Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Bosna i Hercegovina je 29. jula 2009. godine potpisala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom (u daljem tekstu: Konvencija), a ratificirala je 12. marta 2010. godine, uključujući i Opcioni protokol.

U septembru 2016. godine, Odbor Konvencije je usvojio i objavio Opšti komentar na član 24. Konvencije. Opšti komentar daje smjernice za 166 država koje su ratificirale Konvenciju o ispunjavanju obaveza iz člana 24. po kojem su „Države potpisnice dužne osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i cjeloživotno učenje“.
Obrazovanje osoba sa invaliditetom je često lošeg kvaliteta, postavlja niska očekivanja i ograničava mogućnosti učenika, primjećuje Odbor. Nasuprot tome, istinsko inkluzivno okruženje za učenje vrednuje doprinos i potencijal osoba s invaliditetom, te ih opskrbljuje bitnim životnim, jezičkim i društvenim vještinama.

Trenutno ne postoji zajednička definicija invalidnosti u Bosni i Hercegovini ili razumijevanje invaliditeta prema socijalnom modelu. Nema standardizovane metodologije za procjenu invalidnosti ili zajedničkog razumijevanja metodologije koja je bazirana na procjeni funkcionalnosti djece. Jezik kojim se opisuju djeca sa poteškoćama u razvoju često je medicinske prirode i ponekad uvredljiv i neproduktivan. Procjenjuje se da su najmanje 6,5% djece u Bosni i Hercegovini djeca sa poteškoćama u razvoju. 

Napredak u inkluzivnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini mjeri se „pristupom“ školi, a ne „učešćem“ u obrazovanju. Pravo na inkluzivno obrazovanje znači transformaciju kulture, politike i prakse u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima kako bi se osigurala edukacija za sve učenike. Inkluzivno obrazovanje je važno ne samo za osobe sa invaliditetom već i za društva u kojima žive, jer pomaže u borbi protiv diskriminacije i promovisanju različitosti i učešća.

KONFERENCIJA „PRAVO NA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE“

Komentar 4 člana 24. Konvencije je dobra osnova za adresiranje ključnih pitanja u inkluzivnim obrazovnim procesima i reformama obrazovanja u Bosni i Hercegovini. UNICEF i Ministarstvo civilnih poslova BiH, organizovali su konferenciju na temu člana 24 Konvencije. Mobilisanje i informisanje širokog spektra ključnih aktera o važnosti i viziji inkluzivnog obrazovanja (kako je navedeno u Konvenciji) uticaće na odluke i strategije za postizanje ciljeva inkluzivnog obrazovanja.

Konferencija je bila organizovana tokom dva dana, 19. i 20. juna 2017 u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH,struktuirana oko sljedećih tema: a) uloga specijalnih škola, b) obrazovanje učitelja i nastavnika i profesionalni razvoj za inkluziju, c) škole kao organizacije za učenje i d) međusektorska saradnja.

CILJEVI KONFERENCIJE

1. Predstaviti i raspravljati o Opštem komentaru na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom o inkluzivnom obrazovanju
2. Postići saglasnost i obavezati se oko zajedničke vizije i puta napretka u oblasti inkluzivnog obrazovanja u BiH;
3. Podijeliti i prodiskutovati iskustva i znanja iz BiH, regiona i EU kako bi se podržala provedba obaveza iz člana 24. Konvencije;
4. Pripremiti i usvojiti preporuke Konferencije za podršku vladama u BiH za provedbu i održivost inkluzivnog obrazovnog sistema za sve osobe.

OČEKIVANI REZULTATI

1. Ključni akteri na svim nivoima u BiH informisani i obavezali se da implementiraju mjere iz Opšteg komentara 4 člana 24. Konvencije;
2. Učesnici konferencije su upoznati sa dobrim praksama vezanim za implementaciju člana 24. u BiH, regionu i u EU i obavezali su se da ih koriste u najboljem interesu djece u BiH;
3. Učesnici konferencije su upoznati sa generalnim preporukama dokumenta “Poziv na akciju” o inkluzivnom obrazovanju.

UČESNICI

Oko 60 učesnika iz sljedećih organizacija i institucija: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjel za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta, kantonalna ministarstva obrazovanja, fakulteti, škole, organizacije osoba sa invaliditetom, organizacije civilnog društva, lokalne komisije za socijalnu inkluziju, međunarodne organizacije (EU, UN, OSCE, Save the Children, WV), ambasade, mediji, UNICEF uposlenici (Regionalni ured i BiH kancelarija) i tehnički eksperti i konsultanti.

 

 

 

 

Dnevni red

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children