(DA LI) ZNAM SVOJA PRAVA

Kvantitativno i kvalitativno istraživanje

Naglašeno

Projekt “Pravda za svako dijete“ nastavak je UNICEF-ovog angažmana na poboljšanju pravde za djecu u Bosni i Hercegovini. Njegov opći cilj je osigurati da se prema djeci u sukobu sa zakonom postupa u skladu sa međunarodnim standardima o pravdi za djecu i da se odluke donose u njihovom najboljem interesu. To se postiže konkretnijim rezultatima poput poboljšanja pristupa i dostupnosti pravne pomoći djeci i njihovim porodicama, kao i povećanim znanjem i sviješću djece i mladih o tome kako pristupiti pravdi i svojim pravima. Fokus projekta je jačanje programa sekundarne prevencije za djecu u riziku od nasilja i zloupotrebe i poboljšanje ishoda za svu djecu u sukobu sa pravosudnim sistemom.

U periodu od augusta 2020. godine do februara 2021. godine UNICEF je angažirao Custom Concept, profesionalnu agenciju za istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja i konsalting, da provede kvalitativno i kvantitativno istraživanje o znanju i razumijevanju djece o tome kako pristupiti pravdi i koje modele pristupa informacijama i znanju o pravdi za djecu oni preferiraju. Ciljevi ovog istraživanja su bili:

  • Procijeniti znanje i razumijevanje djece o tome gdje i kako potražiti usluge podrške i pristup pravdi ako doživljavaju i/ili svjedoče nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i iskorištavanju (uključujući online); o tome kako se sigurno koristiti internetom, što je usko povezano s njihovim pravom na privatnost.
  • Identificirati ključne raskorake i poželjne modele i kanale kako bi se djeci i adolescentima olakšao pristup znanju o dječijim pravima u pravnom sistemu, posebno za najugroženiju djecu i adolescente, uključujući djecu iz ruralnih zajednica, manjina, djecu sa poteškoćama u razvoju i socijalno-ekonomski ugroženu djecu.
  • Istražiti detaljno koji kanal komunikacije i razmjene znanja preferira ciljna publika, te dati preporuke o tome kako stvoriti nove i poboljšati postojeće kanale.

 

Projekt je finansiran od strane vlada Švajcarske i Švedske.

(DA LI) ZNAM SVOJA PRAVA
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski

Files available for download