Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Stav UNICEF-a o matičnom broju i pravima djeteta

Da li je pravo na matični broj spomenuto u Konvenciji o pravima djeteta?

Konvencija o pravima djeteta navodi da „će svako dijete biti registrovano odmah nakon rođenja“ (Član 7 Konvencije o pravima djeteta). Ovo pravo predstavlja preduslov za ostvarenje ostalih prava, uključujući na državljanstvo, pristup zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti.


U istom članu Konvencija takođe predviđa da će “države potpisnice osigurati primjenu ovih prava u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i obvezama koje proizlaze iz odgovarajućih međunarodnih instrumenata u ovom području”. Budući da je matični broj neodvojiva komponenta prava na registraciju pri rođenju, možemo reći da Konvencija o pravima djeteta zaista traži od država potpisnica da osiguraju registraciju svakog djeteta koristeći se sistemom koji će osigurati da djeca uživaju sva povezana i zavisna prava.

Dakle u Bosni i Hercegovini, kao i u svakoj drugoj državi, sva djeca trebaju dobiti matični broj pri rođenju bez ikakve naknade. Konvencija ne propisuje koji format ovog jedinstvenog broja će biti usvojen.

Kakva je pozicija UNICEF-a u vezi sa aktuelnim dešavanjima  dešavanja u Bosni i Hercegovini?

UNICEF je zabrinut da od februara 2013 ne postoji sistem koji bi osigurao da su sva djeca sistematično registrovana i da im je dodijeljen matični broj odmah po rođenju.  Iako je Vijeće ministara pronašlo privremeno rješenje  za narednih šest mjeseci, trebaju biti usvojeni  novi zakoni kako bi omogućili trajno rješenje ovog pitanja.

UNICEF zato apeluje na sve odgovorne da što prije nađu trajno rješenje i osiguraju da je matični broj dodijeljen  svakom novorođenčetu  u svakom dijelu zemlje odmah po rođenju.
UNICEF poziva vlasti, političke partije i donosioce odluka da djeluju i interes djeteta stave ispred drugih prioriteta, kao što to propisuje Član 3 Konvencije o pravima djeteta, te da pronađu rješenje koje će zadovoljiti međunarodne obaveze ove zemlje i, što je najvažnije od svega, osigurati da svako dijete uživa svako pravo, bez ikakvog oblika diskriminacije.

 

 

 

 

UNICEF’s position on personal identification number and child rights


Search:

 Email this article

unite for children