Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Konferencija o inkluzivnom obrazovanju u Moskvi

Vlasti pozvane da private inovacije i ubrzaju reforme obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

Moskva, 28.septembar 2011. – U organizaciji UNICEF-a i uzpodršku gradskih vlasti Moskve, konferencija koja se održava od 27 do 29 septembra okupila je stručnjake i dužnosnike iz 20 zemalja. U fokusu diskusije je razmjena iskustava inaučenih lekcija o odgovarajućem pravnom okviru, prikladnim politikama i finansiranju. Djeca sa i bez invaliditeta također će izraziti svoje mišljenje, razgovarati sa govornicima i pisati blog o konferenciji.

"Kao što je navedeno u Konvenciji o pravima djeteta, djeca s teškoćama u razvoju trebaju pristup inkluzivnom, kvalitetnom i besplatnom osnovnom i srednjem obrazovanju, na ravnopravnoj osnovi s drugima, u zajednicama u kojima žive. Svi smo odgovorni da osiguramo ostvaranje tog prava. ", izjavila je u uvodnom obraćanju je viša savjetnica UNICEF-a za djecu s invaliditetom, Rosangela Berman-Bieler.


Dječaci i djevojčice s invaliditetom širom svijeta spadaju u grupu najviše marginalizirane i siromašne djece, i kao takvi su u centru pažnje UNICEF-ovog pristupa zasnovanog na pravičnosti.

 

"Inkluzivno obrazovanje koristi svim učenicima. Istraživanja pokazuju da inkluzivno obrazovanje može dovesti do boljeg ishoda učenja za svu djecu, a ne samo djecu s teškoćama u razvoju. Inkluzivno obrazovanje promiče toleranciju i omogućuje socijalnu koheziju jer potiče društvenu kulturu tolerancije i promoviše ravnopravno učešće u društvu. Inkluzivno obrazovanje je isplativije nego odvojene škole. Konačno, ono je preduslov za inkluzivna tržišta rada, koji dalje rezultiraju učinkovitijim socijalnim ekonomijama. Neophodan je stalni napor da bi se smanjile predrasude, stigme i diskriminacija djece s teškoćama u razvoju kroz masovnu društvenu mobilizaciju te komunikacijske kampanje za promjene ponašanja i društvene promjene.Vjerujemo da bi djeca trebala biti u središtu te inicijative. Na primjer, djeca sa i bez invaliditeta također će izraziti svoje mišljenje i pisati blog sa ove konferencije "- izjavio je regionalni direktor UNICEF-ovog Regionalnog ured za Centralnu i Istočnu Europu i Zajednicu neovisnih država Steven Allen.

Čelnici su sa Konferencije pozvani da odgovarajućim mjerama prekinu smještaj djece u institucije, sa prioritetom na djeci mlađoj od tri godine.  Oni su također pozvali da usvoje obrazovne politike i strategije koje će promicati prava na pristup i potpuno sudjelovanje u kvalitetnom obrazovanju, i poštovanje prava u obrazovnom okruženju. Preporuke uključuju provedbu prava na nediskriminaciju i  ratifikaciju  politika i ukidanje praksi koje omogućuju stigmatizaciju, isključenost i segregaciju; uklanjanje prepreka za inkluzivno obrazovanje na sistemskom nivou, kao i sudjelovanje u sveobuhvatnim reformama na svim nivoima obrazovnog sustava i upravljanja.

Krećući se prema europskim integracijama, Bosna i Hercegovina (BiH) usvojila je niz zakona i politika dajući pravo svakom djetetu na kvalitetno obrazovanje i jednake mogućnosti, gdje se pod "svakim", misli ne samo na djecu s posebnim potrebama, nego i  sve marginalizirane skupine kao što su kao romska djeca, povratnici, djeca bez roditeljske skrbi, itd. Iako je implementacija zakona i politika bila spora, neki modeli i pozitivna iskustva iz BiH du na konferenciji u Moskvi prezentirani predstavnicima iz drugih zemalja.

Predstavnici iz Bosne i Hercegovine na konferenciji su prezentirali trenutnu situaciju, naučene lekcije i iskustva iz inkluzivnog obrazovanja u BiH. Ova prezentacija je opisala jedan model pružanja usluga baziran na ostvarenu saradnju između škole i roditelja, i učešću  školskih timova za podršku i asistenata u nastavi.

Unapređenje inkluzije u školama diljem BiH, doprinosi ukupnoj socijalnoj uključenosti marginaliziranih skupina. Ona traže akcije na niovu zajednice, kao i na nivou odgovornih vlasti. Jedan od zaključaka na osnovu iskustava iz BiH je da su vještine i stavovi školskog osoblja prema obrazovanju djece s posebnim potrebama  ključne prednosti za promociju inkluzivnog obrazovanja. Kao što je izjavila jedna od koordinatorica ministarstva obrazovanja, "Moramo shvatiti da smo svi dio procesa inkluzije. Čak i autobus koji vozi dijete u školu je dio inkluzije. Svi smo. Ne samo školski pedagozi i nastavnici."

Tokom protekle decenije, UNICEF  je promovirao kvalitetno inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini (BiH) kako  bi odogovorio na potrebe svakog djeteta, sa posebnim osvrtom na najugroženiju djecu. UNICEF BiH je podržavao istraživački rad, zagovaranje, programiranje i savjetodavnu politiku sa naglaskom na pristup po mjeri djeteta.

 

 

 

 

 

Regionalna konferencija o inkluzivnom obrazovanju u Moskvi (oficijelna web stranica)

Conference on inclusive education for children with disabilities in CEECIS

Visit the conference web page where you can find all the available information and resources.


Search:

 Email this article

unite for children