Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Obilježavanje Univerzalnog dana djeteta 2011 kroz niz aktivnosti tokom dvije sedmice novembra

Sarajevo, 25. novembar 2011. – Sa dva sastanka sa predstavnicima medija održava u Sarajevu i Banjaluci ove sedmice UNICEF BiH zaključio je dvosedmičnu seriju aktivnosti koje su obilježile Univerzalni dan djeteta 2011.
Svi događaji su bili bazirani na promociji prava djeteta kroz pravičan pristup i specijalnu pažnju posvećenu najranjivijim i isključenim kategorijama djece. Ovi događaji pokrili su prioritetne oblast u kojima je aktivan UNICEF u Bosni i Hercegovini: društvenu zaštitu i inkluziju, rani rast i razvoj djeteta, inkluzivno obrazovanje, dječiju zaštitu, zagovaranje prava djeteta i pravdu za svako dijete.

Svaki dan bi trebao biti Univerzalni dan djeteta. Zato mi svake godine koristimo momenat oko 20 novembra da podsjetimo naše partnere, prijatelje, donosioce odluka i javnost da dječija prava trebaju biti prepoznata i razmatrana u svakoj odluci i svakoj akciji koju pokrenemo.“ – izjavila je predstavnica UNICEF-a u BiH, Florence Bauer.

UNICEF nastavlja djelovati sa velikom brojem partnera, uključujući vlasti na svim nivoima, civilno društvo, medijske institucije, kao i samu djecu, njihove porodice i zajednice, kako bi se doprinijelo realizaciji Konvencije o pravima djeteta. „Kroz zagovaranje, jačanje kapaciteta, mobilizaciju partnerstava, povećanje znanja i prikupljanje podataka, sa specijalnim fokusom na marginaliziranu i isključenu djecu, mi želimo doprinijeti svijetu u kome su sva prava svakog djeteta realna svakodnevnica.“ – dodala je predstavnica UNICEF-a.

Serija događaja počela je Okruglim stolom o komunikaciji za promociju imunizacije održanoj u Sarajevu 14. novembra 2011. Zakljčci međunarodne misije, koja je posjetila BiH ranije ove godine, su prodiskutovani sa preko 70 učesnika iz svije dijelova zemlje – epidemiolozima, stručnjacima iz javnog zdravstva, roditeljima i ekspertima za imunizaciju. Dogovorena je saradnja i zajedničke aktivnosti da bi se povećala svijest javnosti o važnosti imunizacije i potencijalnim rizicima niske stope obuhvata.

Stanica javne bezbjednost Prijedor osposobila je posebno opremljene prostorije prilagođene radu sa djecom u kontaktu sa pravosudnim sistemom.  Bilo da se radi o djeci žrtvama, svjedocima ili osumnjičenima za krivična djela, cilj je da se ispitivanje učini što manje traumatičnim i da se procedura uskladi sa međunarodnim standardima. Na ceremoniju otvaranja 17. novembra 2011 prisustvovali su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Opštinske radne grupe za maloljetničku pravdu, kao i predstavnici partnerske nevladine organizacije Zdravo da ste, UNICEF-a te predstavnici donatora, ambasadori Švajcarske i Švedske u BiH. Slična ceremonija održana je 18 oktobra i u Tuzli, uz prisustvo kantonalnom ministra unutrašnjih poslova, općinske komisije za maloljetničko pravosuđe, donatora i partnerske nevaldine organizacije Biro za ljudska prava.

Od 14 do 18 novembra, 15 mladih entuzijasta iz Osnovne škole „19. april“ učestvovalo je u radionici „OneMinuteJunior“ u Derventi, koja je rezultirala sa 15 kratkih filmova o socijalnoj inkluziji, viđenoj očima djeteta. OneMinuteJunior je mreža koju čine Evropska kulturna fondacija, Sandberg institut uz podršku UNICEF-a, koja promovira dječiju produkciju jednominutnih filmova kroz koje oni mogu iskazati svoje stavove, viđenja, ideje ili podići glas o svojim ili problemima svojih vršnjaka. Radionica u Derventi je prva ove vrste organizirana u Programu jačanja društvene zaštite i inkluzije za djecu (SPIS). Cilj je povezati koncept socijalne inkluzije bliže djeci i dati im dodatnu priliku da izraze svoja viđenja, potrebe, želje i misli. Ovi filmovi će takođe biti korišteni za zagovaranje društvene zaštite kod loklanih vlasti.

Pedagoški i obrazovni zavod Kantona Sarajevo organizirao je 15. i 16. novembra seminar kako bi predstavio i promovirao obrazovanje za sticanje životnih vještina i kompetencija u osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH. Seminar sa više od 100 učesnika, namijenjen primarno direktorima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, fokusirao se na diskusiju o nalazima izvještaja o mapiranju ključnih kompetencija i životnih vještina u obrazovanom sistemu u BiH, koja je pripremljena kroz Program za zapošljavanje i zadržavanje mladih finansiran u okviru Fonda za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva MDGF u saradnji sa UNICEF-om i Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH. Neki od zaključaka bili su vezani za harmonizaciju kriterija ocjenjivanja, kao i unapređenje kvaliteta udžbenika i nastanog programa koji bi omogućio sticanje životnih vještina i kompetencija.

UNICEF je 22. i 23. novembra pozvao predstavnike medija na diskusiju o medijskom praćenju tema vezanih za prava djeteta. Imajući u vidu povećani značaj komunikacije na internetu i društvenim mrežama, UNICEF je ponudio web stranicu za razmjenu informacija, prikupljanje i dijeljenje dorih primjera na www.zasvakodijete.ba. Ohrabrujući odgovor i obećana podrška od predstavnika medija će poslužiti kao početak u jačanju saradnje među organizacijama, institucijama i medijima kojima je stalo do prava djeteta, koristeći ovu inteaktivnu web platformu u narednom periodu.

U pomenutom periodu UNICEF je takođe počeo prikupljanje podataka na terenu u okviru Istraživanja višestrukih pokazatelja – MICS, koji ima za cilj doći do podataka o situaciji u kojoj žive djeca i njihove porodice u BiH. MICS je osmišljen tako da prikupi stqtistički značajne informacije i međunarodno uporedive  pokazatelje o zdravstvu, obrazovanju i dječijoj zaštiti. Kao i u prethodnim izdanjima, ova anketa će biti obavljena na nivou cijele BiH i biće reprezentativna za cjelokupnu populaciju. U ovoj anketi je po prvi put u MICS uključćena i sprecijalna komponenta fokusirana na romsku populaciju, kako bi se došlo do reprezentativnih podataka i o romskim domaćinstvima u BiH. Intervjui će biti obavljeni sa ukupno 8600 porodica, uključujući 1800 romskih porodica. UNICEF i njegovi partneri računaju na punu podršku svih učesnika u ovim intervjuima, jer će ovo osigurati statističke podatke do kojih na drugi način ne bi bilo moguće doći.

 

 

 

 

UNICEF BiH Marks the Universal Children’s Day 2011 with a Series of Events throughout Two Weeks in November


Search:

 Email this article

unite for children