Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Delegacija Izvršnog odbora UNICEF-a u posjeti Bosni i Hercegovini 15.-17. maja 2013

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, delegacija Izvršnog odbora UNICEF-a sastavljena od visokih zvaničnika iz Finske, Albanije, Gvajane, Kenije i Islamske Republike Iran imala je priliku da stekne uvid u položaj djece i porodica, posebno onih najugroženijih, i da vidi kako strateški pristup rješavanju problema fokusiran na uzroke, kroz djelovanje na različitim nivoima doprinosi poboljšanju situacije i položaja za djecu. 
U selu Bilalovac u općini Kiseljak Delegacija se upoznala sa pojavom „dvije škole pod jednim krovom“ kako bi se upoznali sa situacijom u kojoj djeca odrastaju u paralelnim sistemima s malo prilike za zajedničko učenje i interakciju sa vršnjacima iz druge škole. Delegacija je promatrala radionicu o komunikaciji, međukulturalnom obrazovanju i obrazovanju za mir što je inicijativa za zbližavanje i upoznavanje djece. Ove aktivnosti nadopunjuju rad na strateškoj i zakonodavnoj razini s ciljem ukidanja segregacije i promoviranja multietničkog i međukulturalnog obrazovanja.
U selu u blizini Žepča Delegacija je zajedno sa predstavnicima kantonalnog Pedagoškog zavoda posjetila jedan od općinskih programa obrazovanja u ranom djetinjstvu koji se provodi uz podršku UNICEF-a. Ove inicijative na općinskom i kantonalnom nivou nadopunjuju rad na strateškom nivou kako bi se pomogla provedba Zakona i strategije o predškolskom obrazovanju i povećanju pristupa predškolskom obrazovanju.
U Derventi, zajedno sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, opštinskim načelnikom i predstavnicima drugih institucija, Delegacija je razgovarala sa djecom s poteškoćama i nijhovim roditeljima koji u Dnevnom centru dobivaju skrb i podršku. Centar su zajednički osnovali Opština, Vlada Republike Srpske i UNICEF. To je jedna od usluga uvedenih u okviru šireg programa jačanja socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima koji podržava Evropska Unija.
Zajedno sa kantonalnim Ministarstvom pravde, Delegacija se susrela sa maloljetnicima u Disciplinskom centru u Tuzli. Ovaj centar koristi se kao ustanova otvorenog tipa, bez brava, rešetki ili uniformiranih čuvara za smještaj maloljetnih prestupnika, kao alternativna mjera pritvoru. U okviru šireg programa maloljetničkog pravosuđa koji se provodi uz podršku SIDA-e i SDC-a, ova inicijativa dopunjava aktivnosti UNICEF-a na jačanju strategije maloljetničkog pravosuđa i zakonskih okvira u skladu sa međunarodnim standardima. 
Zajedno sa kantonalnim ministrom unutrašnjih poslova Delegacija je posjetila prostoriju prilagođenu radu sa djecom u Policijskoj stanici u Tuzli. U okviru šireg programa podrške reformi maloljetničkog pravosuđa, UNICEF je radio na prevenciji nasilja, promociji alternativa pritvoru i uvođenju prostorija prilagođenih maloljetnicima u policijske stanice u devet općina. Na osnovu ove pozitivne prakse država se obavezala na uspostavljanje prostorija prilagođenih djeci u svim sudovima i tužilaštvima uz tehničku pomoć UNICEF-a. 
Zajedno sa kantonalnim ministarstvima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite i Federalnim ministarstvom zdravstva Delegacija je razgovarala sa djecom, majkama i stručnim osobljem u Centru za rani rast i razvoj koje rade pri zdravstvenim ustanovama u Tuzli. Ove usluge su primjer usluga ugrađenih u sistem zdravstvene zaštite u okviru provedbe državnih i entitetskih strategija za rani rast i razvoj. Tuzlanski kanton se već obavezao na širenje sične prakse na područje cijelog Kantona tako da će preko 70% djece uzrasta od 0 do 3 godine imati pristup ovakvim uslugama.
Posjeta Bosni i Hercegovini završena je u Prutačama, vrlo siromašnoj i obespravljenoj zajednici u Brčko Distriktu sa velikom populacijom Roma i interno raseljenih osoba gdje su ilustrirani napori za smanjenje nejednakosti kroz zajednički rad na promoviranju socijalne inkluzije, smanjenju napuštanja školovanja i sprečavanju nasilja.
Delegacija je također imala priliku da se susretne s nekoliko ministarstava na svim nivoima, predstavnicima Evropske unije i međunarodnih organizacija kako bi razgovarali o ranom rastu i razvoju, međukulturalnom obrazovanju, socijalnoj zaštiti i inkluziji, pravima djece, maloljetničkom pravosuđu, sprečavanju nasilja i zaštiti djece.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children