Նախադպրոցական կրթության ոլորտի համապարփակ վերլուծություն

Ամփոփագիր

Մանկապարտեզի երեխաները ՛գնացք՛ են խաղում
UNICEF Armenia/2021/Margaryan

Կարևոր ակնարկներ

Այս հետազոտության նպատակն է վերլուծել նախադպրոցական կրթության (ՆԴԿ) ենթաոլորտում առկա գործելակերպի հաջողություններն ու գերակա մարտահրավերները՝ կենտրոնանալով ենթաոլորտի միջավայրային առանցքային գործոնների՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ում առկա առաջնորդության և կառավարման կարողություն, ՆԴԿ ոլորտային քաղաքականության և կանոնակարգման շրջանակ և հանրային պահանջարկ, ինչպես նաև վաղ մանկության կրթության (ՎՄԿ) չորս առանցքային գործառույթների վրա, մասնավորապես՝ (ա) պլանավորում, (բ) պետական չափորոշչի մշակում և կիրարկում, (գ) աշխատուժի զարգացում, (դ) ընտանիքի և համայնքի ներգրավվածություն։

Հետազոտության առաջնահերթ խնդիրն է աջակցել ազգային շահագրգիռ կողմերին նախադպրոցական ենթաոլորտի ուժեղ կողմերը, բացթողումները, հիմնական մարտահրավերներն ու նոր հնարավորությունները բացահայտելու գործում՝ հաշվի առնելով մի շարք սկզբունքներ և համատեքստեր, մասնավորապես հավասարության, ներառականության և գենդերազգայունության սկզբունքները և ճգնաժամային իրավիճակների համատեքստը, ինչպես նաև քաղաքականության վերաբերյալ  գործնականում կիրառելի և իրագործելի առաջարկներ ներկայացնել համապատասխան շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում՝ ոլորտային նախարարություններին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ), միջազգային զարգացման գործընկերներին (ՄԶԳ) ակադեմիական համայնքին ու ՆԴԿ հաստատություններին՝ նպաստելով համապարփակ ռազմավարությունների մշակմանը՝ ենթաոլորտի առանցքային խնդիրներին անդրադառնալու, ծառայությունների մատուցման գործընթացը բարելավելու և այդպիսով ՎՄԿ առանցքային գործառույթներն արդյունավետորեն իրականացնելու նպատակով։

Ըստ վերլուծության տվյալների՝ Հայաստանը որոշակի առաջընթաց է արձանագրել բոլոր երեխաների համար նախադպրոցական կրթության համընդհանուր հասանելիության ապահովման հարցում, քանի որ ՆԴԿ հաստատություններ ընդունվողների թիվը տարեցտարի աճում է։ Սահմանվել են ՆԴԿ մակարդակում հավակնոտ նպատակներ, օրենսդրորեն ամրագրված է համընդհանուր ներառական կրթության ներդրումը, որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ, օրինակ՝ պետական նոր չափորոշչի ընդունումը, այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ ՆԴԿ ծառայությունների պարտադիր մատուցումը, ինչպես նաև ՆԴԿ հաստատությունների արտաքին և ներքին պարտադիր գնահատման ներմուծումը։

Չնայած ՆԴԿ ծառայությունների ոլորտում զգալի հանրային պահանջարկին՝ ՆԴԿ հանրային ընկալումը դեռևս պետք է փոխակերպվի, որպեսզի կրթական ոլորտի ծառայությունները հանրային բարիք համարվեն, ինչն անհրաժեշտ է երեխայի ուսումնառության հետագա ձեռքբերումների առաջխաղացումն ապահովելու և ընդհանուր առմամբ կրթական համակարգն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ 

11-ամյա տղան խաղում է թղթե ինքնաթիռի հետ
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն

Առկա փաստաթղթերը