Uvod

Sa djecom i za djecu Bosne i Hercegovine

Sažetak: Program UNICEF-a za BiH 2010 - 2014

UNICEF u Bosni i Hercegovini - prošlost i sadašnjost

Konvencija o pravima djeteta

 

Sažetak: Program UNICEF-a za BiH 2010 - 2014

Programom za BiH za period 2010. – 2014. podržavaju se napori zvaničnih vladinih struktura kako bi se unaprijedila socijalna inkluzija, osigurali uslovi da djeca dostignu svoj puni potencijal i otklonili uzroci diskriminacije. Programski okvir kreiran je oko dvije osnovne komponente:
 

Program za BiH osmišljen je na način da se oslanja na rezultate koji su već postignuti u prethodnom ciklusu i usmjeren je na obrazovanje, rani rast i razvoj djeteta, zdravlje majke i djeteta, prevenciju HIV/AIDS-a i dječju zaštitu.

UNICEF-ova priznata stručnost i iskustvo u promociji i podršci izrade politika i inovativnih pristupa za jačanje sistema i unapređenje socijalnih usluga ugrađena je u strategiju programa.

Novi fokus u oblasti komunikacije ima za cilj inicirati pozitivne promjene u ponašanju i stavovima prema razvojnim pitanjima, dok će na lokalnom nivou participativna akcijska istraživanja pomoći u snaženju položaja djece, žena i mladih.

Postojeća partnerstva će ojačati, a nova biti formirana, da bi se ostvarila programska prožimanja, maksimalno iskoristili resursi za djecu i kako bi se osiguralo da se ljudska prava i pitanja ravnopravnosti polova tretiraju na djelotvoran način.

UNICEF će nastaviti da pomaže u povezivanju implementacijskih tijela i međunarodnih mreža kako bi se usvojile dobre prakse, ponudili izvori stručnog tehničkog znanja i okupili partneri, donosioci odluka i ostali akteri iz različitih sektora.

Planirana je i podrška uspostavljanju mehanizama koordinacije i planova hitnih mjera za pripravnost i odgovor na vanredne situacije, uključujući usluge povezane sa sigurnošću djece i smanjenjem rizika koje za djecu i adolescente predstavljaju mine, eksplozivna sredstva zaostala iz rata i vatreno oružje.

UNICEF-ovi partneri u programu

Među ostalima, glavni UNICEF-ovi programski partneri u BiH su: Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencija za statistiku BiH kao i statistički zavodi entiteta i Brčko Distrikta, entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja, socijalne zaštite, pravde i civilne zaštite, zavodi i instituti za javno zdravstvo, odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta,  pedagoški zavodi, regionalna tijela za protuminske akcije, organizacije civilnog društa i nevladine organizacije, te privatni sektor.

Regionalna i bilateralna partnerstva: Agencije UN-a, Evropska unija (EU) / Evropska Komisija (EC), Vijeće Evrope, Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Agencija za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (UKAID), Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Vlada Norveške.

Integrisani i inkluzivni sistemi za djecu

Socijalne politike i monitoring prava djeteta

 

 
Search:

 Email this article

unite for children