Shëndeti

UNICEF-i punon për përmirësimin e shëndetit dhe ushqyerjes së fëmijëve në Shqipëri. Me partnerët tanë, ne forcojmë sistemin shëndetësor, rrisim në maksimum mbulimin e imunizimit dhe mbështesim politikat dhe financimin për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve

UNICEF-i punon për përmirësimin e shëndetit dhe ushqyerjes së fëmijëve në Shqipëri. Me partnerët tanë, ne forcojmë sistemin shëndetësor, rrisim në maksimum mbulimin e imunizimit dhe mbështesim politikat dhe financimin për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve
© UNICEF/UN041392/Giacomo Pirozzi

Sfida

Health

Megjithëse Shqipëria ka bërë progres të ndjeshëm në reduktimin e vdekshmërisë foshnjore dhe në rritjen e aksesit në kujdes shëndetësor të barabartë, ka ende sfida për t’u kapërcyer.

Sipas Grupit Ndëragjencor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Vlerësimin e Vdekshmërisë Foshnjore, që prej vitit 1990, përqindjet e vdekshmërisë foshnjore dhe të fëmijëve nën pesë vjeç në Shqipëri kanë rënë vazhdimisht, përkatësisht në 12 dhe 14 vdekje për 1,000 lindje të gjalla në vitin 2016.

Qeveria e Shqipërisë është angazhuar në përmirësimin e shëndetit të shqiptarëve përmes Mbulimit Universal Shëndetësor. Megjithatë, ka ende shumë për të bërë që fëmijët të mbijetojnë, të përparojnë dhe të arrijnë potencialin e tyre të plotë.

Shpenzimet për kujdesin shëndetësor në Shqipëri janë ende nën nivelin 3% të PBB-së.

Dallimet dhe pabarazitë vazhdojnë të jenë ende të pranishme te fëmijët që jetojnë në familje të varfra, zona rurale dhe të thella, si dhe në komunitetet rome.

Për monitorimin e zhvillimit të fëmijës dhe zbulimin e hershëm të problemeve të zhvillimit janë alokuar burime dhe ekspertizë e kufizuar. Njohuritë dhe aftësitë e papërshtatshme të ofruesve të kujdesit shëndetësor, të ndërthurura me alokimin e papërshtatshëm të burimeve, ndikojnë në cilësinë e kujdesit shëndetësor të nënës, të të sapolindurit dhe të fëmijës (MNCH).

Mbulimi me imunizim për fëmijët në nivelin mbi 97% është pothuajse universal. Megjithëse përqindjet e imunizimit kombëtar mbeten në nivele të kënaqshme, nevojitet që trajtimit të ngurrimit të shfaqur për vaksinimin t’i kushtohet më shumë vëmendje.

Sistemi shëndetësor shqiptar ka nevojë për rigjallërim dhe ripërtëritje rrënjësore për të mundësuar menaxhimin dhe vlerësimin e duhur të tij. Për mbështetjen e politikës shëndetësore bazuar në evidenca dhe vendosjen e përparësive nevojiten statistika më të mira, anketime shëndetësore të rregullta dhe të dhëna administrative të përmirësuara. 

Zgjidhja

Megjithëse nuk ka përpjekje të vazhdueshme për forcimin e sistemit shëndetësor në nivel kombëtar dhe vendor, UNICEF-i e ka mbështetur Ministrinë e Shëndetësisë në një përpjekje shumëvjeçare, që synon zhvillimin e një kuadri të ri për konsultoret e grave dhe fëmijëve. Kjo përfshin një paketë të plotë të:

  • Udhëzimeve për praktikën klinike,
  • Protokolleve dhe standardeve të kujdesit para dhe pas lindjes,
  • Zhvillimit të fëmijës, dhe
  • Ushqyerjes së nënës dhe fëmijës.

Të përkrahura dhe të miratuara plotësisht nga politikëbërësit dhe praktikuesit kombëtarë, standardet e reja ndërthurin qasjen e shëndetit publik me elemente të mbrojtjes së fëmijës për të nxitur punonjësit shëndetësorë pararojë për të përdorur një qasje gjithëpërfshirëse për shëndetin dhe mirëqenien e fëmijës.

Ne po punojmë me autoritetet kombëtare dhe vendore për zhvillimin e mekanizmave efikas për zbatimin e kuadrit të ri rregullator. Së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ne do të vijojmë të mbështesim metodologjinë e re të vizitave në shtëpi, duke iu dhënë më shumë përparësi familjeve më të cënueshme dhe bashkëpunimit ndërsektorial, si dhe duke i kushtuar më shumë vëmendje monitorimit të zhvillimit të fëmijës.

Health

Drejt një qasjeje gjithëpërfshirëse për shëndetin dhe mirëqenien e fëmijës.

UNICEF-i mbështet Institutin e Shëndetit Publik të Ministrisë së Shëndetësisë në përgatitjen e një liste kombëtare të treguesve bazë të shëndetit, duke përfshirë shëndetin dhe ushqyerjen e fëmijës, dhe hartimin e një manuali standard për orientimin e procesit të mbledhjes së të dhënave.

Mbështetja e UNICEF-it në planifikimin dhe zbatimin e Studimit të dytë Demografik dhe Shëndetësor të Shqipërisë është e thelbësore për monitorimin e progresit drejt Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe krijimin e njohurive.

Për mobilizimin e burimeve të duhura për shërbimet e MNCH-së, UNICEF-i punon me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për të zhvilluar një instrument për përllogaritjen e kostove aktuale dhe të ardhshme sipas standardeve të dëshiruara të shërbimit.

UNICEF-i do të vijojë të mbështesë Ministrinë e Shëndetësisë në prokurimin e vaksinave dhe barnave antiretrovirale për fëmijët.

Burimet

Këto burime përfaqësojnë vetëm një pjesëz të materialeve të përzgjedhura nga UNICEF në botë dhe nga partnerët e tij në Shqipëri. Lista përditësohet rregullisht në mënyrë që të përfshihen informacionet më të fundit.

Linku për Raportin Shëndetësor Kombëtar  

Faqja e internetit e MSH-së me protokollet standarde

Vizita në shtëpi - punimet e konferencës së shëndetit publik  

Raporti “Të angazhohemi për mbijetesën e fëmijës”
Raport i plotë “Jetë e shëndetshme në shoqëri të drejta”
“Mbyllja e hendekut në një brez”, Raport i Komisionit për përcaktuesit socialë në shëndetësi;
Faqja e internetit e “A promise renewed”