Dječija prava i njihovo učešće u odlučivanju

Uvod

Problemi

Aktivnosti

Rezultati

 

Problemi

Nekih 700,000 djece i adolescenata u ovoj zemlji žive u periodu post-konfliktne socio-ekonomske tranzicije. BIH je okruženje koje karakterizira siromaštvo, nezaposlenost mladih, mobilno stanovništvo, trgovina ljudima i drogom i ozbiljna diskriminacija.

Uprkos ranom ratificiranju Konvencije o pravima djeteta i izražavanju političke volje za implementaciju prava predviđenih Konvencijom, kršenja prava djece u BIH i dalje se nastavljaju povećavati.

BIH ispunjava svoje neposredne obaveze prema implementaciji Konvencije kroz reviziju svog zakonodavstva i izradu politika i planova aktivnosti koji se odnose na dobrobit djece, uključujući Državni plan aktivnosti za djecu, Srednjoročnu razvojnu strategiju i politike djelovanja u posebnim društvenim sektorima. BIH zakoni, međutim, nisu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom o pravima djeta. Uprkos svom odgovoru na neposredne obaveze, BIH je daleko od osiguravanja progresivne implementacije onoga što zakoni predviđaju.

Principi nediskriminacije, najbolji interesi djeteta, i pravo da se dijete sasluša i učestvuje u društvenom životu, daleko su od stvarne implementacije. Stoga se često krše prava djece na osnovne socijalne usluge kao što su pristup u, i kvalitnino zdravstvo i obrazovanje za svu djecu. Pristup mehanizmima socijalne zaštite je minimalan a u praski se na adekvatan način ne rješava čitav niz pitanja koja se odnose na siromaštvo, marginalizaciju, nasilje u porodici i izrabljivanje, koji su se pojavili nakon rata.

Osim toga, socio-ekonomske i političke strukture države ometaju kapacitete države da ispuni svoje obaveze da u potpunosti zaštiti i ispuni prava djece zasnovana na principu ne-diskriminacije.

Statistička neadekvatnost sprečava praćenje prava djece, izradu i provedbu politike djelovanja. U međuvremenu, postoje sporadična kršenja osnovnih prava na zdravlje, obrazovanje i zaštitu.

Država je poduzela ograničene napore da odgovori na svoje obaveze da promovira prava djece predviđena Članom 42. Konvencije o pravima djeteta. Prihvatanje Zakona o osnovnom obrazovanju koji uređuje ciljeve obrazovanja i promoviranje ljudskih prava, uvođenje predmeta demokratija i ljudska prava u nastavne planove osnovnih i srednjih škola, predstavljaju rijetke napore vlasti na promoviranju Konvencije.

Učestvovanje djece u procesima nastave i učenja kao i ukupnog života u školi, riješeno je djelomično kroz uvođenje modernih nastavnih metoda i institucionalizaciju učeničkih vijeća u školama.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children