Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Studija Generalnog sekretara UN o nasilju nad djecom

Studija Generalnog sekretara Ujedinjenih naroda o nasilju nad djecom predstavlja globalni napor da se detaljno oslikaju priroda, obim i uzroci nasilja nad djecom, i da se predlože jasne preporuke za preventivno djelovanje i odgovor na već postojeće nasilje.

Preporuke studije

Studija daje preporuke za svako od pet okruženja na koja se fokusirala.

Nalazi studije

Studija se fokusira na prirodu i obim nasilja nad djecom u pet okruženja:

Ključne poruke studije

1. Nasilje nad djecom nije neizbježno. Ono se može i mora spriječiti.
2. Svako dijete ima pravo na život bez nasilja. Nasilje nad djecom nikada ne može biti opravdano.
3. Djeca mogu dati vrijedan doprinos u razumijevanju nasilja s kojim se suočavaju i posljedicama koje im ono čini. Mi treba da ih slušamo i učimo od njih, i da ih uključimo u pronalaženje rješenja.
4. Najbolji način da se borimo sa nasiljem nad djecom jeste da ga zaustavimo prije nego što se desi, tako što ćemo investirati u programe prevencije. Države moraju ulagati u politike i programe zasnovane na dokazima kako bi se eliminisali faktori koji doprinose porastu nasilja nad djecom, i moraju osigurati da će sredstva biti namijenjena za rješavanje temeljnih uzroka.
5. Uz davanje prioriteta prevenciji nasilja, države i svi sektori društva moraju takođe ispuniti svoje obaveze u smislu zaštite djece i odgovornosti svih onih koji djecu izlažu tom riziku.
6. Nasilje prijeti opstanku, dobrobiti i budućim izgledima djece. Fizički, emocionalni i psihološki ožiljci nasilja mogu imati ozbiljne posljedice za razvoj djece, njihovo zdravlje i sposobnost učenja.
7. Nasilje nad djecom ne zna za granice. Ono se događa u svakoj zemlji i presijeca socijalne, kulturne, religijske i etničke linije.
8. Mnoga nasilja nad djecom su skrivena. Često se zlostavljanje djece odvija iza zatvorenih vrata i vrši se od strane osoba kojima bi dijete trebalo moći vjerovati – roditelja, članova porodice i znanaca. Djeca često pate u tišini, boje se govoriti iz straha od odmazde ili se srame.
9. Sva su djeca izložena riziku od nasilja samim tim što su djeca. Međutim, neka djeca su svojim polom, rasom, etničkim porijeklom, invaliditetom i socijalnim statusom više izložena riziku od drugih.
10. Nasilje na djecom ide puno dalje od čisto fizičkog nasilja. Zlostavljanje, zanemarivanje i iskorištavanje su takođe vrste nasilja. Djeca kažu da ih diskriminacija i ponižavnaje duboko vrijeđaju i ostavljaju ožiljke.
11. Nasilje učinjeno nad nekim djetetom, u bilo kom obliku, uči to dijete da je nasilje prihvatljivo i tako se ciklus nasilja produžava. Sprječavanjem nasilja danas, mi pomažemo izgradnju budućnosti gdje se nasilje više neće tolerirati.
12. Nasilje produžava siromaštvo, nepismenost i ranu smrtnost. Fizički, emocionalni i psihološki ožiljci nasilja oduzimaju djeci šansu da ispune svoje potencijale. Umnoženo mnogo puta nasilje nad djecom oduzima i cijelom društvu potencijal za razvoj, a time sprječava napredak ka ostvarivanju Milenijskih razvojnih ciljeva.      

 

Nasilje u institucijama (za brigu i provođenje pravde)

Nasilje na radnom mjestu

Nalazi studije

Preporuke studije

Studija o nasilju

 

 
Search:

 Email this article

unite for children