Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Memorandum o razumijevanju: Zaštita i unapređenje prava djeteta u BiH

Sarajevo, 6. juni 2013. godine u 11.00. - Predstavnici organizacija Hope and Homes for Children, Save the Children, SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, UNICEF i World Vision potpisuali su Memorandum o razumijevanju. Ovaj Memorandum predstavlja nastavak niza zajedničkih aktivnosti sa ciljem zaštite i unapređenja prava djeteta u Bosni i Hercegovini. 
Saradnja organizacija Hope and Homes for Children, Save the Children, SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, UNICEF i World Vision započela je u februaru 2009. godine kada je organizacija SOS Dječija sela uputila poziv za formiranje radne grupe čiji bi fokus bila djeca bez roditeljskog staranja. Nakon prvog sastanka, fokus radne grupe je proširen na kategoriju ranjive djece uopšteno, sa posebnim naglaskom na djecu sa smetnjama u razvoju i djecu koja dolaze iz marginaliziranih manjinskih grupa. Svrha radne grupe bila je razmjena informacija o pitanjima zaštite djece, zajedničko lobiranje za prava djeteta, te koordinacija među organizacijama, kojom bi se izbjeglo dupliranje aktivnosti, a ohrabrila saradnja.
Dosadašnje aktivnosti grupe odnosile su se na: podnošenje zahtjeva za obuku udomitelja Ministarstvu socijalnog rada Kantona Sarajevo, zajedničko podnošenje preporuka o dječijim pravima za Vijeće ljudskih prava u Ženevi,  davanje komentara i preporuka na nacrt Zakona za zaštitu porodica sa djecom, organiziranje konferencije “Djeca u Bosni i Hercegovini” u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i nadležnim entitetskim ministarstvima, te objavljivanje Otvorenog pisma kako bi se skrenula pažnja na činjenicu da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu potpisali Treći opcionalni protokol Konvencije o pravima djeteta  koji se odnosi na proceduru podnošenja predstavki Komitetu za prava djeteta kao nadzornom tijelu za sprovođenje Konvencije o pravima djeteta.

Predstavnici organizacija potpisnica, pozdravili su privremenu odluku Vijeća Ministara o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini, kojom se želi privremeno omogućiti izdavanje JMB i upis novorođenčadi u knjige rođenih te izdavanje ličnih i drugih dokumenata,  ali pozivaju Vijeće ministara i druge nadležne institucije da ovaj problem u što kraćem roku i trajno riješe.

U aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini, gdje je očita stagnacija svih reformskih procesa, kontinuirana politička kriza, kao i rastuće siromaštvo koje najviše pogađa najmlađe i najranjivije kategorije stanovništva, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, organizacije potpisnice se obavezuju na blisku saradnju i ulaganje zajedničkih napora ka rješavanju gorućih pitanja koja se tiču djece u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način se, kao grupa, stavljamo na raspolaganje bosanskohercegovačkim vlastima i javnosti u cjelosti za informiranje o stanju prava djeteta u BiH i pružanje aktivne podrške za njihovo unapređenje.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children