How to help yourself in emergency situations

This guide was developed to support adolescents between 10-16 years old during emergency situations.

Մի խումբ դեռահասներ Երեխաների համաշխարհային օրվա ժամանակ համախմբված միասին լայն ժպտում են։
UNICEF Armenia/2019/Gevorgyan

Highlights

In emergencies, changes occur not only around us, but also within us. These changes manifest in our emotions, feelings, thoughts, and behaviors.

In this guide, we present the behavioral changes that are common among adolescents during emergencies.

In addition, various practical exercises are included to support adolescents in better understanding themselves and their needs. Through self-understanding, they can more constructively overcome difficulties associated with new and unusual situations.

 


This publication is produced as part of the project funded by the UK Government’s Conflict, Stability and Security Fund. The opinions expressed in this video are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.

Գրքույկի կզամն է, որի վրա պատկերված են դեռահասներ և գրված է վերնագիրը՝ Ինչպես օգնեմ ինքս ինձ արտակարգ իրավիճակներում։
Author
Parenting School Armenia, UNICEF
Publication date
Languages
Armenian

Download

(PDF, 8,75 MB)