Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Komunikacija za razvoj

Komunikacija za razvoj (Communication for Development - C4D) je jedan od najvažnijih strategija u cilju poboljšanja zdravlja, prehrane, zaštite djece, kao i drugih ključnih socijalnih ishoda za djecu i njihove porodice. U UNICEF-u, C4D se definira kao sistemski, planski i strateški proces koji se temelji na dokazima za podsticanje pozitivnog i mjerljivog individualnog ponašanja i društvene promjene koja je sastavni dio razvojnih programa, politika zagovaranja i humanitarnog rada.

C4D osigurava dijalog, konsultacije i učešće djece sa razvojnim smetnjama, njihovim porodicama i zajednicama. Drugim riječima, C4D daje primat lokalnom kontekstu, a oslanja se na spoj različitih komunikacijskih alata, kanala i pristupa. To uključuje zagovaranje (što također ima utjecaj na promjenu politika), socijalnu mobilizaciju (utječe na društvene norme), kao i komunikaciju za promjenu ponašanja, (utjecaj na pojedince) i komunikaciju za društvenu promjenu (na nivou zajednice).

Ključna načela C4D se zasnovaju na pristupu programiranju koji se temelji na ljudskim pravima, posebno na pravima na informisanje, komunikaciju i participaciju, sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta (čl. 12, 13 i 17). Ona podrazumijevaju slijedeće:

  • Pomažu u uspostavljanju poticajne sredine koja stvara prostor za pluralnost glasova, podstiče mišljenje zajednice, ohrabruje slušanje, dijalog i debate, kao i aktivno i smisleno učešće djece sa razvojnim smetnjama i njihovih njegovatelja.
  • Odražavaju principe inkluzije, samoopredjeljenja, participacije i poštovanja kroz osiguravanje da marginalizirane i ranjive grupe imaju prioritet, da su vidljive i da im se čuje glas;
  • Povezuju perspektive i glasove zajednice sa politikom dijaloga na pod-državnom i državnom nivou;
  • Počinju rano i obuhvaćaju dijete u cjelosti - uključujući kognitivne, emocionalne, socijalne i duhovne aspekte, pored opstanka i fizičkog razvoja;
  • Osiguravaju da se djeca sa i bez smetnji u razvoju smatraju pokretačima promjena kao i da budu primarna publika, počev od ranog djetinjstva;
  • Grade samopouzdanje i povjerenje onih koji pružaju zaštitu i djece.

 

 

 

 

Communication for Development


Search:

 Email this article

unite for children