Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

UNICEF, UNFPA i Medica obilježavaju Međunarodni dan žena pokretanjem novog projekta protiv nasilja

© unicef/bih
Multidisciplinarni pristup sprječavanju nasilja u porodici, scena sa treninga

Uspostava referalnih mehanizama za pomoć i adekvatan tretman žrtava rodnog nasilja i zlostavljanja djece – očekivani je rezultat novog projekta koji zajednički pokreću UNFPA, UNICEF i nevladina organizacija Medica. Nakon završetka faze istraživanja i procjene postojećeg referalnog sistema, projekat će doprinijeti kreiranju adekvatnih mehanizama za identificiranje, evidentiranje, tretman i upućivanje žrtava nasilja. Tokom sljedeće godine, ovaj model će biti implementiran i ocijenjen u pojedinim općinama.

UNICEF i Medica sarađuju u borbi protiv nasilja od 2001. Uz pomoc sredstava Vlade Norveške, u periodu od 2004. do 2006. godine podržan je rad Medicinog sklonista i savjetovalista za žene žrtve nasilja. U posljednjih pet godina, UNICEF je podržao treninge stručnjaka iz domena socijalnog rada, policije, zdravstva, sudstva, medija i nevladinih organizacija, u kojima je učestvovalo 750 stručnjaka u 63 opštine. Prošle je godine, UNICEF podržao u pripremu i slanje državnog izvještaja o nasilju, u pripremi Globalne studije UN-a o nasilju.

U izvještaju Stanje djece svijeta 2007, UNICEF otkriva da diskriminacija i obespravljenost prate žene i djevojke tokom cijelog života; te naglašava šta treba uraditi kako bi se to promijenilo; poziva na veće ulaganje za dobrobit i osnaživanje žene, kako bi se postigla dupla dividenda – ostvarenje i unapređenje prava i žena i djece. Izvještaj otkriva da djeca, čak i kada nisu direktne žrtve nasilja, zbog izloženosti nasilju u porodici, mogu imati ozbiljne smetnje u razvoju, zdravlju, otežanu sposobnost učenja, i smanjenu volju da prisustvuju nastavi. Dječaci koji odrastaju u nasilnim porodicama imaju dva puta veći rizik da i sami postanu nasilnici, a djevojčice čije su majke bile žrtve porodičnog nasilja, pod većim su rizikom da, kada odrastu, prihvate nasilje svojih muževa.

UNFPA surađuje sa velikim brojem ženskih nevladinh organizacija na ostvarivanju prava žena na život bez nasilja. UNFPA napori su usmjereni ka eliminacii svih oblika nasilja nad ženama, osobito seksualnog, rodno baziranog nasilja i ka ispunjavanju reproduktivnih prava žena.

UNFPA i Medica su surađivale na predstavljanu Bosne i Hercegovine na Međunarodnom Briselškom simpozijumu o seksualnom, rodno baziranom nasilju u konfliktu i šire, održanom 2006. godine. Ovom prilikom dvije organizacije su se obvezale na buduću suradnju i na rad na poboljšanju položaja žena u Bosni i Hercegovini, te na ispunjavanju Briselškog poziva na “nultu toleranciju“ prema nasilju. “Ovaj projekat će nam pružiti mogućnost da zajedno sa UNICEF-om podržimo Medicu u implemintiranju obećanog u kontekstu Međunarodne konferencije za populaciju i razvoj (ICPD), Konvencije o eliminaciji svoh oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW), i Akcionog plana Bosne i Hercegovine za ravnopravnost po osnovu roda”, izjavljuje gđa. Željka Mudrovčić, Asistentica predstavnika UNFPA.

“Medijski izveštaji i početak javne rasprave o nasilju u porodici u BiH, predstavljaju pozitivan pomak da se o ovom osjetljivom problemu ipak prestane šutjeti.”, rekla je gdja June Kunugi, šefica ureda UNICEF-a u BiH “Neophodno je taj trenutak iskoristiti i podržati konkretnim akcijama, te sveobuhvatnim i dobro koordiniranim sistemom, kojim će se omogućiti da žene i djeca pod rizikom od nasilja imaju pristup svim potrebnim službama, kao i adekvatnu podršku i njegu na koju imaju pravo. Veoma smo zadovoljni što započinjemo ovo novo partnerstvo kako bismo to podržali.”

 

 
Search:

 Email this article

unite for children