Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Koraci prema provedbi Politike za zaštitu djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH

Sarajevo, 20.1.2011. – Nakon predstavljanja Situacione analize zaštite djece bez roditeljskog staranja u FBiH, više od 70 učesnika iz različitih institucija i organizacija dogovorilo je prve korake  za provedbu Politike za zaštitu djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH za period od 2006. do 2016. Analiza je, između ostalog, pokazala da je od 77 centara za socijalni rad  u FBiH samo 27  njih  upoznato s postojanjem strateškog dokumenta i da je samo 14   poduzelo  neke  mjere  za   provedbu Politike,  pokazujući nedostatak sustavne provedbe koja je često  prepuštena  dobroj volji i entuzijazmu pojedinaca.

G. Asim Zečević, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku, je  objasnio  da u Federaciji postoji dobra politika za zaštitu  djece bez roditeljskog staranja i da ovaj izvještaj izvješće nudi dobru polaznu osnovu koja će omogućiti vladama i partnerima da razviju planove i osiguraju resurse kako bi se  inicirala provedba  politike i zaštita prava ove marginalizirane grupe djece.  " Postojale su određene slabosti pri prikupljanju podataka za analizu kao što su sami podaci prikupljeni sa terena, nedostatak sredstava i zakonske regulative u ovoj oblasti te određene manjkavosti u pogledu institucionalnih kapaciteta i obučenosti profesionalaca kao i nedovoljno prisustvo i uključenost nevladinog sektora u ovoj oblasti. Međutim, sve ove manjkavosti u analizi ne umanjuju njenu vrijednost jer je oslikala realno stanje u ovoj oblasti u FBiH,"- rekao je gospodin Zečević.


Kao jedan od primjera, Analizom je utvrđeno da je preko 60% djece razdvojeno od roditelja iz samo jednog razloga (najčešće zbog loše ekonomske situacije) što ukazuje da bi se adekvatnom prevencijom i podrškom porodicama pod rizikom moglo raditi na uklanjanju razloga za razdvajanje i izbjeći automatsko smještanje u institucije, u kojima značajan broj djece dočeka i punoljetstvo.

Gđa Anisija Radenković, direktorica organizacije Hopes and Homes for Children  BiH, naglasila je činjenicu da su dokument Politike usvojili i Vlada Federacije i entiteski Parlament još 2008., međutim, analiza pokazuje da je od tada malo učinjeno na poboljšanju situacije djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom. "Naša je zajednička odgovornost da hitno djelujemo u najboljem interesu djece i osiguramo da je što više djece zbrinuto u porodičnom okruženju - rekla je gđa Radenković.

Analiza stanja pokazala je da je više od dvije trećine djece bez roditeljskog staranja smješteno u  jednoj  od 14 institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

"Prema Konvenciji o pravima djeteta, smještaj djece u institucije treba biti posljednja opcija. Porodica je najbolje okruženje i, u slučaju gdje su djeca ostala bez svoje porodice, ili ako nije u njihovom najboljem interesu da ostanu u svojoj porodici, oni bi trebali, koliko je god moguće,  imati  pristup  alternativnim mjerama zaštite, kao što su na primjer, hraniteljske porodice."- podsjetila je predstavnica UNICEF-a u BiH, gospođa Florence Bauer, dodajući da je  važno naglasiti i da  većina  djece  bez roditeljskog staranja potiče iz najugroženijih dijelova društva. To je jedan od razloga zašto UNICEF sa svojim fokusom na pravičnost želi naglasiti važnost ovog pitanja i pružiti podršku u rješavanju važnog pitanja koje posebno pogađa marginaliziranu djecu.


Zaključci radnih grupa su strukturirani oko četiri prioriteta, kao što je definirano u Dokumentu politike o zaštiti djeci bez roditeljskog staranja u Federaciji BiH (u prilogu).


U narednih nekoliko mjeseci, organizacija Hope and Homes for Children, UNICEF i Federalno ministarstva rada i socijalne zaštite organizirat će četiri regionalna sastanka u svrhu  prikupljanja  dodatnih informacija za akcioni plan i plan praćenja provedbe Politike. Radna grupa sastavljena od  predstavnika  relevantnih  ministarstava  bit  će zadužena  za finaliziranje akcionog plana, kao i zazagovaranje za njegovo usvajanje i provedbu u narednom periodu.

Sažetak zaključaka radnih grupa

 

 
Search:

 Email this article

unite for children