Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Inkluzija Roma treba početi sa rođenjem - Interview, Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini

P: Povodom Međunarodnog dana Roma, 8. aprila svake godine UNICEF koristi priliku da podsjeti javnost da, uprkos napretku koji je postignut u ostvarivanju prava romske djece, još uvijek se mnogo romskih djevojčica i dječaka suočava sa ekstremnim siromaštvom, isključenošću iz društva i diskriminacijom.

FB: Podaci koje smo mi prikupili nedavno ukazuju na veliki jaz i nejednakost poredeći Rome sa općom populacijom u Bosni i Hercegovini. Na primjer, samo 2% romske djece pohađa predškolsko obrazovanje u odnosu na 13% u prosjeku. Samo je 4% romske djece pravovremeno i potpuno imunizirano u odnosu na bh prosjek od 68%. Romska djeca su tri puta više pod rizikom da ne dožive svoj prvi rođendan. Svaki treći školarac među Romima ne pohađa osnovnu školu (obuhvat je 71% dječaka i 68% djevojčica); samo jedno od četvoro romske djece ide u srednju školu (27% muškaraca i 18%  žena). U Sarajevu, upravo Romi čine 84% djece koja rade na ulicama.

Ovi podaci nažalost potvrđuju da su Romi među najugroženijim isključenim grupama u ovoj zemlji, te da većina njih pati zbog hroničnog višedimenzionalnog siromaštva.

Romi takođe osjećaju i visok stepen diskriminacije. Nedavna studija je pokazala da 16% roditelja iz reprezentativnog uzorka vjeruje da romska djeca treba da pohađaju odvojene predškolske institucije, što je protivno principima inkluzivnog obrazovanja. Nadalje, 40% romskih roditelja nikad nije čulo za obavezne predškolske programe, koji bi trebali biti dostupni za svu djecu.

Takođe je uznemirujući i podatak da veliki procenat romskih žena toleriše nasilje u porodici (njih 43%, što je mnogo više u poređenju sa 23% muškaraca ili sa bh prosjekom od 5%). Stopa ranog stupanja u brak je takođe visoka među mladim Romkinjama, što ima dugoročne implikacije na njihovu budućnost.

P: Znajući za UNICEF-ovu posvećenost poboljšanju životnih uslova sve djece, na koji način konkretno UNICEF  doprinosi poboljšanju životnih uslova i socijalne inkluzije romske djece?

FB: Prioritet UNICEF-a u Bosni i Hercegovini vezani su za praćenje prava djeteta, dječiju zaštitu, dobrobit djece u ranom djetinjstvu i inkluzivno kvalitetno obrazovanje. U svakoj od ovih oblasti, UNICEF radi sa partnerima na smanjivanju jazova nejednakosti. Na primjer, sarađujemo sa partnerima kako bi se povećao obuhvat kvalitetnim predškolskim obrazovanjem i podržavao inkluziju Roma u osnovno i srednje obrazovanje. Takođe promovišemo usluge podrške za razvoj ranom djetinjstvu kroz kućne posjete i edukaciju roditelja, uključujući i romske porodice. Takođe podržavamo ciljane programe dopunske imunizacije protiv bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama, kao što je na primjer, dječija paraliza.

Takodje podržavamo i prikupljanje podataka i analize radi boljeg razumijevanja situacije u kojoj žive Romi, kako bismo mogli utjecati na politike. Sljedeće sedmice, povodom Međunarodnog dana Roma, zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice predstvićemo Smjernice za poboljšanje položaja romske djece u BiH. Ove smjernice će omogućiti sistematično prikupljanje podataka o situaciji u kojoj žive Romi, kako bi se moglo efikasnije djelovati u cilju smanjivanja socijalne isključenosti i životnih prilika za romsku populaciju.

Prije nekoliko dana, tokom moje posjete Distriktu Brčko, bila sam oduševljena da čujem nastavak lijepe priče koju je UNICEF podržao prije dvije godine u ekstremno siromašnom selu Prutače, gdje većina romske djece nije pohađala osnovno obrazovanje. UNICEF je pomogao školi da osigura produženu nastavu i besplatne školske obroke kako bi se osigurala inkluzija sve ugružene djece, uključujući i Rome. Dvije godine kasnije, ova djeca ne samo da redovno pohađaju nastavu, nego se i natječu za što bolje ocjene! Ranije, školski objekat je bio često uništavan. Nastavnici i učenici nisu se osjećali sigurno u školi, što je sada promijenjeno jer žive skladno sa zajednicom, koja prepoznaje koristi i nadu za bolju budućnost koju obrazovanje pruža njihovoj djeci.   Ovo je samo jedan primjer inicijalno male, ciljane intervencije kakve želimo preslikati u cijeloj zemlji.

P: Uprkos progresu, romska djeca se još uvijek suočavaju sa predrasudama koje društvo ima prema njima.  Prema Vašem mišljenju, koji su ključni koraci kako bi se osiguralo da bi se osigurala trajna promjena i bolja inkluzija romske djece u društvo?

FB: Socijalna inkluzija Roma morala bi početi od rođenja: svako dijete treba biti  prijavljeno po rođenju, što može zahtijevati osiguravanje besplatnog porođaja u svim zdravstvenim institucijama. Ovo bi smanjilo broj djece koja nisu pravovremeno upisana u matične knjige rođenih, što je neophodno za ostvarivanje njihovih prava na identitet, državljanstvo, putne isprave i ostale identifikacijske dokumente kao preduslove za realizaciju svih drugih prava, kao što su prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje.

Na Roma Summitu kojeg je organizovala Evropska Komisija u Briselu, UNICEF je predložio sljedeće ključne prioritete kao neophodan doprinos socijalnoj koheziji i održivom razvoju kao što je to definisano u strategiji „Evropa 2020“: iskorijeniti pothranjenost, osiguratipristup kvalitetnim inkluzivnim zdravstvenim uslugama za žene i djecu, proširiti ponudu usluga inkluzivnog ranog rasta i razvoja, pružiti podršku porodicama i ohrabriti jednako učešće i inkluzivnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, posebno za romske djevojčice i žene, unaprijediti životni standard i riješiti problem dohodovnog siromaštva romskih domaćinstava, posebno za žene–Romkinje.

Društvene promjene traže vrijeme. Kao UNICEF, mi smo odlučni da nastavimo  podršku socijalnoj inkluziji za ranjivu djecu, uključujući Rome, kroz naredni petogodišnji plan saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Potpuno smo svjesni da socijalna isključenost počinje sa rođenjem, kao i sama društvena inkluzija.

 

 

 

 

 

Inclusion of Roma should start at birth (Interview – Florence Bauer, UNICEF Representative in Bosnia and Herzegovina)

 


Search:

 Email this article

unite for children