Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Milion mina i dalje prijeti Bosni i Hercegovini

UNICEF BIH
UNICEF/UNDP štand na sajmu upriličenom povodom Dana borbe protiv mina

Sarajevo, 4. april 2007. – Centar za protuminsku akciju Bosne i Hercegovine (BHMAC), agencije Ujedinjenih nacija – Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i UNICEF u Bosni i Hercegovini – zajedno sa svojim partnerima na državnom i lokalnom nivou, uključujući državne institucije i nevladine organizacije, ove godine predvode obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH. Obilježavanje 4. aprila 2007. – dana kojeg je Skupština Ujedinjenih nacija proglasila međunarodnim danom posvete problemima koje prisustvo mina uzrokuje širom svijeta – prilika je za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuća u oblasti protuminske akcije, kao i da još jednom potvrde posvećenost i volju da problem opasnosti i prisustva mina u zemlji riješe u što skorijem periodu.

Podaci pokazuju da se je problem mina u BiH, u periodu 1996.-2007. godine značajno smanjio, sa 4.000km2 koliko je iznosila sumnjiva površina 1996, na 1.889km2 u 2006. Ova brojka predstavlja oko 3,6% ukupne teritorije BiH koje predstavlja sumnjivu površinu, na kojoj se nalazi oko milion mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS).

U ovom periodu (1996-2006) u BiH je bilo više od 1.500 žrtava mina, a najčešće su stradavala djeca. U zadnjih par godina najviše stradaju odrasli, dok se broj djece značajno smanjuje. Potvrdu da je, bez obzira na kvantitativno smanjivanje broja miniranih područja, problem i dalje prisutan, pokazuju i podaci da u 2006. godini broj nesreća nije zadržao trend opadanja, već se prošle godine čak i drastično povećao. Sa 19 koliko ih je bilo 2005, broj žrtava u 2006. se povećao na čak 35. U pitanju su odrasli ljudi u potpunosti svjesni opasnosti, koji i pored upozorenja i minskih znakova ulaze u rizična područja riskirajući živote kako bi osigurali egzistanciju (sječa sume, sakupljanje željeza, branje plodova). Među ove uzroke spada i nedozvoljeno i samovoljno uklanjanje minskih oznaka.

Prema Strategiji za protiuminsku akciju BiH (2005-2009) procjenjuje se da je moguće učiniti zemlju sigurnu od mina do 2009. godine, sa očišćenim prioritetnim područjima, koja uključuju naseljena mjesta, infrastrukturu i dio obradivih površina, dok bi ostale površine bile trajno obilježene. Ostvarenje ovog plana još uvijek zavisi od raspoloživih sredstava, kojih je svake godine sve manje. U ovom trenutku oko 70% sredstava izdvojenih za protuminsku akciju predstavljaju strane donacije, dok je oko 30% lokalnih sredstava izdvojenih na nivou pojednih opština i lokalnih privrednih subjekata. U Bosni i Hercegovini trenutno djeluje 35 akreditovanih organizacija sa preko 3.000 deminera, 1.100 detektora, 90 pasa i 30 mašina za deminiranje. U zemlji djeluje i 17 organizacija koje se bave upozoravanjem na mine i 25 organizacija za pomoć žrtvama mina.

Kako bi se stvorili što bolji strateški i planski uvjeti za oslobođenje zemlje od mina, u 2007. godini se planira revizija generalne procjene minske opasnosti, a kao rezultat toga očekuje se i ažurirana slika opsega minske zagađenosti, što će omogućiti efikasnije usmjeravanje resursa ali i podržati odlučnost i interes lokalnih zajednica i donatora.  
Planirana je i revizija postojeće Strategije za protuminsku akciju i to za period do 2014. godine, koja će omogućiti svim nivoima vlasti u BiH da prepoznaju svoje učešće u ovom procesu. Na ovaj način će se dati podrška dugoročnoj održivosti postojeće protiuminske strukture i otvoriti mogućnosti većeg participacije lokalnih zajednica i donatora u procesu. Prioritet svih aktivnosti će biti jasnija usmjerenost postojećih domaćih i inostranih finansijskih resursa na precizno određene ciljeve. Ukoliko kapaciteti i finansijska sredstva budu dozvolili, do 2014. godine bi se mogli očistiti glavni prioriteti, a do 2020. godine i glavnina minske opasnosti.

Dodatno razvijanje domaćih kapaciteta za deminiranje i prikupljanje neophodnih sredstava predstavlja samo jedan od širokog spektra aspekata protuminske akcije. Osim ovoga, za šta veliki dio odgovornosti i pomoći dolazi od međunarodne zajednice, od bosanskohercegovačkih vlasti se očekuje da u narednom periodu – preciznije u toku 2007. godine – značajnije podrže i socio-ekonomsku integraciju preživjelih od mina, donoseći propise u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom; u ove aktivnosti ulaze i napori na doradi i usklađivanju postojećih zakonskih rješenja u domenu obrazovanja, socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite osoba sa invaliditetom. U tom smislu, poseban izazov za državne organe vlasti biće ratifikacija, potpisivanje i implementacija nedavno usvojene Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao sveobuhvatnog dokumenta koji pokriva sve oblasti života i na adekvatan način održava povezanost i međuzavisnost svih prava: građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih. Ovim sporazumom se prepoznaje obaveza da se osobe sa invaliditetom prepoznaju kao punopravni članovi koji na osnovu jednakosti doprinose razvoju zajednice zajedno sa drugim članovima društva.

Cilj aktivnosti koje će biti poduzete u povodu 4. aprila 2007. biće skretanje pažnje građana BiH na činjenicu da mine i dalje predstavljaju značajnu opasnost po sigurnost ljudi, kao i donatora i zainteresiranih partnera na potrebu dodatnih napora u osiguravanju potrebnih sredstava za konačno oslobađanje BiH od mina. Centar za protuminsku akciju BiH, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, uključujući UNDP i UNICEF, Mreža preživjelih od mina (LSN), Društvo Crvenog krsta/križa BiH, zajedno sa ostalim partnerima u obilježavanju ovog međunarodnog dana, žele još jednom da potvrde svoju posvećenost rješavanju problema mina u BiH, te da pozovu sve domaće i međunarodne subjekte, komercijalne i nekomercijalne partnere u zemlji i inozemstvu, kao i sve građane BiH da ulože zajedničke napore kako bi se zemlja oslobodila ove opasnosti i otvorila za razvoj turizma i drugih privrednih oblasti koje su od ključnog značaja za prosperitet Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

Donirani novi znakovi za obilježavanje miniranih područja BH MAC-u

Sarajevo, 4. April 2007. - Dodatnih 133 kvadratna kilometra potencijalno miniranog područja u BiH biće označeno sa 10.400 znakova tokom ove godine, zahvaljujući finansijskoj pomoći Kanadske vlade. UNICEF će znakove i neophodnu uredsku opremu dostaviti BH MAC-u. Uz ovu pomoć će područni uredi BH MAC-a biti u mogućnosti da nastave aktivnosti procjene rizika u zajednicama, planiranja, hitnog obilježavanja i kontrole kvaliteta službi vezanih za deminiranje.

„BH MAC izražava zahvalnost UNICEF-u i Kanadi, na svemu što je do sada uradeno od na polju sprovodenja protuminskih akcija u BiH, a naročito na polju edukacije o rizicima od mina i obilježavanja sumnjivih terotorija. Imajući u vidu da će minska prijetnja još dugo biti prisutna na prostorima Bosne i Hercegovine, kontinuirano provođenje aktivnosti upozoravanja na mine i obilježavanja sumnjivih područja je neophodno kako bi se izbjegle nove žrtve mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Rješenje ovog složenog problema je moguće jedino kroz aktivno i efikasno ucešće domaćih vlasti na svim nivoima i nezaobilaznu pomoć međunarodne zajednice, ali i uz visoku svijest o opasnosti od mina kod svih građana koji žive u ugroženim zajednicama, kako bi se izbjegle nesreće koje su, nažalost, dio naše svakodnevnice” rekao je Dušan Gavran, direktor BH MAC-a.

Njegova Ekselencija David Hutchings, Ambasador Kanade u BiH i šefica ureda UNICEF-a June Kunugi, izvršili su simboličnu predaju znakova, G. Dušanu Gavranu, direktoru BH MAC-a, u sklopu ceremonije upriilčene povodom Dana borbe protiv mina, 4. aprila.

Istraživanja i informacije s terena potvrdili su da je obilježavanje miniranih područja esencijalna komponenta smanjanja rizika na nivou zajednice. Obilježja su trajan podsjetnik na opasnost koja vreba od mina, ali i najefikasnije sredstvo protiv prividnog osjećaja sigurnosti. Procjenjuje se da oko milion mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava predstavljaju jednu od prijetnji sa kojom se stanovništvo BiH, uključujući i djecu, svakodnevno suočava, a u nastojanju da žive normalnim i produktivnim životom, često zaborave ili naprosto ignoriraju prijetnju, koju predstavaljaju područja za koja se sumnja da su minirana, osobito ako nisu označena obilježjima koja će ih podsjetiti na skrivenu opasnost.


Search:

 Email this article

unite for children