Zdravlje i dobrobit u ranom djetinjstvu

 

Zdravlje i blagostanje u ranom djetinjstvu

BiH i dalje ima problema sa ranim otkrivanjem kašnjenja u razvoju i adekvatnim intervencijama. Stopa imunizacije je i dalje niska, 68% kod opšte populacije i tek 4% kod romske djece.

Nejednakosti su i dalje prisutne kod djece mlađe od 5 godina, kako u smrtnosti tako i u pothranjenosti djece. Problemi u tom području su nedovoljni resursi, nizak stepen informiranosti o uslugama kod teško dostupnih grupa populacije i ogranicen broj kvalifikovanog osoblja.

Intervencije UNICEF-a su fokusirane na sljedeće prioritete:

1. Uvođenje održivih kvalitetnih usluga inkluzivnog razvoja u ranom djetinjstvu, narocito za ugrožene i isključene porodice sa malom djecom, kao što su romske i porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju. UNICEF radi sa  najmanje 35.000 djece starosti do 5 godina i njihovim porodicama kojima treba osigurati kvalitetne inkluzivne usluge, uključujući kućne posjete. Model će se proširiti kroz sistemske promjene u saradnji sa institucijama vlasti.

2. Podrška zemlji u ostvarivanju evropskih ciljeva u području imunizacije, a naročito u smanjivanju rizika od divljeg poliovirusa, rješavanjem problema nejednakosti i podrškom ciljanih programima imunizacije, naročito za romsku djecu. Javno zagovaranje radi promjene negativnog stava prema vakcinaciji trebalo bi vratiti povjerenje u proces imunizacije.

 

 

 

 

Materijali o imunizaciji

Odgovori na najčešća pitanja.

Serija videa o vakcinama i imunizaciji.


VIDEO

Film kroz primjer dječaka Nike govori o snazi roditeljske ljubavi ali i važnosti podrške sistema kako bi se svako dijete razvilo do punog potencijala. 


Search:

 Email this article

unite for children