Preporuke za korištenje zaštitnih maski kod djece u zajednici u kontekstu bolesti COVID-19

Ove preporuke su namijenjene donositeljima odluka, djelatnicima u javnom zdravstvu i zdravstvenim radnicima na području pedijatrije, te djelatnicima u obrazovnom sistemu za informiranje o korištenju zaštitnih maski kod djece u kontekstu pandemije bolesti

Preporuke donositeljima odluka za korištenje zaštitnih maski kod djece u zajednici
UNICEF

Naglašeno

Ove preporuke su namijenjene donositeljima odluka, djelatnicima u javnom zdravstvu i zdravstvenim radnicima na području pedijatrije, te djelatnicima u obrazovnom sistemu za informiranje o korištenju zaštitnih maski kod djece u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UNICEF savjetuju korištenje zaštitnih maski u skladu s pristupom koji se zasniva na riziku, što je dio sveobuhvatnog paketa javnozdravstvenih mjera kojima se može spriječiti i smanjiti prenos određenih virusnih bolesti respiratornog sistema, uključujući COVID-19. Poštivanje drugih mjera – što podrazumijeva i fizičku distancu, održavanje higijene ruku, respiratorni bonton i odgovarajuće provjetravanje zatvorenih prostora – ključno je za smanjenje širenja virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje COVID-19. Nije u potpunosti razumljivo u kojoj mjeri djeca doprinose prenosu virusa SARS-CoV-2, a trenutno raspoloživi dokazi upućuju na to da je većina prijavljenih slučajeva među djecom bila posljedica prenosa unutar domaćinstva, iako su na tu činjenicu mogli uticati zatvaranje škola i druge mjere ostanka kod kuće koje su primijenile neke države. Dokazi iz dostupnih studija o kontaktima slučajeva COVID-19 i istraživanja na grupama pokazuju da je malo vjerovatno da su djeca glavni pokretači prenosa COVID-19. Dokazi su ograničeni i u pogledu prevalencije infekcije virusom SARS-CoV-2 među djecom. Međutim, raspoloživi dokazi pokazuju da je seroprevalencija kod mlađe djece niža u usporedbi sa starijom djecom i odraslima. Stepen do kojeg isključivo starost, bez obzira na simptome, utiče na virusno opterećenje i prenos nije dobro razumljiv.

Autor
UNICEF, WHO
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 463,48 KB)