Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Izvještaj Napredak za djecu: Svijet prilagođen djeci – statistički pregled

U novom izvještaju UNICEF-a objavljenom danas navode se mnoge detaljne informacije o napretku ka ostvarenju Milenijumskih razvojnih ciljeva. Izvještaj Napredak za djecu: Svijet prilagođen djeci – statistički pregled je šesti u nizu izvještaja Napredak za djecu koje objavljuje UNICEF, a ujedno je i najobimniji od 2004. godine kada su se počeli objavljivati.

“Ovo izdanje Napretka za djecu pruža sveobuhvatne podatke o Milenijumskim razvojnim ciljevima,” izjavila je generalni direktor UNICEF-a Ann M. Veneman.  “Iako podaci govore da je ostvaren značajan napredak, puno toga ostaje da se uradi.”

Nakon nedavnih vijesti da se u 2006. godini broj djece mlađe od pet godina koja umiru prije petog rođendana po prvi put u modernoj istoriji spustio ispod 10 miliona, izvještaj Napredak za djecu navodi podatke o mjerama kojima se poboljšava zdravlje djece, uključujući i mjere koje bi mogle dovesti do daljeg smanjenja mortaliteta djece mlađe od pet godina.

U izvještaju se navode i slijedeće informacije:

• U periodu od 1990. do 2004. godine, više od 1,2 milijarde ljudi je dobilo pristup vodi sigurnoj za piće.
• U periodu od 1996. do 2000. godine, stopa ranog i isključivog dojenja – praksa kojom se u zemljama u razvoju smrtnost djece mlađe od pet godina može smanjiti za 13 procenata – se povećala u mnogim zemljama širom svijeta. U sedam država sub-Saharske Afrike bilježi se porast od 20 procenata u stopi ranog i isključivog dojenja.
• U državama u kojima se javlja malarija došlo je do povećanja korištenja insekticidnih mreža među djecom, a u mnogim državama pokrivenost je barem utrostručena od 2000. godine.
• Pristup antiretroviralnim medikamentima koji smanjuju prijenos HIV i AIDS-a sa majke na dijete se povećao sa 7 na 11 procenata među zaraženim ženama u zemljama sa niskim i srednjim prihodom po glavi stanovnika u periodu od 2004. i 2005. godine. Pristup antiretrovirusnom liječenju djece također bilježi porast u mnogim dijelovima svijeta. 
• Četiri puta više djece je primilo preporučene dvije doze dodatka vitamina A u 2005. godini, u poređenju sa 1999. godinom. Dodaci vitamina A smanjuju rizik smrtnosti od uobičajenih bolesti među djecom.

Pored napretka u preživljavanju djece, napredak je također ostvaren u oblasti obrazovanja, jednakosti spolova i dječijoj zaštiti. 

Povećanjem stope upisa i pohađanja škole za 20 procenata smanjen je broj djece koja ne idu u osnovne škole u periodu od 2002. godine do 2006. godine. 

Iako su u nekom područjima djevojčice i dalje u lošijoj situaciji, zatvara se spolna razlika u osnovnom i srednjem obrazovanju, a dvije trećine svijeta je do 2005. godine postiglo spolni paritet u osnovnom obrazovanju. 

Iako je tok promjena spor, u izvještaju se navodi da je došlo do smanjenja štetne prakse genitalnog sakaćenja žena (FGM/C) u proteklih 15 godina, te da je pojava braka među djecom sve manje prisutna.

Pored ostvarenog napretka za djecu, u izvještaju Napredak za djecu također se navode i statistički podaci koji ne daju razloga za zadovoljstvo. Na primjer:

• Iako je prevalenca djece sa nedovoljnom težinom smanjena sa 32 na 27 procenata u zemljama u razvoju od 1990. godine, alarmantan je broj djece mlađe od pet godina – 143 miliona – koja još uvijek pate od neuhranjenosti, a više od polovine tog broja je u južnoj Aziji;
• Sporo se širi obuhvaćenost djece koja se liječe od uobičajenih dječjih bolesti kao što je upala pluća ili malarija. Upala pluća i malarija zajedno uzrokuju 27 procenata smrtnih slučajeva djece mlađe od pet godina.
• Više od 500.000 žena još uvijek umire svake godine kao posljedica komplikacija tokom trudnoće i porođaja. Polovina ovih slučajeva se bilježi u sub-Saharskoj Africi, gdje je smrtnost trudnica 1 naspram 22, u poređenju sa industrijalizovanim zemljama gdje je smrtnost 1 naspram 8,000.
• Nedostatak osnovnih sanitarija, kao i loša higijena i nezdrava voda za piće, još je uvijek svake godine uzrok smrti više od 1,5 miliona djece od bolesti dijareje. Godine 2004, 41 procent svjetskog stanovništva – 2,6 milijarde ljudi – nije imalo osnovne sanitarne uslove. Iako je ostvaren napredak od 1990. godine, glavni izazov je da se održi korak sa rastom broja stanovnika.
• U mnogim zemljama, nove stope zaraze HIV i AIDS-a se najviše bilježe među mladima, koji čine 40 procenata od 4,3 miliona novih slučajeva HIV zaraze u 2006. godini. Pa ipak, ovoj ugroženoj grupi još uvijek nedostaje tačno znanje o HIV-u i prevenciji.

Informacije o podacima:

Podaci i analiza u Napretku za djecu: Svijet prilagođen djeci – Statistički pregled je zasnovan na stalnom radu UNICEF-a i njegovih partnera da prate stanje žena i djece u svijetu. Podaci uglavnom proizlaze iz informacija sadržanih u svjetskoj bazi podataka UNICEF-a, uključujući podatke iz velikog broja istraživačkih studija o domaćinstvima koje su provedene tokom 2005-2006. godine, primarno Klaster istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) koje je podržao UNICEF i Demografske i zdravstvene studije (DHS) koje je podržao USAID, između ostalih.

Uvodne informacije
Napredak za djecu se objavljuje dan prije Specijalne sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja će razmatrati preporuke donesene u zaključnom dokumentu Specijalne sjednice za djecu iz 2002. godine, po nazivom Svijet prilagođen djeci.

Napomena za elektronske medije
Snimljeni materijal će biti dostupan na http://www.thenewsmarket.com/unicef

 

 

 

 

Progress for Children (full report)

Search:

 Email this article

unite for children