09 Qershor 2022

Bebbo app – Partneri juaj në Prindërim

Google Play Download Button Download Apple Store Button, Shkarkoni Tani Falas Bebbo App, I vetmi mjet që u nevojitet prindërve për të siguruar që fëmija të ketë një "fillim të mbarë për të gjithë jetën". Bebbo është një grup mjetesh që mbështet prindërit të kujdesen për zhvillimin e fëmijës së tyre që nga lindja e deri në kohën që ata fillojnë shkollën., Prindërimi është një aftësi e fituar, Të gjithë prindërit dhe kujdestarët, veçanërisht në vitet e para, kanë nevojë për mbështetje dhe të kuptojnë që nuk janë vetëm në detyrat e tyre prindërore, për të përballuar stresin e të qënit prind dhe sfidat e rritjes së një fëmije, për të zgjidhur shqetësimet e tyre dhe për t'i ofruar fëmijës një fillim të mbarë në jetë. Çdo familje mund të…, Si funksionon aplikacioni?, Duke u mbështetur në kërkimet e zhvillimit të hershëm, aplikacioni "Bebbo" ofron një gamë të plotë këshillash dhe veçorish të dobishme, që mund t'ju ndihmojnë të merrni vendime në pak kohë dhe mënyrën më të mirë për të mbështetur zhvillimin e fëmijës suaj. Çdo ditë, me aplikacionin "Bebbo", ju mund të monitoroni përparimin e fëmijës tuaj, të…, Funksionalitetet e Bebbo app:, Opened Book Këshilla nga Ekspertët: Çdo ditë, aplikacioni sugjeron një lojë ose një artikull nga biblioteka e pasur me këshilla që mbulon një gamë të gjerë temash për të gjitha moshat e fëmijëve përpara se të shkojnë në shkollë, të tilla si ushqyerja me gji, prezantimi i një diete pa qumësht ose mësimi i hershëm përmes lojës. Të gjitha këshillat…
17 Tetor 2018

Korniza kurrikulare e arsimit parashkollor

Kurrikula, është një sistem i integruar i elementeve me synime arsimore, që orientojnë dhe mundësojnë zbatimin në sistem të politikave arsimore dhe administrative, në përshtatje me realitetet shoqërore, historike, ekonomike e kulturore të një vendi. Kurrikula, është dokument i shkruar nga ekspertë dhe i konsultuar me grupe të ndryshme interesi që e zbatojnë kurrikulën në terrenin e së përditshmes në institucionet parashkollore. Ky dokument {Korniza Kurrikulare}, i referohet teorive më të njohura të zhvillimit të fëmijës, të cilat janë të konfirmuara; përshkruan besimet e ekspertëve që hartojnë dokumente të këtij niveli; përcakton procedurat që përmbushin përmbajtjen e dokumentit; liston metodologjitë më të njohura që përmbushin kurrikulën; përcakton fushat e të nxënit, kompetencat, instrumentet e vlerësimit, materialet dhe burimet që përdoren për të ndihmuar fëmijën të arrijë qëllimet e vendosura.  Në kurrikul, përcaktohet se çfarë duhet të dinë dhe çfarë duhet të jenë në gjendje të bëjnë fëmijët e grupmoshës 3-6 vjeç;. cilat vlera e qëndrime duhen kultivuar; si  duhen aftësuar ata për bashkëjetesë e tolerancë me njëri-tjetrin, por jo vetëm; si mund të japin ndihmesë në mënyrë aktive për mirëqenien shoqërore dhe vetjake. Kurrikula, konfirmon nevojën që në moshën parashkollore, aftësitë e fëmijëve duhet t’i drejtohen të nxënit të pavarur, zgjidhjes së problemeve, si dhe zhvillimit të  mendimit kritik, përgjegjësive për veten e për të tjerët. Këto aftësi dhe të tjera lidhen sot me konceptin e kompetencave për të nxënit gjatë gjithë jetës, të cilat mundësojnë përgatitjen e individëve për pjesëmarrje cilësore dhe aktive në shoqëri.