Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Uvodno obraćanje predstavnice UNICEF-a u BiH

Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini
Uvodno obraćanje

Svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje poštuje i promoviše njegovo dostojanstvo i optimalan razvoj. Ovo uvjerenje je srž UNICEF-ovog pristupa razvoju i obrazovanju zasnovanom na ljudskim pravima.
Kvalitetno obrazovanje je pravo svakog djeteta. Konvencija o pravima djeteta (CRC) i Konvencija o pravima osoba sa posebnim potrebama (CRPD) jasno naglašavaju cilj osiguranja kvalitetnog obrazovanja za sve i važnosti pružanja neophodne podrške za razvoj punog potencijala svakog djeteta.
Najnoviji podaci pokazuju da se 8,3% ukupnog stanovništva u Bosni i Hercegovini „susrelo sa nekim vrstama poteškoća u obavljanju osnovnih aktivnosti kod kuće, na poslu ili u školi“. Udio djece mlađe od 18 godina koji imaju poteškoće je 0,9 % ukupnog stanovništva u BiH, ili oko 6 329 djece.
U slučaju mlađe djece, podaci iz istraživanja višestrukih pokazatelja iz 2006. pokazuju da 6,5% djece od 2 do 9 godina imaju neku vrstu poteškoća u BiH.
Većina ove djece ne pohađa školu, nevidljiva su, pa čak i zaboravljena. Dokazi iz cijelog svijeta ukazuju da djeca sa posebnim potrebama imaju veće šanse da budu siromašni i ostaju siromašni tokom svog života zbog nedostatka obrazovanja i mogućnosti za zaposlenje. Osiguranje pristupa inkluzivnom kvalitetnom obrazovanju za djecu sa smetnjama u razvoju je od ključnog značaja za preokret ciklusa siromaštva i isključivanja.
Ovo podrazumijeva transformaciju kulture, politike i prakse u svim formalnim i neformalnim obrazovnim sredinama, kako bi se svoj djeci obezbijedio pristup obrazovanju da uče i da se razvijaju.
U Bosni i Hercegovini su poduzeti važni koraci koje moramo prepoznati i cijeniti:
• Zakoni o obrazovanju na svim nivoima sadrže principe inkluzivnog obrazovanja;
• Postoji mnogo veći broj djece sa teškoćama u razvoju u redovnim školama nego u specijalnim školama.
Istovremeno imamo mnogo više što treba učiniti:
• Napredak u inkluzivnom obrazovanju u BiH mjeri se „pristupom“ školi, a ne „učešćem“ u obrazovanju;
• Kašnjenja u razvoju kod djece se često prepoznaju prekasno kako bi se na vrijeme pružila najbolja briga;
• Podaci o djeci sa smetnjama u razvoju nisu sistematski prikupljeni i ne postoji zajednička metodologija koja se primjenjuje širom zemlje;
• Neophodno je ojačati vertikalne i horizontalne veze između pripremnih institucija za nastavnike visokoškolskog obrazovanja - koje obrazuju redovno i specijalizirano osoblje - tijela za podršku nastavnicima na terenu (npr. pedagoški zavodi), direktorima škola i nastavnicima.
Da bismo počeli rješavati neke od ovih problema, znamo šta treba učiniti. Pod rukovodstvom različitih obrazovnih vlasti na različitim nivoima, moramo jasno definisati ciljeve inkluzivnog obrazovanja za sve nivoe i vrste obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje je dio obrazovnog sistema i nije zaseban program/politika ili strategija.
Od ključnog je značaja ulaganje u obuku nastavnika - obuka predškolskog i stručnog usavršavanja na svim nivoima - od primarnog, sekundarnog, visokog obrazovanja i stručne obuke za sve nastavnike mora se usmjeravati na jačanje ključnih kompetencija i vrijednosti nastavnika za rad u inkluzivnim okruženjima. To zahtijeva promjenu kulture i značajno drugačiji pedagoški pristup. Nastavnicima je potreban resurs i sistem podrške kako bi mogli da rade sa svim učenicima.
Potrebno je dalje jačati međusektorsku saradnju kroz uspostavljanje sistema za identifikaciju kašnjenja u razvoju i poteškoća u ranom djetinjstvu, i za intervencije, uključujući učešće u predškolskim programima za svu djecu i podršku osiguranju njihovog prelaska u osnovnu školu, uključujući pomoć i obuku za roditelje i njegovatelje.
Mnogi od ovih problema su navedeni u Generalnom komentaru 4 člana 24 CRPD-a, što predstavlja i temelj naše diskusije danas i sutra, s ciljem daljeg jačanja procesa inkluzivnog učenja i obrazovnih reformi u Bosni i Hercegovini.
U saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, kao ključnim partnerom u obrazovanju na nivou države, mi u UNICEF-u vjerujemo da mobiliziranje i informisanje širokog spektra ključnih aktera – svih vas – o značaju i potrebi za inkluzivnim obrazovanjem će utjecati na donošenje odluka i strategija za usklađivanje inkluzivnog obrazovanja sa međunarodnim principima i standardima u oblasti ljudskih prava.
Tokom ove dvodnevne konferencije, imat ćemo priliku poslušati Generalni komentar člana 24 i diskutovati o njegovim ključnim elementima. Zatim ćemo se fokusirati na četiri specifične tematske oblasti kojima se bavi Generalni komentar.
Prva tematska oblast su specijalne škole – ponovo razmotriti ovaj pristup? Druga tematska oblast su nastavnici i kako unaprijediti ključne kompetencije i vještine za inkluziju, poput prepoznavanja funkcionalnih sposobnosti, vještina i stilova učenja kod učenika. Treća tematska oblast posmatra škole kao ustanove za učenje, označavajući promjenu u pristupu sa individualne podrške učenicima na povećanje kapaciteta svih škola za pružanje kvalitetne podrške svim učenicima. Nadamo se diskusiji o tome kako ovaj korak ka pristupu ljudskim pravima zahtijeva drugačiji pedagoški pristup, te način kako taj postupak treba izgledati u BiH. Zadnja tematska oblast se bavi značajem međusektorske saradnje, s ciljem postizanja koherentnog pristupa inkluzivnom obrazovanju, kroz obrazovanje, zdravstvo, i socijalnu zaštitu, na različitim nivoima širom BiH.
Zahvaljujemo se našim kolegama, Philippe Testot-Ferry, regionalnom savjetniku UNICEF-a za obrazovanje i našim ekspertima sa različitih evropskih univerziteta i Evropske agencije za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje – računamo na sve nas da ćemo tokom ova dva dana pokrenuti dijalog i razviti viziju inkluzivnog obrazovanja u BiH. Ovo predstavlja prvi korak ka potpuno inkluzivnom društvu u kojem sva djeca sa poteškoćama u razvoju imaju mogućnost aktivnog učenja, učešća i doprinosa.
Dopustite mi da zaključim sa citatom osamnaestogodišnje mlade žene koju smo intervjuisali u okviru naše Analize stanja djece sa posebnim potrebama:
„Želim postati uspješna žena, koja će se sama izdržavati i biti neovisna. Svjesna sam koliko je ovo teško ostvariti, naročito kada ste osoba sa posebnim potrebama; međutim, nije nemoguće. Planiram postići svoje ciljeve i ostvariti snove kroz obrazovanje – obrazovanim ljudima je uvijek ukazano poštovanje. Očekujem potpunu podršku od svoje porodice, jer mi ta podrška mnogo znači i tjera me da napredujem.“ (Analiza stanja osoba sa posebnim potrebama, UNICEF, 2016)
Neka nam nada i želja za uspjehom ove mlade žene bude svima inspiracija i motivacija! Dugujemo njoj – i svoj djeci BiH – svaku mogućnost da se obrazuje, razvija i doprinese društvu, te živi život punim plućima.
Hvala!

 

 

 

 

 

Verzija na engleskom jeziku

Geeta Narayan, UNICEF Representative, Opening Remarks 


Search:

 Email this article

unite for children