Analiza postojećih propisa i praksi kod procjene i upućivanja djece s teškoćama

Ovaj dokument pruža pregled postojećih zakonskih i podzakonskih akata te primjere dobrih i manje kvalitetnih praksi u FBiH

Analiza postojećih propisa i praksi kod procjene i upućivanja djece s teškoćama
UNICEF/Calkic

Naglašeno

Ovaj dokument pruža pregled postojećih zakonskih i podzakonskih akata te primjere dobrih i manje kvalitetnih praksi u području procjene djece s teškoćama i invaliditetom na području deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Dokument je namijenjen svim relevantnim akterima u području procjene djece s teškoćama, uključujući vladine organe, stručnjake, roditelje i ostalu zainteresiranu javnost. On pruža pregled trenutnog stanja kroz analizu sadržaja zakonskih i podzakonskih akata iz sektora obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, analizu sadržaja obrazaca koji se koriste u radu Komisija za procjenu djece s teškoćama, a na temelju kojih se izdaju pravovaljana rješenja koja definiraju oblik odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama te pregled konkretnih informacija prikupljenih terenskim radom od strane relevantnih stručnjaka uključenih u procjenu i provedbu rezultata procjene.

Informacije prikupljene složenom metodologijom upotrebljene su za izradu specifičnih preporuka koje su podijeljene na nivo Federacije Bosne i Hercegovine i na nivo kantona. Preporuke imaju za cilj jasno usmjeriti buduće intervencije za poboljšanje sustava procjene djece s teškoćama i invaliditetom, kako na nivou zakonskog okvira tako i na nivou konkretnih praksi.

U procesu razvoja ovog dokumenta korištena je kvalitativna metodologija kroz:

  • analizu dokumentacije,
  • terensko prikupljanje informacija,
  • fokus grupe i
  • polustrukturirane intervjue.

U prikupljanje informacija uključeni su predstavnici relevantnih ministarstava iz sektora obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, predstavnici komisija za procjenu djece, odnosno Centara za socijalni rad, domova zdravlja, nevladinih organizacija uz obavezno uključivanje organizacija roditelja djece s teškoćama i invaliditetom te predstavnici osnovnih škola i pedagoških zavoda.

Dokument je važna osnova za naredne korake u procesu procjene djece s teškoćama i invaliditetom jer predstavlja konkretne preporuke, a utmeljen je na Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja – MKF koja proces procjene sagledava kako s individualnog aspekta sposobnosti pojedinca kojeg se procjenjuje tako i s aspekta okolinskih faktora koji utječu na cjelokupno funkcioniranje pojedinca. Buduće intervencije koje će proizaći iz ove Analize trebaju imati za cilj približavanje zakonskog okvira i praksi Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja – MKF kako bi se sadašnja praksa, utemeljena u najvećoj mjeri na medicinskom pristupu procjeni i upućivanju djece s teškoćama i invaliditetom pomjerila prema suvremenim tokovima u procjeni gdje se dijete sagledava holistički, detektiraju se sposobnosti, potrebe i interesi, odnosno planiranje podrške počiva na potencijalima, a ne na deficitima.

Kao važan nalaz ovog dokumenta potrebno je istaknuti izostanak primjene standardiziranih postupaka procjene, izostanak aktivnog uključivanja roditelja u sve faze procjene i upućivanja djeteta kao i manjkavosti preporuka koje proizlaze iz procesa procjene, a koje su prečesto uopćene i ne uključuju podršku cijeloj porodici. Primjenom preporuka navedenih u ovom dokumentu postići će se kvalitetnija praksa procjene i upućivanja koja će podrazumijevati međusektorsku suradnju, uključenost roditelja, kontinuirani proces procjene i upućivanja s jasnim ciljevima za dijete i porodicu i definiranim konkretnim aktivnostima kojima će se ti ciljevi postići.

Analiza postojećih propisa i praksi
Autor
Darko Kobetić, prof.reh., autor Analize
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski