Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Potpisani memorandumi o razumijevanju na području promocije i zaštite dječijih prava u naucnim istrazivanjima i visokom obrazovanju

Sarajevo, 27.11.2014 – Obilježavajući 25 godina Konvencije o pravima djeteta, dekani i predstavnici 4 renomirana fakulteta u Bosni i Hercegovini potpisali su memorandum o saradnji sa UNICEF-om na području promocije dječijih prava, zaštite, razvoja i socijalnog uključivanja djece. Inicijalni sastanak o dječijim pravima u visokom obrazovanju i naučnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini održan je u prostorijama Ujedinjenih nacija u Sarajevu, a prisustvovali su dekani i profesori Pravnog fakulteta Sarajevo, Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo i Filozofskog fakultet Banja Luka kao i predstavnici UNICEF-a, nevladinih organizacija i institucija koje se bave promocijom i zaštitom prava djeteta, kao i sami studenti.

Generalni cilj UNICEF-ovog programa u BiH za period 2015.-2019. je podržati napore za ostvarivanje prava djeteta potičući veću socijalnu uključenost, posebno najugroženijih skupina djece i njihovih porodica, sa akcentom na djecu sa poteškoćama u razvoju, djecu iz marginaliziranih skupina, te djecu iz siromašnih zajednica.

UNICEF u Bosni i Hercegovini kroz višegodišnje iskustvo u saradnji sa naučnim radnicima i univerzitetskim institucijama želi sistemski odrediti pravce strateške saradnje sa univerzitetima radi unapređenja edukacije i istraživanja u oblasti dječijih prava i dobrobiti za djecu. Prvi korak je bio inicijativni sastanak na kome će biti prezentirana neka od istraživanja, kao i oblici saradnje u edukaciji studenata i profesionalaca o pravima djeteta u kontekstu različitih društvenih nauka.

Neki od oblika saradnje podrazumijevaju:
- Promocija znanja i razumijevanja dječijih prava u skladu sa realnim mogućnostima zainteresiranih partnerskih akademskih institucija
- Edukacija univerzitetskog osoblja o različitim aspektima prava djeteta, kao i prezentacija rezultata istraživanja koje naručuje ili izvodi UNICEF
- Razmjena predavača među partnerskim visokoškolskim institucijama u cilju razmjene znanja o različitim aspektima prava djeteta
- Zajedničko planiranje i realizacija istraživačkih projekata
- Natječaji za studente, čiji rezultati mogu biti nagrađeni, promovirani ili korišteni
- Mogućnosti za volontiranje ili stažiranje studenata u aktivnostima koje podržava UNICEF
- Zajednička izrada projekata i apliciranje za fondove za podršku istraživanjima u ovoj oblasti
- Učešće u radionicama koje organizuje UNICEF, a koji se tiču različitih aspekata dječijih prava
- Drugi vidovi obostrano korisne saradnje
Cilj inicijativnog sastanka bio je prepoznati specifične mogućnosti saradnje i osobe zainteresirane i sposobne za preuzimanje odgovornosti za unapređenje saradnje UNICEF-a sa akademskim institucijama.

 

 

 

 

 

Memorandum of Understanding on the Promotion and Protection of Children's Rights in Scientific Research and Higher Education signed

 


Search:

 Email this article

unite for children