnici i pedagozi pohađaju kontinuirane obuke i da budu u stanju da identifikuju, reaguju i daju podršku učenicima koji trpe nasilje u školi i da ih upute odgovarajućim službama. Obuka treba da osposobi nastavnike i pedagoge da budu emocionalno inteligentni, da im da odgovore na pitanja o inkluzivnosti i raznolikosti, te na koji način da postignu pozitivnu disciplinu za svu djecu.

Učenje o pristanku i odgovoru na seksualno nasilje

Zahtjevamo da sve škole uvedu seksualno obrazovanje za sve učenike, bez obzira na uzrast, pol, identitet, invalidnost, religiju, rasu i seksualnu orijentaciju, da međusobno poštuju fizičke i seksualne granice. Sve škole moraju obezbijediti pristupačna i pouzdana sredstva za prijavljivanje slučajeva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja (bilo fizičkih, psihičkih, emocionalnih i/ili verbalnih), kao što je sadržano u dokumentima/ politikama škole koja moraju biti inkluzivna.

 

***

 

Proglas je predstavljen ministrima na Svjetskom obrazovnom forumu u januaru 2019.godine. Događaj - čiji su domaćini UNICEF, Global Citizen, JCI i  Globalno partnerstvo za okončanje nasilja nad djecom uz učešće Odjeljenja za međunarodni razvoj i Inicijative Ujedinjenih nacija za obrazovanje djevojaka, u ime Global Citizen Mandela 100 festivala- dio je UNICEF-ove globalne kampanje #SigurnoOkruženje.