Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Intervencije u ranom djetinjstvu

Intervencije u ranom djetinjstvu (ECI) predstavljaju sistemski pristup za otkrivanje i rješavanje kašnjenja u razvoju ili smetnji u ranoj fazi. To se odnosi na djecu školskog uzrasta kao i na mlađu djecu koja mogu imati ili su u opasnosti da razviju stanje ili drugu posebnu potrebu koja može štetno utjecati na njihov razvoj, što u težim slučajevima dovodi do razvojnih smetnji. Intervencije u ranom djetinjstvu se sastoje od usluga za takvu djecu i njihove porodice u svrhu ublažavanja posljedica takvog stanja. Intervencije u ranom djetinjstvu mogu biti preventivne ili korektivne prirode - sprječavanje njihove pojave ili ispravljanje postojećih razvojnih problema.

Rano otkrivanje i intervencije se mogu usredotočiti na samo dijete ili, idealno, na dijete i porodicu zajedno. Programi intervencija u ranom djetinjstvu mogu biti bazirani u centru, kući, bolnici, a moguća je i njihova kombinacija. Usluge se kreću u rasponu od identifikacije – usluge pregleda i upućivanja u bolnicama ili školama - za dijagnostiku i direktne interventne programe. Intervencije u ranom djetinjstvu mogu početi u bilo koje vrijeme od rođenja do školskog uzrasta. Međutim, postoje mnogi razlozi da započnu što je prije moguće. Pravovremene usluge intervencija u ranom djetinjstvu uveliko smanjuju potrebu za kasnijim skupim posebnim uslugama u obrazovanju, posebnoj zdravstvenoj zaštiti i institucionalizaciji.

Kako bi se proširila pokrivenost uslugama Intervencija u ranom djetinjstvu u BiH, UNICEF je počeo pružati tehničku pomoć u izradi podzakonskih akata na državnom i entitetskom nivou. To će, na primjer, pomoći u rasvjetljavanju uloge i odgovornosti između različitih zainteresovanih strana, izraditi institucionalizirani program izgradnje kapaciteta za Intervencije u ranom djetinjstvu, te utvrditi proces upućivanja djece sa smetnjama na adekvatno liječenje i njegu. U saradnji sa vladinim stručnjacima izrađuju se moduli za obuku, koji će se temeljiti na HELP metodologiji. Veća podrška i razvoj kapaciteta je potrebna za stručnjake u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti, kako bi bili u mogućnosti da osiguraju adekvatne i individualne usluge. Roditeljima bi se također trebala pružiti podrška kako bi mogli što je prije moguće identificirati moguće znakove i simptome kašnjenja u razvoju i smetnje.

Centri za rehabilitaciju (24 u Republici Srpskoj i 38 u Federaciji BiH), dnevni centri i nevladine organizacije (kao što je Edus) pružaju usluge za djecu i osobe sa smetnjama. Postoji potreba za jačanjem ovih institucija, razvijanjem kapaciteta osoblja i korištenjem ovih objekata kao resursnih centara, kao dio mreže za razmjenu znanja i iskustava.

UNICEF također podupire izradu politika, strategija i akcionih planova, pored uspostavljanja Integrisanih centara za rani rast i razvoj (IECD) i usluga Intervencija u ranom djetinjstvu putem zdravstvenog sektora. Ukupno je uspostavljeno 13 Integrisanih centara za rani rast i razvoj - uključujući i podružnice u ruralnim područjima – tako da će se sada osnažiti dodatne usluge u postojećem centrima za rehabilitaciju i dnevnim centrima. Nacrt programa za obuku će također biti institucionaliziran, a podrška će se pružati za sistemsko otkrivanje i rješavanje kašnjenja i smetnji u razvoju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children