26 Օգոստոս 2022

Երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների աջակցության ուղեցույց դպրոցների համար

Ներառումն առավել արդյունավետ է, երբ դպրոցները ստեղծում են բազմազանությունը խթանող մշակույթ՝ հիմնված յուրաքանչյուր աշակերտի ուժեղ կողմերի վրա: Ընտանեկան ներգրավվածությունը դպրոցից դպրոց կարող է տարբեր լինել, և կարևոր է, որ դպրոցներն աջակցեն ընտանիքներին տարբեր ձևերով, ոչ միայն հիմնվելով մեկ մեթոդի վրա: Ուղեցույցը նպատակ ունի օգնել դպրոցներին (1) բացահայտելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների հատուկ կարիքները. 2) բացահայտելու մարտահրավերները, որոնց նրանք բախվում են այդ կարիքները բավարարելու համար և (3) բացահայտելու լուծումները (ռեսուրսների տեսքով), որոնք լուծում են այդ մարտահրավերները: Ուղեցույցը ներառական կրթության մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալներին աջակցելու ուղեցույցների փաթեթի մասն է կազմում:
16 Օգոստոս 2019

Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության գործընթացների կազմակերպումը աջակցության կենտրոններում

Շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին բացահայտել երեխաներին, որոնք ունեն մասնագիտական առանձնահատուկ աջակցության կարիք: Մանկավարժահոգեբանական բազմակողմանի և համապարփակ գնահատման ընթացքում սահմանվում են երեխայի զարգացման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև կրթության ﬔջ նրա հնարավորությունները: Կարևոր է բացահայտել նաև երեխայի սովորելու կարողությունների ձևավորվածությունը, ընդհանուր տեղեկացվածությունը, սոցիալ-կենցաղային կողﬓորոշումը, շրջապատի մասին գիտելիքներն ու պատկերացուﬓերը, ճանաչողական գործընթացների ձևավորվածությունը, հուզակամային, շարժողական ոլորտի առանձնահատկությունները: Այս տեղեկատվությունը շատ  կարևոր է հետագայում երեխայի ուսուցման ձևի ընտրության և անհատական զարգացման ծրագրերի բովանդակության մշակման համար: Այս ձեռնարկի նպատակը երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբի անդաﬓերի մասնագիտական զարգացման գործընթացին աջակցելն է: Ձեռնարկում ներկայացված նյութերը կօգնեն մասնագետներին հնարավորինս շուտ բացահայտել և աջակցել երեխաներին, որոնք ունեն կրթական և զարգացման ծրագրերի ճիշտ պլանավորման, ﬕջավայրային հարմարեցուﬓերի և անհրաժեշտ մասնագիտական ծառայությունների տրամադրման կարիք: Ձեռնարկը բաղկացած է 3 մասից. Առաջին մասում տրված են ընդհանուր ցուցուﬓեր երեխայի մանկավարժահոգեբանական հետազոտություն իրականացնելու վերաբերյալ: Երկրորդ մասում ներկայացված են մանկավարժահոգեբանական հետազոտության ընթացքում կիրառվող գործնական նյութեր և ﬔթոդիկաներ: Երրորդ մասը պարունակում է մասնագիտական գնահատման և աջակցության տրամադրման համար անհրաժեշտ առաջարկվող փաստաթղթային փաթեթ, որը թույլ կտա գնահատման արդունքների հիման վրա հեշտությամբ մշակել երեխայի հատուկ կարիքներին համապատասխան անհատական զարգացման ծրագիր: