Priručnik za edukatore o rodno odgovornom poučavanju

Rodna perspektiva je važna u svim aspektima obrazovanja

Priručnik za edukatore o rodno odgovornom poučavanju
UNICEF

Naglašeno

Rodna perspektiva je važna u svim aspektima obrazovanja, pa tako i u STEAM obrazovanju, kako bi se osigurale jednake mogućnosti i pravični pristupi za djevojčice i dječake, kao i eliminirali stereotipni sadržaji u udžbenicima, te rodno neosjetljivi načini poučavanja. Na međunarodnom nivou je postignut značajan napredak u pitanjima rodne ravnopravnosti, mada su žene još uvijek podzastupljene na vodećim pozicijama u politici, ekonomiji i društvu uopće, te ih je nesrazmjerno malo zastupljeno u STEAM
područjima u odnosu na muškarce. U Bosni i Hercegovini je slična situacija. U društvu, politici i ekonomiji, pa tako i STEAM-u, i dalje dominiraju muškarci, a razni oblici rodne neravnopravnosti i dalje su prisutni u svakom segmentu društva, uključujući i obrazovanje. Jedan od problema i izazova je taj da većina nastavnog osoblja nije senzibilizirana i/ili obučena za rodno odgovorno poučavanje i rodno osjetljivu komunikaciju i interakciju sa učenicama i učenicima. Rodno odgovorno poučavanje je stoga izuzetno važno, jer ne samo da inzistira na jednakosti i pravičnosti, već i pomaže djevojčicama i dječacima da unaprijede svoja znanja, vještine, samopouzdanje i uvažavanje drugih bez obzira na razlike i unatoč predrasudama. Rodno odgovorno poučavanje podrazumijeva da se prilikom savladavanja određenog gradiva obrati pažnja na specifične potrebe djevojčica i dječaka u procesu učenja. Ove potrebe možemo ustanoviti tako što ćemo procijeniti izazove i propuste kada su u pitanju vještine, kompetencije i znanja djece specifičnog roda. Sve nastavnice i svi nastavnici trebaju u svojoj učionici proučiti te potrebe i uzeti u obzir rodnu komponentu. To znači da nastavnice i nastavnici trebaju primijeniti rodno inkluzivan pristup u procesu planiranja časova, nastavnim metodama, upravljanju učionicom i evaluaciji ishoda učenja, odnosno ocjenjivanju. Spomenuti elementi nastave su složen proces, te je svakako zahtjevan izazov da se u njima primijene rodno odgovorne metode i interakcija. U tekstu koji slijedi predstavljene su radionice koje trebaju olakšati spomenuti proces i pridonijeti da nastavnici i nastavnice uključe svakog pojedinačnog učenika i učenicu na način koji ukida rodne nejednakosti, te sve druge oblike nejednakosti koje sprečavaju napredovanje hiljade djece u Bosni i Hercegovini.

Priručnik za edukatore o rodno odgovornom poučavanju2
Autor
UNICEF, IT Girls, Genesis Project
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 7,19 MB) (PDF, 7,61 MB) (PDF, 7,20 MB)