Analiza stanja u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa

Utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite

Naglašeno

Svrha izrade Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa je sticanje uvida u postojeći nivo socijalne zaštite, kapacitete ustanova socijalne zaštite, kao i uvid u broj, strukturu i potrebe korisnika prava, lepezu raspoloživih i potrebnih socijalnih usluga kao i obim finansiranja socijalnih prava i usluga, odnosno sagledavanje stanja, potreba i mogućnosti za angažovanje i djelovanje na prevazilaženju ili oporavku od posljedica pandemije.

Također, analiza je poslužila da se ispita uticaj pandemije koronavirusa na povećanje stope nezaposlenosti, da se identifikuje broj osoba koje su ostale bez posla u toku pandemije, da se utvrde razlozi koji su doveli do gubitka posla (da li su u direktnoj vezi sa pandemijom koronavirusa) kao i socijalni status i potrebe njihovih porodica. Sve navedeno imalo je za cilj utvrditi da li novonastala situacija dovodi do povećanja stope nezaposlenosti, te da li to povećanje, direktno ili indirektno, utiče na sistem socijalne zaštite.

Na osnovu analize su definisani zaključci, preporuke i mjere koje treba da posluže kao čvrsta osnova za definisanje akcionog plana, kantonalnim i entitetskim vlastima, zatim lokalnim zajednicama i drugim organizacijama, te da efikasno odgovore potrebama korisnika u na situaciji uzrokovanoju pandemijom koronavirusa. Cilj je da se poveća fleksibilnost sistema u periodu krize, skrati vrijeme odgovora na povećane i izmijenjene zahtjeve korisnika i drugih osoba u stanju socijalne potrebe, odnosno poveća efikasnost i ekonomičnost postupaka za priznavanje prava, pružanja socijalnih usluga i drugih mjera socijalne podrške, te unaprijede multisektorski i zajednički modeli svih nivoa vlasti u cilju sinhronizovane podrške i povećanja kapaciteta sistema da adekvatno odgovori na krizne situacije.

Utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite
Autor
UNICEF, USAID
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 3,70 MB)