Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Novosti

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

DevInfo baza podataka u BiH za bolje planiranje humanog razvoja zasnovano na činjenicama

Sarajevo, 18. juni 2012. – Današnja prezentacija DevIno baze podataka za Bosnu i Hercegovinu donosiocima odluka u ministrastvima i vladinim agencijama je bila prilika da se predstavi i poboljša korištenje pretražive online baze podataka kod izrade politka i planiranja. 

'S obzirom na važnost ažurnih informacija i dostupnosti statističkih podataka o humanom razvoju, obećavajuće je vidjeti da su tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini usvojile DevInfo baze podataka za prikupljanje, korištenje i prezentaciju podataka. UNICEF i druge UN agencije podstiču korištenje ovog pretražive baze podataka koja je dostupna na internetu i lako razumljiva korisnicima. Na taj način se olakšava donošenje odluka o politikama  zasnovano na činjenicama. ' – rekla je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH. 

UN u BiH promoviše DevInfo kao alat razumljiv korisnicima kako bi mogli pratiti socio-ekonomsku situaciju i rezulatate razvoja i širenja važnih istraživanja i podataka. DevInfo baze podataka sadrže indikatore organizirane u vremenskim periodima, geografskim područjima i izvorima podataka. Ima jednostavne i razumljive za korisnike karakteristike koje se mogu koristiti za izradu tabela, grafikona i  mapa za uključivanje u praćenje i napredak izvještaja, prezentacija i materijala zagovaranja. Softver podržava standardne, kao i kao i indikatore koji definira korisnik.

Službena verzija DevInfo BiH je razvijena za pet sektora: socijalna zaštita, demografija, obrazovanje, vanjska trgovina i spol (muškarci i žene). Sadržaj baze podataka se može naći na engleskom, bosanskom, hrvatkom i srpskom (ćirilici) jeziku. DevInfo BiH 1.0 je dostupan na BHAS internet stranici.

Relevantne baze podataka Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS se takođe mogu naći na internetu, dok su još uvijek u pripremi općinski DevInfo pokazatelji, sa 21 pilot općinom i namjerom da se koristenje iste metodologije proširi na cijelu BiH.

 

 

 

 

DevInfo Database in Bosnia and Herzegovina to improve evidence-based policy planning of human development


Search:

 Email this article

unite for children