Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Publikacije

Djeca izbjeglice i migranti – uključujući djecu bez pratnje i razdvojenu djecu – u Bosni i Hercegovini
Brza procjena situacije djece – ključni nalazi i preporuke

Situaciona analiza o položaju djece sa poteškoćama u BiH
Studija o statusu prava djece sa poteškoćama u razvoju

Glasovi mladih Bosne i Hercegovine
Istraživanje o mladima Bosne i Hercegovine 2016

Pravda za djecu - priručnici za djecu i roditelje
Djeca žrtve ili svjedoci krivičnih djela izuzetno su ranjiva, a pravosudni sistem koji nije prilagođen njihovim potrebama i pravima može im nanijeti dodatnu traumu.

Praktikum o pravima djeteta
Priručnik o pravima djeteta: Kako uključiti prava djeteta u razvojnu saradnju razmatra sve moguće vidove djelotvornog doprinosa ostarivanju prava djeteta prilikom izrade razvojnih programa, budžeta, politika i zakona i van sektora i programa koji se tradi

Kako postati škola/predškolska ustanova – „prijatelj pravilne ishrane“
Kako postati škola/predškolska ustanova – „prijatelj pravilne ishrane“ – uputstvo za razvoj, implementaciju i evaluaciju inicijative

Standardi ishrane za predškolske ustanove
Standardi ishrane za planiranje jelovnika u predškolskim ustanovama za djecu uzrasta od jedne do šest godina – jelovnici i normativi

Jednak pristup djece pravdi u Bosni i Hercegovini
Jednak pristup djece pravdi odnosi se na pravo na djelotvorne i pravedne odgovore na povrede prava, na zaštitu prava, ili na rješavanje sporova u pravednom i transparentnom postupku u kojem se štiti dostojanstvo djece i promoviše njihov razvoj.

Dječije siromaštvo i uskraćenost u Bosni i Hercegovini: Analiza Ankete o potrošnji domaćinstava iz 2011. godine
Osnovni cilj ove analize je predstaviti jedan multidimenzionalni pogled na siromaštvo djece u Bosni i Hercegovini, mjerenjem i poređenjem profila siromaštva i životnog standarda djece, kao i stepena njihove uskraćenosti u 2011. godini.

Dječije siromaštvo i uskraćenost u Bosni i Hercegovini: Analiza višestrukog preklapanja uskraćenosti na nacionalnom nivou (N-MODA)
Ferrone, L. and Chzhen, Y. (2015). Child Poverty and Deprivation in Bosnia and Herzegovina: National Multiple Overlapping Deprivation Analysis (N-MODA), Innocenti Working Paper No.2015-02, UNICEF Office of Research, Florence.

Priručnik za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama
Potreba za izradom Priručnika je proizašla iz raznolikosti iskustava sa lokalnog nivoa vezanih za ulogu centra za socijalni rad, te iskazanim zahtjevom da se jasnije definiše uloga ove institucije, ne samo radi nje same, nego i radi drugih institucija na

Akcioni plan za djecu 2015 - 2018
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici održanoj 2. juna 2015. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015–2018. godine

Jednak pristup djece pravdi u Bosni i Hercegovini - sažetak
Ovo istraživanje proveo je UNICEF u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Pravda za svako dijete, koji su podržali Švicarska vlada i Švedska agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Kompletna studija o istraživanju bit će objavljena u jesen 2015. godine

Odstupanja u razvoju djeteta: Šta treba znati?
Priručnici su nastali kroz saradnju UNICEFA i EDUS-a, uz podršku nadležnih resornih ministarstava, u cilju promovisanja ranog rasta i razvoja djece u BiH.

Rani razvoj djeteta: Šta treba znati?
Priručnici su nastali kroz saradnju UNICEFA i EDUS-a, uz podršku nadležnih resornih ministarstava, u cilju promovisanja ranog rasta i razvoja djece u BiH.

Inkluzivni odgoj i obrazovanje u školi
Priručnik je nastao u okviru projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ koji promovira stvaranje inkluzivnih zajednica koje razvijaju integrirane modele zaštite djece u općinama širom Bosne i Hercegovine.

Zdravo jedi - zdravo rasti
Serija priručnika i smjernica za zdravu ishranu djece

Testiranje efekata predškolskog programa
Testiranje efekata predškolskog programa u trajanju od 300 sati na kognitivne, socio-emotivne, jezičke i fizičke karakteristike djece u BiH

Priručnik o lokalnom modelu socijalne zaštite i inkluzije
Od planiranja do realizacije socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou

Ako imaš manje od 18 godina, i ti imaš ova prava!
Konvencija o pravima djeteta na dječijem jeziku :)

“Želimo biti vidljivi"
Opšti pregled usluga u zajednici i primjera dobre prakse koji se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom i njihove porodice u Bosni i Hercegovini

Djeca koja rade na ulici: Procjena dječjeg prosjačenja i drugih oblika rada na ulici u BiH
U postkonfliktnom periodu, prosjačenje djece i rad na ulici je postalo prevladavajuće i sve evidentnije pitanje na koje država još uvijek nema sveobuhvatan odgovor, kako u zakonodavstvu tako i u praksi.

"Shvatite nas ozbiljno" - djeca poručuju vlastima
Istraživanje javnog mnijenja: “Shvatite nas ozbiljno - šta djeca poručuju vlastima” (septembar-rujan 2014)

Kako komunicirati s djecom-Medijsko komuniciranje s djecom
Načela i prakse za podršku, nadahnuće, poticaj, obrazovanje i iscjeljenje

Studija znanja, stavova i prakse o obrazovanju i razvoju u ranom djetinjstvu
Studija znanja, stavova i prakse (KAP studija) obrazovanja i razvoja tokom ranog djetinjstva u izabranim općinama/opštinama i gradovima u BiH (KONAČNI IZVJEŠTAJ)

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom
Dokument koji bi trebao pomoći u procesu ranog prepoznavanja ali i prijavljivanja slučajeva nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini.

Položaj romske djece i porodica u Bosni i Hercegovini
Jaz između Roma i većinskog stanovništva u smislu stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite je značajan, s tim da su pripadnice romske populacije u posebnom teškom položaju.

Analiza nedostataka u oblasti politika socijalne zaštite i inkluzije u BiH
Opšti cilj Analize nedostataka u oblasti politika socijalne zaštite i inkluzije jeste da se da pregled sistema socijalne zaštite i socijalne inkluzije u Bosni i Hercegovini u oblastima socijalne sigurnosti, socijalne pomoći i socijalne inkluzije.

Zastupljenost mjera i principa inkluzivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjoškolskog obrazovanja u BiH
Kvalitativno i kvantitativno istraživanje

Smjernica za zdravu ishranu djece uzrasta do tri godine
Smjernice su usmjerene ka kreiranju i uspostavljanju uslova za zdrav i siguran rast i razvoj djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Politika za unapređenje ishrane djece u Federaciji Bosne i Hercegovine
Odgovarajuća ishrana je osnovni preduslov postizanju optimalnog rasta i razvoja i dostizanju najvećeg mogućeg standarda zdravlja.

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu
Analiza je za cilj imala davanje pregleda trenutno dostupne statistike u relevantnim područjima, provođenje kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja u cilju boljeg razumijevanja potreba djece i porodica

Snaga partnerstva (za inkluzivno obrazovanje)
Osobna pedagoška iskustva roditelja i nastavnika za podizanju svijesti o značaju stvaranja partnerskih veza u cilju kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada

Smjernice za školovanje djece s posebnim potrebama u srednjim školama u Bosni i Hercegovini
Namjena Smjernica je da posluže kao putokaz za razvoj i provedbu strategija koje zabranjuju diskriminaciju i promoviraju pravo na jednake mogućnosti za svako dijete.

STANJE DJECE U SVIJETU 2013.: DJECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
STANJE DJECE U SVIJETU 2013. (rezime)

ZNANJE, STAVOVI I ISKUSTVA SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU
Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju iskustva, stavovi, i mišljenja građana opce populacije BiH, kada je rijec o djeci sa smetnjama u razvoju, njihovom obrazovanju, životu unutar porodice, socijalizaciji, i dr.

STRATEŠKI PLAN za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013.–2017.
Ulaganje u rani dječiji rast i razvoj (RRRD) i odgovorno roditeljstvo je najbolja investicija koju društvo može osigurati.

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) o romskoj populaciji 2011.–2012. u BiH
Brza procjena situacije djece – ključni nalazi i preporuke

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) BiH 2011. - 2012.
„Istraživanje višestrukih pokazatelja-MICS“ osmišljeno je kako bi se prikupile statistički značajne, međunarodno uporedive procjene ključnih indikatora u oblastima zdravstva, obrazovanja i dječije zaštite.

Glasovi mladih (2012)
Istraživanje o mladima u BiH

Оkvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Bosni i Hercegovini
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Okvirnu politiku unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH 07.03.2012.

Učiti živjeti zajedno
Interkulturalni i međureligijski program za obrazovanje o etici

Nepohađanje i napuštanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Studija formirana na osnovu istraživanja djece i mladih koji ne upisuju i koji napuštaju osnovnu i srednju školu (Dec 2011)

Iz našeg svijeta različitosti
Svako dijete ima svoju priču. Svaka dječija priča posebna je i dragocjena. Potrebno je da čujemo njihov glas, poslušamo njihove priče i shvatimo njihovo značenje.

VATRENO ORUŽJE I SIGURNOST DJECE
Istraživanje o znanju, stavovima i shvatanjima u vezi sa vatrenim oružjem i dječijim povredama (2010)

Putokazi
Putokazi su ozbiljna publikacija koja je namijenjena najprije djeci. Napisana je kako bi iz nje naučili načine na koje mogu ostvarivati svoja prava i/ili sprječavati kršenja svojih ili prava njima dragih osoba.

Nemoj mi se rugati: Stvaramo razred bez ismijavanja
Priručnici za nastavnike: Stvaramo razred bez ismijavanja

Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj za period od 2011 do 2016 godine
Politike unapređenja razvoja djece u ranom djetinjstvu usvojene su u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kako bi pružile neophodan okvir za izradu strateških planova i dalju stratešku alokaciju resursa.

Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine
Politike unapređenja razvoja djece u ranom djetinjstvu usvojene su u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kako bi pružile neophodan okvir za izradu strateških planova i dalju stratešku alokaciju resursa.

Procjena maloljetničkog pravosuđa u BiH
Izvještaj je dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH” koji podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF u svrhu unapređenja pravosudnog sistema za djecu.

Adolescencija: vrijeme prilika - Izvještaj o stanju djece u svijetu za 2011. godinu
Izvještaj o stanju djece u svijetu za 2011. godinu nosi naziv "Adolescencija: vrijeme prilika".

Dnevnik naše bebe
„Dnevnik naše bebe“ je namijenjen prvenstveno roditeljima, ali i svim članovima porodice u čiji dom je stigla beba. Prvi dio osmišljen je kao dnevnik, a u drugom su veoma praktični savjeti o zdravlju, njezi, razvoju, ishrani i sigurnosti beba.

Izvještaj nevladinih organizacija o monitoringu prava djeteta (mart 2011)
Ovaj izvještaj je rezultat tromjesečnog monitoringa prava djeteta u 20 opština/općina u Bosni i Hercegovini i realiziran je u okviru projekata Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu

Jezik, historija i kultura Roma
Jezik, historija i kultura Roma - juče, danas, sutra (Brošura o Regionalnoj konferenciji štampana u sklopu MDG F programa Kultura za razvoj, decembar 2010)

Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006-2016.
Dokument su usvojili Vlada Federacije BiH i oba doma Parlamenta Federacije BiH u januaru 2008.

Situaciona analiza zaštite djece bez roditeljskog staranja u F BiH
Istraživanje je provela organizacija Hope and Homes for Children BiH uz podršku UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH

Sa djecom i za djecu Bosne i Hercegovine
Brosura

Djeca i mediji - godišnja analiza
Analiza sadržaja novinarskih objava iz štampe i dnevnika TV stanica

Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini
Situaciona analiza

Podijeljene škole u BiH
Sveobuhvatna analiza prikupljenih podataka tokom UNICEF-ovog istraživanja pokazuje da su razlike u BiH jako izražene i da postoje različita mišljenja o svim bitnim pitanjima koja se tiču obrazovanja u BiH.

Položaj djece u svijetu - specijalno izdanje povodom 20 godina Konvencije o pravima djeteta (sažetak)
Posebno izdanje glavnog UNICEF-ovog izvještaja o napretku koji je postignut u oblasti prava djeteta, izazovima koji predstoje, kao i koracima koje je potrebno preduzeti kako bi vizija Konvencije bila pretočena u stvarnost svakog dijeteta.

Bihejvioralno istraživanje među adolescentima u kolektivnom smještaju
Učestalost i distribucija zdravstveno rizičnog ponašanja među adolescentima koji žive u porodičnom obliku zbrinjavanja, institucijama za djecu bez roditeljskog staranja i obrazovnim institucijama internatskog tipa u BiH

Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta
Postoji izreka: "Neki ljudi pokreću stvari, neki ljudi gledaju kako se one događaju, a neki se pitaju: "Šta se dogodilo?""

Mapiranje inkluzivnih praksi u osnovnom obrazovanju u BiH
Ovim Izvještajem još jednom se potvrđuje da «…škole trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne, jezičke ili druge osobine.

Pregled legislative, politike i prakse
Pristup adolescenata informacijama i zdravstvenim servisima u vezi sa HIV/AIDS-om i SPI u BiH

Vodic za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV (cilirica)
cirilica

Vodic za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV (latinica)
latinica

 

 

 

 

English


Search:

 Email this article

unite for children