Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Djeca sa smetnjama u razvoju imaju ista prava kao i sva druga djeca

NEW YORK, 3.12.2011. godine – Obilježavajući Međunarodni dan osoba sa smetnjama u razvoju, UNICEF je danas pozvao svjetsku razvojnu zajednicu da usmjeri veću pažnju i ulaganja u pomoć djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u realizaciji njihovih prava, te je ponovio poziv na sveopću ratifikaciju Konvencije o pravima osoba sa smetnjama u razvoju.

„Djeca sa smetnjama u razvoju imaju ista prava kao i sva druga djeca i zaslužuju jednaku priliku da iz svog života izvuku maksimum i da se njihov glas čuje“, rekao je Anthony Lake, izvršni direktor UNICEF-a. „Moramo srušiti prepreke koje sprječavaju potpuno učešće djece sa smetnjama u razvoju – od programa koji ignoriraju njihove potrebe do predrasuda koje s rezervom uzimaju njihovu sposobnost da daju svoj prilog.“

Djeca sa smetnjama u razvoju spadaju u najmarginaliziranije i najisključenije grupe djece. U usporedbi sa svojim vršnjacima, rutinski im se uskraćuje pristup zdravstvenim, obrazovnim i socijalnim uslugama. Često su isključeni iz mogućnosti da učestvuju u aktivnostima svoje zajednice, te su podložniji nasilju i zlostavljanju.

Djevojčice sa smetnjama u razvoju se također suočavaju s dodatnom diskriminacijom zbog svog pola. Pored marginalizacije unutar porodice, zajednice, škole i širih društvenih krugova,  kod njih često postoji povećan rizik od nasilja, povreda, zlostavljanja, zanemarivanja ili zapuštanja, maltretiranja i izrabljivanja.

Kod djece sa smetnjama u razvoju postoje manje šanse da će dobiti potrebnu zdravstvenu njegu, biti odvedeni u medicinsku ustanovu, primiti lijekove ili biti vakcinisani. Takva djeca često zadnja dobijaju informacije koje će im pomoći da se zaštite, među koje spadaju i informacije o tome kako izbjeći HIV/AIDS, te kako obavijestiti odrasle kad se osjećaju ogroženom. Takve informacije su rijetko raspoložive u obliku dostupnom slijepoj ili gluhoj djeci ili djeci sa smanjenim intelektualnim sposobnostima.

Diskriminacija djece sa smetnjama u razvoju proizlazi iz više izvora, a među njih spadaju neznanje, predrasude i kulturološke norme, koje zauzvrat dovode do stigmatizacije i ukorijenje isključenosti iz društva. Njihovo učestvovanje u svakodnevnom životu je dodatno ograničeno brojnim preprekama, među kojima su nedostatak pristupa okolišu, kao i informacijama i komunikaciji; nedostatak odgovarajućih propisa, nedostatak javne politike i nadzornih mehanizama; kao i nedostatak obuke za nastavnike i druge davaoce usluga.

Jedna od glavnih prepreka za bolji život djece sa smetnjama u razvoju jeste pomanjkanje pouzdanih podataka. Kad se u procesu prikupljanja podataka ne uključe djeca sa smetnjama u razvoju, ona su samim tim isključena iz rasprava o razvoju politike i iz budžetskih izdvajanja.

Situacija u pogledu djece sa smetnjama u razvoju se poboljšava ali još uvijek postoje ogromne praznine, naročito u područjima s najizraženijim siromaštvom i nejednakošću. Budući da svjetska zajednica zajedno radi na ostvarenju milenijskih razvojnih ciljeva na pravedniji način, ona mora učiniti više na izradi efikasnih propisa za zaštitu prava djece sa smetnjama u razvoju, na uspostavi programa i službi za podršku djeci i njihovim porodicama na lokalnom i državnom nivou, te na eliminaciji stereotipa, borbi protiv stigme i na promjeni stavova prema smetnjama u razvoju.

„UNICEF je opredijeljen da radi s našim partnerima na svladavanju prepreka koje stoje između djece sa smetnjama u razvoju i potpune realizacije njihovih prava“, rekao je Lake.

 

 

 

 

Iz našeg svijeta različitosti (knjiga priča)

Svako dijete ima svoju priču. Svaka dječija priča posebna je i dragocjena. Potrebno je da čujemo njihov glas, poslušamo njihove priče i shvatimo njihovo značenje

Dajući doprinos diskusiji i odlučivanju o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju za svu djecu, UNICEF i “Društvo ujedinjenih građanskih akcija – Duga” prikupili su seriju životnih priča o iskustvima i naučenim lekcijama.


Search:

 Email this article

unite for children