Partneri

UNICEF-ovi glavni donatori u BiH

Programski partneri UNICEF-a u BiH

 

Programski partneri UNICEF-a u BiH

Među ostalima, glavni UNICEF-ovi programski partneri u BiH su: Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencija za statistiku BiH kao i statistički zavodi entiteta i Brčko Distrikta, entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja, socijalne zaštite, pravde i civilne zaštite, zavodi i instituti za javno zdravstvo, odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta,  pedagoški zavodi, regionalna tijela za protuminske akcije, organizacije civilnog društa i nevladine organizacije, te privatni sektor.

Regionalna i bilateralna partnerstva:   Agencije UN-a, Evropska unija (EU) / Evropska Komisija (EC), Vijeće Evrope, Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Agencija za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (UKAID), Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Vlada Norveške.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children