DJEČIJI MONITORING IZVJEŠTAJ O STANJU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

IZVJEŠTAJ O STANJU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

DJEČIJI MONITORING IZVJEŠTAJ O STANJU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNICEF

Naglašeno

Prije 34 godine, na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda usvojena je Konvencija o pravima djeteta.  To je dokument koji je sačinjen sa svrhom da se sve osnovne potrebe djece svijeta pretoče u prava koja će im zemlje potpisnice garantovati i truditi se da postignu što veći kvalitet zaštite i brige. U Konvenciji je sadžano više od 40 prava. Iako se uvijek naglašava da nijedno pravo nije važnije od drugog, četiri prava ipak imaju snagu principa što znači da se moraju uzeti u obzir prilikom tumačenja i primjene svih ostalih prava. Ovim principima vodili smo se i u našem radu tokom kojeg smo analizirali i istraživali kakvo je stanje prava djeteta u našoj zemlji a oni su:
Pravo na život, opstanak i razvoj (član 6.)
Pravo na nediskriminaciju (član 2.)
Najbolji interes djeteta (član 3.) i
Pravo na izražavanje mišljenja / učešće (član 12.)
Upravo zadnje navedeno pravo da iskažemo svoje mišljenje i stavove čini ovaj izvještaj.  Prvi Dječiji izvještaj o stanju prava djeteta sačinila su djeca, naši prethodnici, 2014. godine a ažuriran je 2018. godine i dostavljen UN Komitetu za prava djeteta
u Ženevi. To je tijelo koje čine stručnjaci iz oblasti brige o djeci a koje nadgleda i daje preporuke zemljama kako bi što bolje i više vodili računa o svoj djeci. Susret djece predstavnika iz Bosne i Hercegovine (BiH) sa članovima UN Komiteta za prava djeteta odigrao se u Ženevi u februaru 2019. godine. Tom prilikom naši predstavnici su briljirali i dobili pohvale i zahvale članova Komiteta na sjajno predstavljenim izazovima i poteškoćama sa kojima se djeca u BiH susreću. Ovaj izvještaj ima svrhu da upozna djecu i odrasle u Bosni i Hercegovini sa stanjem prava djeteta iz ugla same djece. Izvještaj će činiti osnovu i resurs za dublje istraživanje i sačinjavanje preporuka za Drugi dječiji izvještaj koji ćemo dostaviti UN Komitetu u 2024. godini. 

DJEČIJI MONITORING IZVJEŠTAJ O STANJU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI
Autor
Djeca i mladi, članovi udruženja članica Mreže ,,Snažniji glas za djecu”
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski