Zaštita djece za vrijeme pandemije Covid-19

Djeca i alternativno zbrinjavanje

  Zaštita djece  za vrijeme pandemije Covid-19
UNICEF/Calkic

Naglašeno

Cilj ove tehničke informacije jeste da stručnjacima u oblasti zaštite djece i
državnim organima pomogne u hitnom rješavanju problema zaštite djece
kada je riječ o djeci koja su pod rizikom od razdvajanja ili djeci u sistemu
alternativnog zbrinjavanja za vrijeme pandemije COVID-19. Dokument je
izradila Međuagencijska radna grupa sastavljena od stručnjaka u oblasti
zaštite i zbrinjavanja djece i on se oslanja na dokument „Tehnička
informacija: Zaštita djece za vrijeme pandemije koronavirusa“ kojeg je
pripremila Alijansa za zaštitu djece u humanitarnim aktivnostima, a koji je
zasnovan na međunarodnim standardima i praksi u oblasti zbrinjavanja i
zaštite djece.

  Zaštita djece  za vrijeme pandemije Covid-19
Autor
Izradu ove tehničke informacije koordinirali s u Better Care Network, Alijansa za zaštitu djece u humanitarnim aktivnostima i UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski