Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Delegacija Evropske komisije u BiH i UNICEF podržavaju sistem društvene zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini

Predstavnici Evropske komisije i UNICEF-a danas su potpisali ugovor za finansijsku podršku projektu “Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije za djecu u BiH”. Ovaj ugovor, čiju je realizaciju podržalo više donatora, predstavlja doprinos implementaciji trogodišnjeg programa podrške Bosni i Hercegovini za ispunjavanje uslova za pristup EU u domenu društvene zaštite i dječijih prava.. Donatori koji su takođe učestvovali u ovom projektu su  vlade Velike Britanije – Odjel za međunarodnu saradnju (DFID)i  Kraljevne Norveške. Evropska unija je za ovaj projekat izdvojila oko 1.3 miliona eura. Primarni partneri UNICEF-a u ovom projektu su Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Direkcija za ekonomsko planiranje, Ministarstvo zdravlja i socijalne zastite Republike Srpske, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH i Vlada Brcko Distrikta, koji će koordinirati državna, entitetska i kantonalna ministarstva odgovorna za socijalnu zaštitu, zdravlje, obrazovanje i ljudska, odnosno dječija prava.

Projekat je definiran tokom proteklih mjeseci u bliskoj saradnji sa domaćim i međunarodnim parterima oslanjajući se na 15 godina iskustva UNICEF-a u BiH u radu sa marginaliziranom djecom ove zemlje. Cilj projekta je jačanje multisektorskih pristupa zaštiti i inkluziji djece, kroz jedinstven pristup planiranju, razvoju politika, implementaciji i kontroli toka projekta. Projekat će omogućiti adekvatno definisanje funkcija, uloga i strateških ciljeva u oblastima obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i drugih nadležnih sektora, kroz koje će se rješavati problem različitih formi isključenosti djece i porodica iz sistema društvene zaštite.

UNICEF definira “društvenu zaštitu” kao skup javnih aktivnosti, koje poduzima država ili pojedinci, a kojima se ukazuje na rizike, ugroženosti i hronično siromaštvo. Društvena inkluzija je proces kojim se osigurava da oni kod kojih postoji rizik od siromaštva i/ili društvene marginalizacije, dobiju prilike i sredstva, neophodna za sudjelovanje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, te ostvare standarde, koji se smatraju dostojnim društva u kom žive.

Kao država koja nastoji pristupiti EU, Bosna i Herzegovina moraće svim svojim građanima omogućiti da uživaju korist ekonomske integracije i razvoja. Samo na taj način, razumijevajući multidimenzionalnu prirodu siromaštva, država može osigurati društvenu inkluziju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children