Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Prevencija zbrinjavanja djece sa smetnjama u ustanove

Podaci o djeci smještenoj u ustanove u Bosni i Hercegovini su obeshrabrujući, naročito kada se gleda na povećanje broja djece u rezidencijalnoj zaštiti (posebno na broj djece mlađe od 3 godine) u posljednjih deset godina. Tokom ovog perioda, mnoge druge zemlje na Balkanu i istočnoj Evropi su ostvarile značajan napredak ka osiguravanju zbrinjavanja u porodicama, a ne u ustanovama, za djecu koja nemaju osobe koje bi se za njih brinule. Čak je i više alarmantna činjenica da 67 posto djece u ustanovama čine djeca sa smetnjama u razvoju. Mnoga od ove djece imaju jednog ili oba roditelja i samo nekolicini njih treba stalna institucionalna zaštita.

Pored toga što je veoma skupa opcija i što odvraća resurse od onih oblika zaštite koji su održiviji, ustanove su štetne za razvoj djece i njihovih budućih mogućnosti. Djeca u ustanovama često ne uspijevaju da formiraju dosljednu privrženost prema njegovateljima, što je neophodno za emocionalni razvoj posebno kod mlađe djece. U ustanovama su djeca također više podložna zlostavljanju i nasilju. Osim toga, djeca u ustanovama obično dobivaju manje obrazovnih kvalifikacija, što uz stigmatizaciju zbog odrastanja u nekoj instituciji može značajno umanjiti njihove mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje kasnije u životu.

Postoji hitna potreba da se smanji broj djece u institucijama i da se podstiče zbrinjavanje u porodice u BiH, kao dio cjelopkupne reforme dječije zaštite. Bitno je da se fokusiramo na sprječavanje odvajanja djece sa razvojnim smetnjama od njihovih porodica, kroz osiguravanje adekvatne podrške djeci i njihovim porodicama. U tom smislu, ustanove i centari za socijalni rad trebaju igrati ključnu ulogu i njihovo osoblje treba dodatnu podršku i izgradnju kapaciteta kako bi se nosili sa izazovima transformacije ustanova za smještaj u službe u zajednici. Proces transformacije mora biti popraćen odgovarajućim podzakonskim aktima i pojedinačnim akcionim planovima za svaku instituciju i pojedinačnim planovima za tretman svakog djeteta.

Republika Srpska, a nedavno i Federacija BiH su usvojili akcione planove za djecu bez roditeljskog staranja, dok UNICEF pruža tehničku pomoć, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, kao što je Hope and Homes for Children. Međutim, treba učiniti još više da se uspostavi sistem smještaja u porodice u BiH. Postoji dobar zamah za sveobuhvatnu reformu dječije zaštite i za transformaciju institucija u adekvatnije službe za djecu sa razvojnim smetnjama i njihovim porodicama. Ovo mora biti trostruki pristup, koji će osigurati da promjene u zakonodavstvu i politikama prati uspostava i primjena adekvatnih službi, uz podizanje svijesti kod pružatelja usluga, kreatora politika i šire javnosti.

Sličan pristup se koristio u oblasti pravosuđa za djecu, u okviru projekta koji financira SDC-Švicarska Sida-Švedska i UNICEF. Kao dio šire reforme pravosudnog sektora, UNICEF, SDC, SIDA i nadležna državna tijela podstiču alternative institucionalizaciji, odnosno zbrinjavanje u porodicama i reintegraciju u društvo.

Dok se neke od intervencija opisanih u tekstu iznad već provode u okviru raznih programa, za druge je potrebna posebna pažnja i dodatna podrška. To je razlog zašto UNICEF, Delegacija Evropske unije, USAID i drugi mogući partneri koji bi se mogli pridružiti, planiraju sarađivati u rješavanju potreba djece sa razvojnim smetnjama u BiH. To će biti učinjeno kroz sveobuhvatnu kampanju da se smanje predrasude i diskriminacija prema djeci sa smetnjama u razvoju, a možda i transformaciju institucija. Ovaj idejni dokument se fokusira na komunikaciju za promjene ponašanja i društva, kao prvog koraka jednog sveobuhvatnog pristupa, koji bi obuhvatio sve spomenute oblasti intervencije.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children