Yuri Oksamitniy

UNICEF Representative in Armenia

Yuri Oksamitniy posing for the camera
UNICEF Kazakhstan/2019/Kaliyev