T’i japim fund dhunës ndaj fëmijëve

UNICEF punon për të siguruar që asnjë fëmijë të mos jetë i abuzuar, i neglizhuar ose i shfrytëzuar

Child Protection
© UNICEF/UN041329/Giacomo Pirozzi

Sfida

Dhuna ndodh në shumë mjedise, duke përfshirë shtëpinë, shkollën, komunitetin dhe mbi internet. Çdo vit, mbi 2,000 raste të fëmijëve raportohen si viktima ose të mbijetuar të abuzimit, keqtrajtimit dhe neglizhencës. Të gjitha format e dhunës, veçanërisht nëse nuk trajtohen në kohë, kanë efekte në zhvillimin e trurit të fëmijës, veçanërisht në vitet e hershme të fëmijërisë. Kjo, mund të rezultojë me vështirësi në të mësuarit, aftësi të kufizuara sociale,kanë më shumë gjasa për të shfaqur sjellje të rrezikshme ose kriminale si dhe depresion ose shenja ankthi.

Zgjidhja

UNICEF synon t'i japë fund të gjitha formave të dhunës kundër fëmijëve duke ndihmuar fëmijët vetë, prindërit e tyre, kujdestarët, profesionistët që punojnë me ta dhe komunitetet në përgjithësi. Puna e UNICEF gjithashtu përfshin hartimin e legjislacionit dhe ofrimin e  shërbimeve sociale më të mira dhe në dispozicion, për të gjithë femijet që kanë nevojë për to.