„PRAVDA ZA SVAKO DIJETE” - ZAVRŠNA KONFERENCIJA: Kroz princip najboljeg interesa djeteta do bolje zaštite dječijih prava

19 Maj/svibanj 2022
„PRAVDA ZA SVAKO DIJETE” - ZAVRŠNA KONFERENCIJA: Kroz princip najboljeg interesa djeteta do bolje zaštite dječijih prava
UNICEF/Panjeta

U Sarajevu je počela Završna konferencija programa Pravda za svako dijete, koji UNICEF BiH u saradnji s vlastima i nadležnim institucijama u BiH i uz podršku vlada Švicarske i Švedske provodi od 2010. godine. Dvodnevna Konferencija okupila je 150 učesnica i učesnika – zvaničnica i zvaničnika, predstavnica i predstavnika sektora pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja i unutrašnjih poslova, te opština/općina, akademske zajednice, institucija za ljudska prava, nevladinih organizacija i drugih strateških partnera u oblasti pravde.

Šimun Franjić iz Ministarstva pravde BiH kazao je kako se ovom Konferencijom želi potvrditi i dokazati puna opredijeljenost države za unapređenje pristupa djece pravdi, kao i jačanje svih oblika saradnje na ovom polju:

“U proteklom periodu BiH je ostvarila napredak u zaštiti dječijih prava, prvenstveno u pogledu usklađivanja zakonodavnog okvira s Konvencijom o pravima djeteta, donošenja strateških dokumenata i akcijskih planova radi bolje zaštite djece, te je uspostavljeno koordinaciono tijelo na razini države s ciljem provođenja Konvencije. Podignuta je svijest vlasti po pitanju djece u riziku i djece u kontaktu sa zakonom, ojačan je zakonodavni i strateški okvir za djecu, unaprijeđeno je pružanje usluga, i sukladno tome pristup djece pravdi, te je uspostavljena snažna višesektorska koordinacija”, kazao je Šimun Franjić posebno ističući da je uveden princip “najboljeg interesa djeteta” u sustav. 

“Program je širom zemlje dao doprinos boljoj provedbi Zakona o zaštiti i postupanju s maloljetnicima u kaznenom postupku, unaprijedio primjenu preusmjeravanja postupka i alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom, te poboljšao usluge podrške za djecu u pravosudnom sustavu. Stotine profesionalaca koji rade u sustavu pravde za djecu steklo je znanje i vještine u vezi sa novim zakonima, principima pravde za djecu, praktičnoj primjeni, kao i identificiranju djece u ‘riziku’ i radu sa njima”, kazao je Franjić, dodajući kako je “na organima vlasti sada da nastave započete aktivnosti, u cilju provedbe preporuka međunarodnih tijela do postizanja potpune reforme sustava zaštite djece u BiH, posebno djece u sukobu sa zakonom, između ostalog i uvođenjem restorativnog pristupa.

„PRAVDA ZA SVAKO DIJETE” - ZAVRŠNA KONFERENCIJA: Kroz princip najboljeg interesa djeteta do bolje zaštite dječijih prava
UNICEF/Panjeta

Na Konferenciji je između ostalog istaknuto kako danas, nakon uspješno okončanog Programa “Pravda za svako dijete”, 63 odsto općina i gradova u BiH imaju uslove za primjenu ključnih mjera preusmjeravanja za djecu u sukobu sa zakonom, kao što su mjere rada u zajednici, a čak 67 odsto tužilaca u BiH koristi ove mjere umjesto kaznenih. Broj osuđene djece između 2011. i 2020. tokom kojih je provođen Program smanjio se za 71 odsto, a broj djece u sukobu sa zakonom smanjen je za 45 odsto u odnosu na 2014. godinu.

Kada je u pitanju podrška djeci žrtvama i svjedocima, istaknuto je kako je povećano angažovanje stručnjaka u policiji, sudovima i tužilaštvima, za podršku djeci u postupku, a kao primjer je navedeno kako su 2013. cijeloj BiH bila angažovana tek dva stručnjaka, dok ih je danas 24 i finansiraju se sa lokalnih budžeta. Istaknut je i značaj Programa sekundarne prevencije u školama koji uključuje trening nastavnika da identificiraju djecu u riziku da postanu žrtve ili počinitelji krivičnih djela i preusmjere ih službama podrške. Oko 150.000 djece godišnje ima korist od ovog programa, a oko 7.000 prime direktnu podršku.

Ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn kazao je kako s ponosom može istaknuti vidljive rezultate postignute tokom provedbe Programa:

“Kao direktni rezultat projektnih aktivnosti danas imamo pravosudne usluge prilagođene djeci u 28 institucija kako što su sudovi, tužilaštva i policijske stanice. To na primjeru znači da su uspostavljene posebne prostorije za ispitivanje prilagođene djeci. Možemo reći da su djeca u BiH mnogo bolje zaštićena unutar pravosudnog, sigurnosnog i sektora socijalne zaštite nego je to bio slučaj kada smo počeli s projektom prije više od deset godina. Ovaj projekat je odigrao instrumentalnu ulogu u približavanju zakona i politika ove zemlje u skladu sa međunarodnim i regionalnim standardima, i kreirao bolje uslove za djecu u sukobu sa zakonom”, dodao je, potcrtavajući dobre rezultate u poljima izgradnje kapaciteta za različite institucije i treninga za profesionalce koji rade sa djecom, uključujući socijalne radnike, policiju, sudije, tužitelje i advokate.”, rekao je Hunn.

„PRAVDA ZA SVAKO DIJETE” - ZAVRŠNA KONFERENCIJA: Kroz princip najboljeg interesa djeteta do bolje zaštite dječijih prava
UNICEF/Panjeta
„PRAVDA ZA SVAKO DIJETE” - ZAVRŠNA KONFERENCIJA: Kroz princip najboljeg interesa djeteta do bolje zaštite dječijih prava
UNICEF/Panjeta

Predstavnik Ambasade Švedske u BiH Nedim Bukvić istaknuo je važnost sveobuhvatne podrške pružene kroz Program “Pravda za svako dijete”:

“Program je podržao vlasti i pravosudne sisteme na svim nivoima, kao i civilno društvo kako bi se unaprijedio pristup pravnoj zaštiti i socijalnim servisima za djecu, kao i za primjenu međunarodnih standarda u smislu postizanja pravde za svako dijete. Postignuto je mnogo, ali reforme se moraju nastaviti. Više nego ikad, potrebna saradnja između pravosudnih i socijalnih servisa”, kazao je Nedim Bukvić.

Predstavnik Ambasade Švedske u BiH Nedim Bukvić istaknuo je važnost sveobuhvatne podrške pružene kroz Program “Pravda za svako dijete”:
UNICEF/Panjeta

Zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH Veronika Vashchenko na otvaranju Konferencije osvrnula se na uspješne rezultate Programa, te istakla kako je sada pred svima značajan posao:

“Napori da se pojača podrška dječacima i djevojčicama kao žrtvama i svjedocima krivičnih djela moraju biti prioritet. Povjerenje javnosti u pravosudni sistem direktno je povezano s načinom na koji taj sistem štiti djecu i žene, štiti njihova prava kao žrtava i svjedoka, i podržava njihove socijalne, emotivne i razvojne potrebe. Jedan od fokusa je i na djeci koja su u kontaktu sa zakonom usljed porodičnih sporova, ili u slučajevima u kojima se razmatra ukidanje ili suspenzija roditeljstva. Moramo ojačati sposobnost pravosudnog sektora da osigura snažno učešće djece u procesu donošenja odluka, i poduzme korake da osigura da se socijalna i ekonomska situacija u kojoj se nalaze dijete i porodica redovno uzima u obzir”, kazala je Veronika Vashchenko, naglašavajući posvećenost UNICEF-a ovoj ambicioznoj reformi pravosuđa za djecu.

Na završnoj konferenciji napravljen je osvrt na postignuća i doprinosi programa „Pravda za djecu“ reformama u pravosuđu i sistemima zaštite djece u Bosni i Hercegovini“, te razmijeniti dobre prakse o restorativnim pristupima za djecu u sukobu sa zakonom, zaštiti žrtava i svjedoka krivičnih djela i programima prevencije usmjerenim na djecu u riziku. Konferencija bi trebala doprinijeti jačanju održivosti rezultata, identificiranju nedostataka i načina za daljnje jačanje intervencija i usluga za djecu u kontaktu s pravosudnim sistemom.

Opšti cilj programa „Pravda za svako dijete” je da se podrže potrebne promjene u zakonodavstvu, osnaži rad službenika i donosilaca odluka, optimiziraju procedure i unaprijedi kvalitet usluga kako bi se odluke donosile u najboljem interesu djece, a u skladu s međunarodnim standardima pravosuđa za djecu.

 

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u