Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, UNICEF poziva na jačanje prevencije i pristupa zdravstvenim službama za adolesscente u BiH

UNICEF u BiH obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, podsjećajući da niska stopa zastupljenosti HIV infekcije u zemlji, predstavlja odličnu priliku za jačanje preventivnih mjera i službi za zažtitu djece i adolescenata od ovog životno opasnog virusa.

Doprinoseći ovom cilju, UNICEF je nedavno izvršio analizu postojećih zakona, politika i prakse, kako bi se stekao uvid u pravne nedostatke vezane za pristup adolescenata informacijama i zdravstvenim službama u vezi sa reproduktivnim zdravljem, HIV/AIDSom i drugim seksualno prenosivim infekcijama u BiH. Jedna od preporuka proisteklih iz ove analize, jeste da se dobna granica ispod koje se ne dozvoljava pristup određenim službama,uključujući i testiranje na HIV, bez prethodnog pristanka roditelja, spusti sa 18 na 15 godina.

“UNICEF zagovara promjene zakona, koje će omogućiti mladim ljudima da samostalno obave testiranje na HIV i druge seksualno prenosive infekcije, što je neophodno za ranu identifikaciju infekcija, ali i povećanje svijesti o rizicima.” – rekla je June Kunugi, predstavnica UNICEF-a u BiH.

UNICEF je do sada podržao nekoliko istraživanja, sa ciljem prikupljanja podataka o ponašanju  najugroženijih grupacija mladih,te  adolescenata pod najvećim rizikom za inficiranje nekim od štetnih agenasa i sa namjerom da se poveća razumijevanje kreatora politika i ključnih aktera na polju HIV-AIDS-a, o zakonskom okviru koje onemogućuje potpuni pristup zdravstvenim službama I informacijama za adolescente. UNICEF je također iskoristio rezultate ovih istraživanja za doprinos Startegiji iskorjenjivanja zloupotrebe droga, koju je pripremila multisektorska radna grupa na državnom nivou. U okviru ove strategije inicirana je kreacija pravnog okvira za nesmetanu implementaciju aktivnosti za smanjenje štetnih posljedica (programi razmjena igala i šprica i tretman metadonom), te distribuciju opreme širom zemlje. U junu 2008.g. radna grupa je dovršila Državnu strategiju za suzbijanje zloupotrebe narkotika, koju je usvojila Državna komisija za superviziju, prevenciju i suzbijanje zloupotrebe narkotika i koja je trenutno u proceduri usvajanja u drugim institucijama vlade. U međuvremenu je napravljen nacrt plana za implementaciju strategije.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children